Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
701z dziś
4221z ostatnich 7 dni
16259z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowych

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowych

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY SA w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wysocka 57
63-400 Ostrów Wielkopolski
powiat: ostrowski (wielkopolski)
TEL/FAX: 62 735 86 00 / 62 735 86 02, (95) 717 05 04;, 669 603 555
ozc@ozcsa.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1. Niniejsza specyfikacja określa warunki techniczne i wymagania stanowiące podstawę do realizacji robót projektowych i w ramach przedsięwzięcia: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza i węzła cieplnego do zasilania w ciepło kompleksu wojskowego przy ul. 61 Brygady w Skwierzynie."
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji projektowych:
2.1 Przyłącze ciepłownicze:
? wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych firmy Logstor z kotłowni przy ul. Garnizonowej do budynku nr 6 Kompleksu Wojskowego przy ul. 61 Brygady w Skwierzynie. Inwestor Zastępczy dopuszcza zastosowanie innego systemu rur preizolowanych równoważnego dla systemu firmy Logstor. Wymaga się aby całe przyłącze było wykonane przy użyciu jednego systemu rur preizolowanych. Projekt należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 13941-1 ,,Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych - Część 1: Projektowanie.", przepisami budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami zawartymi w ZAŁĄCZNIKU NR 5 .
? do obliczeń hydraulicznych i cieplnych należy przyjąć parametry:
a) parametry wody sieciowej:
- temperatura obliczeniowa zimą - 95/70 oC,
- temperatura obliczeniowa latem - 70/45 oC,
b) parametry wody instalacyjnej:
- temperatura obliczeniowa c.o. - 85/65 oC,
- temperatura obliczeniowa c.w.u. - 10/60 oC,
c) zapotrzebowanie ciepła:
- c.o. - 3000 kW
- c.w.u. - 260 kW
2.2 Węzeł cieplny:
? wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, dwufunkcyjnego węzła cieplnego na potrzeby c.o. i c.w.u. z zastosowaniem wymienników ze stali nierdzewnej, płaszczowo-rurowych lub płytowych. Należy zastosować automatykę z regulacją pogodową firmy Danfoss, na potrzeby c.w.u. należy dobrać odpowiednią ilość zasobników . Do obliczeń należy przyjąć parametry jak w pkt. 2.1.
Wszelkie urządzenia, elementy i materiały występujące w projekcie węzła cieplnego powinny posiadać wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W projekcie należy uwzględnić regulację pośrednią dla obiegu c.o. i c.w.u. Dla każdego obiegu przewidzieć układ pomiarowo rozliczeniowy.
3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji projektowej obejmującej:
a) Opracowanie pełno branżowego projektu budowlanego i wykonawczego - 5 egzemplarzy w formie oprawionych teczek projekt budowlano wykonawczy + wersja elektroniczna na nośniku CD (pliki AutoCad, Word, PDF) do obróbki z możliwością kopiowania,
b) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - 1 egzemplarza + wersja elektroniczna zalecana w programie NORMA z wersją do edycji,
c) Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji wymaganych przy realizacji prac projektowych,
4. Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
5. Inwestor Zastępczy dostarcza mapę do celów projektowych.
6. Dokumentację należy uzgodnić z Inwestorem Zastępczym na etapie projektowania.
7. Podczas prac projektowych Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Inwestorem Zastępczym koncepcję przebiegu trasy przyłącza ciepłowniczego, rozwiązań technicznych projektu węzła cieplnego.
8. Odbiór opracowań projektowych nastąpi w siedzibie Inwestora Zastępczego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wysocka 57 na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego do 20.02.2020 r.

Otwarcie ofert: VII. MIEJSCE OTWARCIA OFERT
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Inwestora Zastępczego przy ul. Wysockiej 57 w Ostrowie Wielkopolskim 63-400 w sali konferencyjnej w dniu 31.10.2019 r o godz. 11.10.
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Inwestor Zastępczy prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
3. Otwarcie jest jawne.
4. Dokonując otwarcia ofert Inwestor Zastępczy poda nazwę (firmę) Wykonawcy, adres, (siedzibę), informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

