Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Przedmiot:

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Janów Lubelski
ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
powiat: janowski
tel. 15 872 43 30, faks 158 724 670
sekretariat@janowlubelski.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Janów Lubelski
Wadium: 50 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Borownica gmina Janów Lubelski - etap II w zakresie budowy odcinka drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi Nr 113552L ul. Inwestorskiej, CZĘŚĆ II wraz z budową obustronnego włączenia do drogi krajowej Nr 19/74, w km 382+150
1. Przedmiotem zamówienia jest Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Borownica gmina Janów Lubelski - etap II w zakresie budowy odcinka drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi Nr 113552 L ul. Inwestorskiej, CZĘŚĆ II wraz z budową obustronnego włączenia do drogi krajowej Nr 19/74, w km 382+150. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) dla drogi gminnej - przedłużenie ul. Inwestorskiej - szerokość jezdni 6,50 m, - jednostronny chodnik o szerokości 1,50 m od strony południowej, odsunięty od jezdni 3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej, - pobocze gruntowe obustronne o nawierzchni ulepszonej szerokości 1,50 m, - po stronie północnej jezdni zlokalizowany jest rów przydrożny, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na budowanej drodze zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, - wykonanie oświetlenia ulicznego, - wykonanie kanalizacji teletechnicznej. 2) dla drogi krajowej Nr 19/74 obejmuje w szczególności: - wybudowanie skrzyżowania czterowlotowego, skanalizowanego w km 382+150 z dodatkowymi pasami do skrętu w lewo wraz z przebudową dwóch zatok autobusowych oraz budową ciągów pieszych w obrębie skrzyżowania oraz przystanków autobusowych, - budowę chodników o szerokości 1,50 m z kostki betonowej, - wykonanie obustronnego poszerzenia nawierzchni drogi, - wykonanie nawierzchni drogi krajowej dla kategorii ruchu KR5 z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 PMB 45/80-65, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami BRD. Długość budowanej drogi gminnej wraz z budowanym nowym obustronnym skanalizowanym czterowlotowym skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19/74 wynosi - 950,6 m. Długość chodnika całej inwestycji - 670,5 m Długość poboczy całej inwestycji - 1900 m Ilość skrzyżowań - 1 szt. Urządzenia BRD: Aktywny znak drogowy D-6 dwustronny z lampa pulsacyjną zasilaną układem hybrydowym na wysięgniku - 1 szt. Doświetlenie przejścia dla pieszych w systemie SSOD - 2 szt. Azyl przejścia dla pieszych - 1 kpl. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarze robót oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi: oznakowanie robót zgodnie z opracowanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem projektem czasowej organizacji ruchu, zorganizowanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy, zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów, wykonanie dla potrzeb budowy przyłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie operatu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 3. Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia, składają się: 1) Dokumentacja projektowa 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 3) Przedmiary robót. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. W razie nieobjęcia przedmiarem wszystkich robót określonych w dokumentacji projektowej, przedmiot zamówienia wyznacza dokumentacja projektowa. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na realizację zamówienia będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. UWAGA: Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym wniosku dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020 - 2021 zakres budowy odcinka drogi gminnej ul. Inwestorskiej należy wykonać do września 2020 roku, a zakres przebudowy Drogi Krajowej wraz z budową obustronnego włączenia drogi gminnej ul. Inwestorskiej do drogi krajowej Nr 19/74 należy wykonać od stycznia 2021 roku do 16 sierpnia 2021 roku

CPV: 45110000-1,45100000-8,45400000-1,45233000-9,45233140-2,45233252-0,45200000-9,45233290-8,45233221-4,71250000-5,31321100-3

Dokument nr: 612050-N-2019, ZP.271.15.2019.JK5

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
Adres:
Gmina Janów Lubelski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-12, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-08-16

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunku zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, odbudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej (nie dotyczy remontów cząstkowych dróg), zrealizowaną w ramach jednego zadania (zamówienia, kontraktu, umowy), o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto. Uwaga! Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez zamawiającego wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów o ich wykonanie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem pkt 7.16. SIWZ. 4. Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa: a) w Sekcji III.4) ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1. powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 1. stosuje się odpowiednio. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Wydłużenie gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.