Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Realizacja usługi badawczej

Przedmiot:

Realizacja usługi badawczej

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: DSR S.A
Legnicka 55F
54-203 Wrocław
powiat: Wrocław
+48 505 018 351
jan.skowronski@dsr.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24528
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DSR-PROJEKT_UE_004
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie następujących prac w zakresie:
a) Współpraca w zakresie doboru odpowiednich technik uczenia maszynowego w celu opracowania metody analizy w zakresie prognozy poprawy efektywności.
b) Opracowanie metody w zakresie predykcji wystąpienia zatrzymania procesu produkcyjnego i spadku efektywności produkcji.
c) Opracowanie metody identyfikacji alternatywnych konfiguracji procesu produkcyjnego prowadzących do maksymalizacji efektywności produkcji z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w bazie wiedzy.
Cel zamówienia
Celem zapytania ofertowego jest realizacja usługi badawczej w ramach projektu pt. ,,(PMSA) Production Management Smart Advisor - innowacyjne narzędzie inteligentnej rekomendacji zmian w procesach produkcyjnych w celu ich optymalizacji, wykorzystujące techniki kognitywne wpisujące się w koncepcję przemysłu 5.0" w konkursie POIR 6/1.1.1/2019 ,,Szybka ścieżka" dla MŚP współfinansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa").
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie następujących prac w zakresie:
a) Współpraca w zakresie doboru odpowiednich technik uczenia maszynowego w celu opracowania metody analizy w zakresie prognozy poprawy efektywności.
b) Opracowanie metody w zakresie predykcji wystąpienia zatrzymania procesu produkcyjnego i spadku efektywności produkcji.
c) Opracowanie metody identyfikacji alternatywnych konfiguracji procesu produkcyjnego prowadzących do maksymalizacji efektywności produkcji z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w bazie wiedzy.
Szczegółowy parametry techniczne poszczególnych elementów zapytania ofertowego znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe".
Termin realizacji prac:
Od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., z uwzględnieniem następujących etapów realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:
o etap 1 - zadania a), b) - od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
o etap 2 - zadanie c) - od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
Miejsce wykonywania prac:
Siedziba Wykonawcy. Ponadto Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach zespołu realizującego projekt w miejscu i czasie uzgodnionym z Zamawiającym.