Specyfikacja:
8. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację przedmiotu zamówienia, odbył wizję lokalną (obowiązkowa). Celem potwierdzenia, Zamawiający podczas przeprowadzania wizji lokalnej, wyda Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia stosowne potwierdzenie odbycia wizji lokalnej, które należy załączyć do oferty (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ). Wizje lokalne mogą odbywać się w dniach 24,25.10.2019 r. pomiędzy 10:00 a 14:00. O wizji lokalnej Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Składanie ofert:
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Inwestora Zastępczego ul. Wysocka 57 w Ostrowie Wielkopolskim 63-400, w terminie do 31.10.2019 r. do godz. 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych- 20.02.2020 r.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Oferta winna być napisana w języku polskim.
4. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
5. Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
6. Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w rejonie placu budowy - oraz uzyskanie samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty wstępnej i wiążącej i zawarcia umowy na wykonanie prac. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Inwestora Zastępczego w zamkniętej kopercie z napisem:
,,Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza i węzła cieplnego do zasilania w ciepło kompleksu wojskowego przy ul. 61 Brygady w Skwierzynie"
Nie otwierać do dnia 31.10.2019 r. do godz. 11.10
W przypadku braku tej informacji Inwestor Zastępczy nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np.: przypadkowe otwarcie koperty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferta winna spełniać wszystkie warunki podane w ogłoszeniu przetargowym i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powinna być złożona wg wzoru, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej specyfikacji.
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty oraz pisemne oświadczenia o wycofaniu oferty są przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta oraz dodatkowo powinny być opatrzone opisem ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie".
V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI INWESTOR ZASTĘPCZY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy ocenie ofert Wykonawców Inwestor Zastępczy będzie się kierował kryterium: Cena - 100%
2. Jeżeli Oferta zostanie wysłana do Inwestora Zastępczego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia Oferty decyduje termin i godzina doręczenia Oferty do Inwestora Zastępczego, a nie termin nadania Oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia Oferty pocztą kurierską.
3. Wszystkie Oferty otrzymane przez Inwestora Zastępczego po terminie składania Ofert określonym pkt. 1 nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Spełniają warunki określone w ZĄCZNIKU NR 2 do SIWZ.
IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS (3 miesiące) o niezaleganiu.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków, które należy złożyć wg załączonego druku - ZAŁĄCZNIK NR 2.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, które należy złożyć wg załączonego druku - ZAŁĄCZNIK NR 3.
4. Protokół z wizji lokalnej - ZAŁĄCZNIK NR 4.
Uwaga:
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na każdej stronie dokumentu.
a) Jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w oryginale (lub kserokopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem).
b) Uczestnicy konsorcjum muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
c) Uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
X. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Inwestor Zastępczy zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Udzielania Zamówień.
XI. UMOWA
1. Wygrywający przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy, której wzór jest załączony do SIWZ (ZAŁĄCZNIK NR 6) i stanowi integralną część specyfikacji.
2. Inwestor Zastępczy przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w określonych warunkach:
2.1. Zmiany nieistotne w stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2.2. Zmiany stawki podatku, wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów.
2.3. Zmiana terminu wykonania zamówienia określonego w treści specyfikacji może mieć miejsce, jeżeli opóźnienie nie wynika z winy Wykonawcy, tj.:
2.3.1. Wystąpienie zdarzeń niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy.
2.3.2. Wystąpienie konieczności uzyskania dodatkowych decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania.
XII. CENY
1. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania przedstawionej w ofercie ceny przez cały okres obowiązywania umowy.
2. Termin zapłaty: 30 dni od chwili otrzymania faktury.
3. Płatność będzie realizowana w formie bezgotówkowej - przelew bankowy.
XIII. WYJAŚNIENIE SIWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Inwestora Zastępczego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Inwestor Zastępczy udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.ozcsa.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Inwestora Zastępczego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Inwestor Zastępczy może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ zamieści na własnej stronie internetowej www.ozcsa.pl w zakładce przetargi ZEC Sp. z o.o. w Skwierzynie
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Inwestor Zastępczy przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej www.ozcsa.pl w zakładce przetargi ZEC Sp. z o.o. w Skwierzynie
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć
XIV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
2. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Inwestor Zastępczy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Inwestor Zastępczy nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7. Inwestor Zastępczy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia Inwestor Zastępczy z Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników postępowania.
9. Inwestor Zastępczy nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
XV. WYKAZ OSÓB ZE STRONY INWESTORA ZASTĘPCZEGO UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej ,,korespondencją") Inwestor Zastępczy i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Inwestor Zastępczy lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Inwestor Zastępczy domniema, że korespondencja wysłana przez Inwestora Zastępczego na adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
XVI. ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ WYBORU OFERTY
Inwestor Zastępczy może zamknąć postępowanie bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Uwagi:
I. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w ZEC Sp. z o.o. w Skwierzynie z dnia 06.07.2016 r. dostępnym na stronie www.ozcsa.pl w zakładce przetargi ZEC Sp. z o.o. w Skwierzynie

Kontakt:
zec.skwierzyna@wp.pl
5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
? Dorota Sitko: Tel. (95) 717 05 04; mail: zec.skwierzyna@wp.pl
? Jerzy Kalka: Tel. 669 603 555; mail: jerzy.kalka@ozcsa.pl
? Maciej Hałas: Tel: 661 109 202; mail: maciej.halas@ozcsa.pl
Godziny pracy od 7.00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.