Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie zmiany aranżacji wnętrz

Przedmiot:

Wykonanie zmiany aranżacji wnętrz

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Termy Maltańskie Sp. z o. o
ul. Termalna 1
61-028 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 222 61 01, faks 61 222 61 57
irena.piotrowicz@termymaltanskie.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 100.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie zmiany aranżacji wnętrz w części rekreacyjnej Kompleksu ,,Termy Maltańskie" w Poznaniu przy ul. Termalnej 1
Przedmiotem zamówienia jest zmiana aranżacji wnętrza w części rekreacyjnej o pow. całkowitej ok. 3.600 m2 (pom. nr 16.07) w budynku B Kompleksu ,,Termy Maltańskie" w Poznaniu

CPV: 45000000-7,45211350-7,45212220-4,45212212-5,45212221-1,45400000-1,45212172-2,45453000-7

Dokument nr: 612179-N-2019, ZP/TM/pn/14/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.termymaltanskie.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Termy Maltańskie Sp.z o.o. , ul. Termalna 1 , 61-028 Poznań

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-14, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-03-16
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-03-16

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje tego warunku - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że : a) jest ubezpieczony od skutków odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) - do formularza należy załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie tego warunku - przykład stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia. b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.500.000,00 PLN - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy i załączonych dokumentów.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie posiadania doświadczenia - Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń ciągłych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) robót odpowiadających zakresowi robót określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. wykonał roboty na aranżację lub rearanżację obiektów użyteczności publicznej typu, np. obiektów handlowych, usługowych, aquaparków itp. , o powierzchni minimalnej, na której wykonywane były roboty, wynoszącej 2 500 m2 obejmujących swym zakresem branżę ogólnobudowlaną, elektryczną, architektury wnętrz, na wartość co najmniej 2 000 000,00 zł netto każde zamówienie - ocena na podstawie załączonego wykazu robót wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie; - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana w oparciu o załączony do oferty wykaz robót sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.1 do SIWZ. 3) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający nie opisuje tego warunku - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, 4) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót, która posiada minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim w przeprowadzaniu robót budowlanych - ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego wykazu osób wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w oparciu: art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy - Zamawiający żąda dostarczenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oprócz oświadczenia, załączanego do oferty, którego przykład stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni (art. 26 ust. 2 Ustawy) - w przypadku warunków dotyczących: 1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - dostarczyć, aktualne na dzień złożenia, oświadczenie którego przykład stanowi Załącznik nr 3, 1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dostarczyć: a) aktualne na dzień złożenia oświadczenie, którego przykład stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokument, np. Polisę OC, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę 1 500 000,00 zł. 1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - dostarczyć, aktualny na dzień złożenia, a) wykaz robót wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, którego wzór stanowi Załącznik nr 3.1 do SIWZ, oraz załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Dowodami, o których mowa powyżej, są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji (art.26 ust. 2 c Ustawy). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy .- wzór oświadczenia Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art.24 ust. 11 Ustawy). UWAGA Wykonawca nie składa oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej łącznie z ofertą lecz na zasadach opisanych w zdaniu pierwszym powyżej. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dołączenia, oprócz wypełnionego Załącznika nr 5 do SIWZ, dokumentów, które określają w szczególności: 5.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 5.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 5.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 5.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (data, czytelny podpis lub parafka i pieczęć imienna). Jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający żądał będzie przedstawienia oryginału. 7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzystać będzie z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile będą one aktualne na dzień składania ofert. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym składać należy wraz z tłumaczeniem na język polski. Za treść tłumaczenia odpowiada Wykonawca. 10. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia, Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 11. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budziły wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 12. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Ustawy, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. 13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 Rozporządzenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia. 14. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem tego terminu. 15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia stosuje się. 16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 17. UWAGA: Jeżeli kwoty określone w składanych dokumentach będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę dokona przeliczenia tej kwoty na PLN wg średniego kursu walut w NBP na dzień publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx??=/Kursy/kursy.htm. Zamawiający będzie korzystał z ,,Archiwum kursów średnich - tabela A": http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa/ascx. 18. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego np. konsorcja, spółki cywilne), oferta spełniać musi następujące wymagania: 19.1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i Ustawy, 19.2. warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy muszą spełniać razem, 19.3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 19.4. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika/Lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego - stosowny dokument pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo może być udzielone łącznie przez wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną (jeden dokument podpisany przez wszystkich wykonawców) lub oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów, ilu Wykonawców składających ofertę wspólną). 19.5. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych Wykonawców występujących wspólnie. 19. Wykonawca zobowiązany jest do podania informacji czy wybór oferty będzie lub nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Stosowne oświadczenie znajduje się w we wzorze formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. 20. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, składane są w oryginale. 21. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 17.10.2018r. poz. 1993) 22. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem (zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 17.10.2018r. poz. 1993)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
kryterium ,,Cena oferty" 95,00
kryterium ,,społeczne" - liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy realizacji zamówienia 5,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.