Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa cmentarza komunalnego

Przedmiot:

Budowa cmentarza komunalnego

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
powiat: trzebnicki
tel. 713 127 025, faks 713 127 068
s.hermann@wiszniamala.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wisznia Mała
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa cmentarza komunalnego w m. Kryniczno gm. Wisznia Mała - etap I
1. Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane pn: ,,Budowa cmentarza komunalnego w Krynicznie - etap I" obejmujące: a) Wykonanie sieci drenażu odwadniającego; b) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód deszczowych i drenażowych do rowu melioracyjnego RL3 (w zakresie od studni D13 do wylotu do rowu RL3); w tym wykonanie dodatkowej studni betonowej o śr. 1000 połączeniowej (z dodatkowym zaślepionym odejściem w kierunku starego cmentarza); c) Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym; d) Zdjęcie warstwy humusu i wykonanie nasypu; e) Wykonanie muru oporowego od strony boiska. f) Usunięcie kolizji z kablami teletechnicznymi (likwidacja sieci, założenie rur osłonowych); g) Inspekcję kamerą video wykonanej sieci kanalizacji deszczowej. h) Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego ul. Wiosennej. i) Wykonanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa: 2.1. Dokumentacja projektowa 1). Projekt budowlany Cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w Krynicznie, sporządzony przez Pracownia Projektowa-Marek Szurlej, ul. Siemiradzkiego 4a, 51-631 Wrocław, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. 2). Projekt wykonawczy Cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w Krynicznie - Drenaż odwadniający, sporządzony przez Pracownia Projektowa-Marek Szurlej, ul. Siemiradzkiego 4a, 51-631 Wrocław, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. 3). Projekt wykonawczy ,,Cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w Krynicznie - Kanalizacja deszczowa", sporządzony przez Pracownia Projektowa-Marek Szurlej, ul. Siemiradzkiego 4a, 51-631 Wrocław, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ 4). Projekt wykonawczy ,,Cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w Krynicznie - Ogrodzenie", sporządzony przez Pracownia Projektowa-Marek Szurlej, ul. Siemiradzkiego 4a, 51-631 Wrocław, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. 5). Projekt wykonawczy ,,Cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w Krynicznie - sieć wodociągową", sporządzony przez Pracownia Projektowa-Marek Szurlej, ul. Siemiradzkiego 4a, 51-631 Wrocław, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. 6). Projekt wykonawczy ,,Cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w Krynicznie - Ukształtowanie terenu", sporządzony przez Pracownia Projektowa-Marek Szurlej, ul. Siemiradzkiego 4a, 51-631 Wrocław, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. 7). Projekt wykonawczy ,,Cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w Krynicznie - branża elektryczna oświetlenie zewnętrzne, kolizje, kaplica", sporządzony przez Pracownia Projektowa-Marek Szurlej, ul. Siemiradzkiego 4a, 51-631 Wrocław, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. 2.2 Dokumentacja badań podłoża gruntowego: a) Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla planowanej rozbudowy cmentarza w miejscowości Kryniczno - wykonana przez ,,proGeo" Sp. z o.o., al. Armii Krajowej 45, 50-451 Wrocław. b) Uzupełniająca dokumentacja badań podłoża gruntowego dla planowanej przebudowy cmentarza wykonana przez ,,proGeo" Sp. z o.o., al. Armii Krajowej 45, 50-451 Wrocław. c) Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla drogi gminnej na działce nr 32/10 obręb Kryniczno, ul. Wiosenna w Krynicznie. 2.3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SST); 2.4 SIWZ wraz z załącznikami. UWAGA!! 1) Załączone przedmiary robót mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią podstawy do wyceny robót. Załączony przedmiar robót, jest materiałem pomocniczym, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien sprawdzić ilości i charakter prac oraz dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym. 2) Projekt wykonawczy ,,Cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w Krynicznie - branża elektryczna oświetlenie zewnętrzne, kolizje, kaplica", sporządzony przez Pracownia Projektowa-Marek Szurlej, ul. Siemiradzkiego 4a, 51-631 Wrocław, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ - zwiera większy zakres niż jest przewidziany zakres do wykonania przez Wykonawcę. Wykonawca w ramach tej dokumentacji wykonuje jedynie kolizje z kablami teletechnicznymi. 3. Szczególne warunki realizacji zamówienia 1) W roku 2019 Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zadania kwotę w wysokości: 283.000,00 zł brutto. 2) Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest ustanowić osobę pełniącą funkcję kierownika budowy nad całością wykonywanych robót. 3) Miejsca pracy i drogi transportowe muszą być utrzymane w czystości, a odpady i opakowania na bieżąco sprzątane i składowane w wyznaczonych do tego celu miejscach. 4) Wykonawca - jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), będzie miał obowiązek gospodarowania odpadami powstałymi w toku realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z o odpadach, z uwzględnieniem możliwości zlecenia gospodarowania odpadami innemu podmiotowi zgodnie z art. 27 ust. 2 i nast. ustawy o odpadach. 5) Wylot ze studni D13b w kierunku studni D14 należy zaślepić. 6) Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SST). 7) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę 8) Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) Parametry techniczne wbudowywanych materiałów powinny być potwierdzone aktualnymi aprobatami technicznymi, atestami 9) Roboty określone w opisie przedmiotu umowy winny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 10) Wykonawca wykona prace towarzyszące, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie przedmiotu umowy, inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali (1:1000) w 3 egz

CPV: 45232130-2,45000000-7,43124100-9,45232451-8,45255600-5,45111200-0,45112210-0

Dokument nr: 612066-N-2019, RI.271.44.19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-04, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie /przebudowie kanalizacji deszczowej/sanitarnej o wartości robót min 200 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1.1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 1.3. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1). Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 2). Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeśli dotyczy) a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy). 3). Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich (jeśli dotyczy) 1. Pisemne zobowiązanie (oryginał) podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE DO 3 DNI OD DNIA UPUBLICZNIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.