Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa zrębkowania gałęzi

Przedmiot:

Usługa zrębkowania gałęzi

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Myślenice
ul. Szpitalna 13
32-400 Myślenice
powiat: myślenicki
012-373-12-11
myslenice@krakow.lasy.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Myślenice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia.
1) Nazwa zamówienia:
,,zrębkowanie gałęzi w pododdziale 279c".
2) Rodzaj zamówienia:
Usługa
3) Określenie przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia będzie realizowany na powierzchni 3,90 ha
w drzewostanie położonym w miejscowości Mogilany na działce ewidencyjnej
1225/8 i będzie polegał na zrębkowaniu gałęzi o maksymalnej średnicy w
korze wynoszącej 16 cm pozostałych po pracach hodowlanych w ilości ok. 300
mp z rozrzuceniem powstałych zrębków po powierzchni w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego.
b) Ze względu na ciągłą realizację prac rębnych w drzewostanie zrębkowanie
gałęzi będzie prowadzone w terminach podanych w pkt. 4.
c) Gałęzie przeznaczone do zrębkowania będę poskładane w stosy
niewymiarowe.
d) Powierzchnia na której znajdują się gałęzie jest miejscami zabagniona, dlatego
przed złożeniem oferty należy się z nią zapoznać i ocenić możliwości wjazdu
posiadanym sprzętem.
e) Prace na ww. powierzchni muszą być prowadzone ze szczególną ostrożnością
zgodnie z zapisami ,,Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej".
f) Wykonawca może rozpocząć prace na ww. powierzchni jedynie po uzyskaniu
telefonicznej, pisemnej lub bezpośredniej zgody na jej rozpoczęcie od
przedstawiciela zamawiającego podanego w pkt. 7.

Dokument nr: SA.270.2.45.2019

Składanie ofert:
5.5. Ofertę można złożyć:
a) w formie pisemnej, w zaklejonej i podpisanej kopercie, zaadresowanej do
Zamawiającego, z napisem ,,Oferta na zrąbkowanie gałęzi w
pododdziale 279c - nie otwierać przed dniem: 23.10.2019 godz.
11:15"
b) w formie elektronicznej na adres myslenice@krakow.lasy.gov.pl, w treści
maila należy podać ,,zrąbkowanie gałęzi w pododdziale 279c - nie
otwierać przed dniem: 23.10.2019 godz. 11:15"
5.6. Składane oferty muszą wpłynąć do Nadleśnictwa najpóźniej do dnia
23.10.2019 roku godzina 10:30.
7. Termin składania ofert:
23.10.2019 do godz.: 10:30 - o ważności oferty decyduje data wpływu.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:
- pierwszy do 31.10.2019 roku
- drugi od 23.11.2019 do 30.11.2019 roku

Wymagania:
4. Warunku udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
4.1. Posiadają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do wykonywania
przedmiotu zamówienia
4.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zapleczem
personalnym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Sposób przygotowania oferty:
5.1. Na załączonym formularzu oferty.
5.2. Oferta ma zawierać jednostkową (podaną w złotówkach) cenę brutto i netto za
realizacje całości przedmiotu zamówienia
5.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.4. Oferta musi być złożona w języku polskim.
5.7. Oferty wpływające po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
6. Kryterium wyboru:
- najniższa cena - 100 %

Uwagi:
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o szacunkowej wartości
netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty określonej w art.
4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53 z późniejszymi zmianami).
10. Informacje dodatkowe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku
wystąpienia okoliczności powodujących, że realizacja ww. zamówienia nie będzie
leżeć w interesie Zamawiającego,
- do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986,
2215, z 2019 r. poz. 53 z późniejszymi zmianami),
- postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym zgodnie z Zarządzeniem
nr. 10/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu:
Bartłomiej Ryś - tel. 012-373-12-11, bartlomiej.rys@krakow.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.