Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace remontowe w szaletach miejskich

Przedmiot:

Prace remontowe w szaletach miejskich

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. 13 43 675 43, fax. 13 43 62 865
gk@um.krosno.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w szaletach miejskich przy ul. Wisłoczej.
Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45261920-9 Konserwacja dachów

45000000-7 Roboty budowlane
2.2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w szaletach miejskich przy ul. Wisłoczej.

2.3 Okres gwarancji: 24 miesiące

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Zakres robót.

Wykonanie uszczelnienia na styku papa pokrycia - obróbki stalowe wzdłuż ścian zewnętrznych (5,30 m/ 9 m/ 5,30 m). Należy oczyścić powierzchnie ze starych uszczelnień, zabezpieczyć antykorozyjnie okucia stalowe po wcześniejszym ich oczyszczeniu z rdzy oraz odtłuszczeniu.
Montaż nakrywy na kominku pionu kanalizacji sanitarnej o śr. 60 cm, udrożnienie odpowietrzenia oraz uszczelnienie papą wokół kominka.
Oczyścić obróbki blacharskie attyki, odtłuścić powierzchnie oraz wykonać nowe zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie - wymiary 9 m / 0,40 m
Wykonać obróbkę z papy na czapie 3 szt. kominów o wymiarach 1,20 m / 0,60 m.
Zdemontować i zutylizować 2 szt. niesprawnych piecyków gazowych oraz zabezpieczenie wlotu do komina.
Kwotę otrzymaną w punkcie złomu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Krosna
w banku PKO: 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883

UWAGA! Przed złożeniem ofert wskazana wizja lokalna.

3.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany do
zabezpieczenia robót związanych z realizacją zadania oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia dla osób trzecich.

3.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie uregulowania prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

3.4. Kontrola jakości robót.
Wykonawca będzie realizował prace terminowo oraz zgodnie z wiedzą budowlaną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg zleconych prac i zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania zamówienia.

CPV: 45261920-9, 45000000-7

Dokument nr: GK.7021.13.11.2019.E

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, pok nr 28

Składanie ofert:
Sposób i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem:

,,Remont szaletów miejskich przy ul. Wisłoczej"

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 w terminie do dnia 25 października 2019 r. do godziny 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 10 grudnia 2019 r.

Wymagania:
Warunki wymagane od wykonawcy:

Wykonawca załączy następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy :

Wypełniony formularz oferty,
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Warunki płatności

Zapłata wynagrodzenia za przedmiot zamówienia fakturą końcową przelewem wystawioną po zakończeniu i odebraniu zakresu prac .
Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli stron,
Należności będą regulowane z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi by napisana czytelnie i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca złoży tylko jedną ofertę.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku "OFERTA".
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Uwagi: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w Ogłoszeniu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

Kontakt:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Natalia Uram - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2, (pok. Nr 28), w godz. od 8:00 do 15:00, tel. (013 47 43 632).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.