Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobroszyce
ul. Rynek 16
56-410 Dobroszyce
powiat: oleśnicki
tel. 071 3141167, faks 713 141 276
sekretariat@dobroszyce.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dobroszyce
Wadium: 1000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia drogowego we wsi Nowica
Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Budowa oświetlenia drogowego we wsi Nowica, gmina Dobroszyce na podstawie opracowania projektowego, autorstwa inż. Franciszka Hrehorowicza. 1.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmować będzie: - wykonanie robót związanych z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Nowica, dz. nr 100/2, dz. nr 90 obręb Nowica, gmina Dobroszyce. - zasilanie oświetlenia będzie wykonane z istniejącej sieci elektroenergetycznej ze złącza kablowego zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/07922/1217/O05R03 z dnia 26.10.2017r. wydanych przez TAURON DYSTRYBUCJA SA Wydział Przyłączeń Oddział we Wrocławiu. - sieć elektroenergetyczna - linia kablowa NN oświetlenia drogowego zlokalizowana jest we wsi Nowica na dz. r 100/2 i dz. nr 90 obręb Nowica, gmina Dobroszyce. Linia kablowa przebiega obok istniejących sieci elektroenergetycznych i uzbrojenia terenu. - przy skrzyżowaniach i zbliżeniach sieci elektroenergetycznej z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy zastosować rury osłonowe RS 100mm koloru niebieskiego. - przejścia przez drogę dz. nr 100/2 wykonać należy metodą przewiertu - bez naruszenia powierzchni drogowej, na głębokości 1,2m od powierzchni istniejącej drogi. Rury osłonowe o średnicy ?=110 mm układać na głębokości 1,20m od powierzchni drogi. W pozostałym terenie kable oświetlenia drogowego układać należy na głębokości 0,7m w stosunku do istniejącego terenu. Jako planowaną rzędną wysokości należy przyjąć rzędne pobliskich istniejących pokryw studzienek kanalizacyjnych. - długość trasy sieci elektroenergetycznej wynosi l ? 180m, linia kablowa YAKXS 4x35mm2 + 1xFeZn 25x4mm (jako przewód PE) układana w rowie kablowym na głębokości 0,7m. - zamontowanie 5 opraw sodowych oświetlenia ulicznego o mocy 70W. - budowa 5 latarni o wysokości 7,0m , słupy montowane na fundamentach betonowych. - montaż uziemień sieci oświetleniowych - bednarka ocynkowana 1xFeZn 25x4mm (jako przewód PE) na całej długości linii kablowych oświetlenia. - linia oświetleniowa kablowa l ? 180m. - wykonanie sterowania układu oświetlenia drogowego poprzez szafkę sterowania SO zlokalizowaną na działce nr 90 wyposażoną w układ sterowania z zegarem astronomicznym. - roboty ziemne (kopanie rowów kablowych) wykonywać ręcznie - dopuszcza się wykorzystanie małych koparek. Wymaganego zgłoszenia budowy dokonano we właściwym organie administracji architektoniczno - budowlanej w dniu 28.02.2018r. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane wg załączonej dokumentacji technicznej: projektu budowlanego, specyfikacji technicznej i przedmiaru robót. Przedmiar należy traktować jako uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia, należy zastosować ilości nakładów wg dokumentacji projektowej. 1.3. Każdy słup oświetleniowy winien posiadać opis: logo gminy (wg wzoru dostarczonego elektronicznie przez zamawiającego), nr słupa, rok montażu słupa

CPV: 45316110-9,45316100-6

Dokument nr: 611551-N-2019, ZP.271.30.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.dobroszyce.pl/m,516,zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pocztą, kurierem lub złożenie osobiste w biurze podawczym Urzędu Gminy Dobroszyce (parter) pokój nr 4
Adres:
56-410 Dobroszyce, Dobroszyce, ul. Rynek 16, biuro podawcze (kancelaria) pokój nr 4

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-13

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada opłaconą aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 PLN (art. 22c, ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wiedzą i doświadczeniem, tj. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania związane z budową, przebudową lub rozbudową oświetlenia drogowego obejmującego co najmniej 5 lamp ulicznych. 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie następującymi osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj.: a) kierownikiem budowy posiadającym: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz.1186 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn.zm.). - doświadczenie zawodowe: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót na co najmniej dwóch ukończonych robotach budowlanych związanych z budową, przebudową lub rozbudową oświetlenia drogowego obejmującego co najmniej 5 lamp ulicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Wykonawca winien dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku zarejestrowania działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp nie jest zobowiązany do dostarczenia odpisów z ww. rejestrów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt V lit. D. ppkt. 3 poz. 2) SIWZ. b) W wykazie osób dla Kierownika budowy należy podać rodzaj posiadanych uprawnień, numer uprawnień, określić czy są bez ograniczeń oraz opisać doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie spełniania warunku określonego w pkt V lit. D. ppkt. 3 poz. 2) SIWZ. c) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - WYKAZ OSÓB. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie. 2) Doświadczenie Zawodowe Wykaz robót budowlanych (co najmniej dwóch), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, np.: protokół odbioru robót. WW. wykaz należy złożyć o treści zgodnej z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik ,,Wykaz robót budowlanych" (należy podać dane niezbędne do oceny, czy spełniony jest warunek określony w pkt V lit. D. ppkt. 3 poz. 1) SIWZ.) Uwaga: a) Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt. V lit. D. ppkt 3 poz. 1) SIWZ. b) Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 6 A do SIWZ - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z Konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3). Opłacona aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000 PLN (art. 22c, ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.