CPV: 73000000-2

Dokument nr: 24528, 2/DSR-PROJEKT_UE_004

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 25-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę w formie elektronicznej wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres jan.skowronski@dsr.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2019 r. (decyduje data i godzina wpłynięcia oferty na wskazany adres poczty elektronicznej Zamawiającego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat:
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji prac od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r., z uwzględnieniem następujących etapów realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:
Od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (etap 1):
a) Współpraca w zakresie doboru odpowiednich technik uczenia maszynowego w celu opracowania metody analizy w zakresie prognozy poprawy efektywności.
b) Opracowanie metody w zakresie predykcji wystąpienia zatrzymania procesu produkcyjnego i spadku efektywności produkcji.
Od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. (etap 2):
c) Opracowanie metody identyfikacji alternatywnych konfiguracji procesu produkcyjnego prowadzących do maksymalizacji efektywności produkcji z uwzględnieniem ograniczeń zapisanych w bazie wiedzy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca wykaże posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych. W realizację zamówienia zaangażowany zostanie zespół badawczy składający się z co najmniej czterech osób, z których każda posiada udokumentowane doświadczenie w dziedzinie:
a. data science,
b. uczenia maszynowego,
c. metaheurystyk z dziedziny sztucznej inteligencji, ze szczególnym naciskiem na ich zastosowanie w obszarze inteligentnej produkcji.
Doświadczenie to powinno być poparte zrealizowanymi pracami badawczymi i publikacjami naukowymi, tzn.:
o co najmniej dwie spośród osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia powinny posiadać doświadczenie polegające na udziale w minimum jednym projekcie badawczym,
o co najmniej dwie spośród osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia powinny posiadać minimum jedną publikację w czasopiśmie z tzw. Listy filadelfijskiej związaną z przedmiotem zamówienia,
o w kadrze naukowej powinny znaleźć się co najmniej dwie osoby ze stopniem naukowym doktora.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły
,,spełnia/nie spełnia" w oparciu o ofertę, tj. zgodnie z zasadą, czy stosowne dokumenty zostały dołączone do oferty i czy potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę określonych w zapytaniu ofertowym wymagań. Wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, czy brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Potencjał techniczny
Ze względu na przewidywany obszar zastosowań, dodatkowe wymagania dla Wykonawcy są następujące:
a. dostęp do narzędzi MATLAB, SIMULINK lub ich odpowiedników.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły
,,spełnia/nie spełnia" w oparciu o ofertę, tj. zgodnie z zasadą, czy stosowne dokumenty zostały dołączone do oferty i czy potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę określonych w zapytaniu ofertowym wymagań. Wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, czy brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Dodatkowo jednym z kryteriów punktowanych jest posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego dotyczącego wykorzystania publicznej chmury obliczeniowej wpływającej na obniżenie zużycia energii dzięki rezygnacji z energochłonnych rozwiązań i systemów, w tym serwerów.
Przyznanie punktów za kryterium ,,Wykorzystanie publicznej chmury obliczeniowej wpływającej na obniżenie zużycia energii dzięki rezygnacji z energochłonnych rozwiązań i systemów, w tym serwerów" nastąpi na podstawie oświadczenia ze wskazaniem przez Wykonawcę konkretnego rodzaju publicznej chmury obliczeniowej.
Punkty za kryterium ,,Wykorzystanie publicznej chmury obliczeniowej wpływającej na obniżenie zużycia energii dzięki rezygnacji z energochłonnych rozwiązań i systemów, w tym serwerów" zostaną obliczone w następujący sposób:
o za przedłożenie oświadczenia przez Wykonawcę wskazującego na konkretny rodzaj wykorzystywanej publicznej chmury obliczeniowej przyznaje się 10 pkt.
o za brak oświadczenia lub brak wskazania przez Wykonawcę konkretnego rodzaju wykorzystywanej publicznej chmury obliczeniowej przyznaje się 0pkt.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca wykaże posiadanie odpowiednich zasobów kadrowych. W realizację zamówienia zaangażowany zostanie zespół badawczy składający się z co najmniej czterech osób, z których każda posiada udokumentowane doświadczenie w dziedzinie:
a. data science,
b. uczenia maszynowego,
c. metaheurystyk z dziedziny sztucznej inteligencji, ze szczególnym naciskiem na ich zastosowanie w obszarze inteligentnej produkcji.
Doświadczenie to powinno być poparte zrealizowanymi pracami badawczymi i publikacjami naukowymi, tzn.:
o co najmniej dwie spośród osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia powinny posiadać doświadczenie polegające na udziale w minimum jednym projekcie badawczym,
o co najmniej dwie spośród osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia powinny posiadać minimum jedną publikację w czasopiśmie z tzw. Listy filadelfijskiej związaną z przedmiotem zamówienia,
o w kadrze naukowej powinny znaleźć się co najmniej dwie osoby ze stopniem naukowym doktora.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły
,,spełnia/nie spełnia" w oparciu o ofertę, tj. zgodnie z zasadą, czy stosowne dokumenty zostały dołączone do oferty i czy potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę określonych w zapytaniu ofertowym wymagań. Wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, czy brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Punkty za kryterium ,,Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia" zostaną obliczone na podstawie sumarycznej liczby publikacji naukowych zespołu badawczego Wykonawcy opublikowanych w latach 2013-2019 z tzw. Listy filadelfijskiej wg następującego wzoru:
Sumaryczna liczba publikacji zespołu badawczego badanej oferty
---------------------------------------------------------------------------- x 30 = liczba punktów
Najwyższa sumaryczna liczba publikacji zespołu badawczego z otrzymanych ofert
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły
,,spełnia/nie spełnia" w oparciu o ofertę, tj. zgodnie z zasadą, czy stosowne dokumenty zostały dołączone do oferty i czy potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę określonych w zapytaniu ofertowym wymagań. Wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, czy brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Dodatkowe warunki
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły
,,spełnia/nie spełnia" w oparciu o ofertę, tj. zgodnie z zasadą, czy stosowne dokumenty zostały dołączone do oferty i czy potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę określonych w zapytaniu ofertowym wymagań. Wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, czy brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Warunki zmiany umowy
Wzór umowy na przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych znajduje się w załączniku nr 3.
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami. O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Wykonawców, do których wystosował zapytanie ofertowe, oraz umieści informację o zmianach na stronach internetowych:
o https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,
o http://dsr.com.pl/zamowienia.
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. FORMULARZ OFERTY (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (załącznik nr 2)
3. Aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego).
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Sposób przygotowania oferty
a) Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w języku polskim w formie pisemnej.
b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
d) Do oferty należy załączyć aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy.
e) Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
f) Wykonawca winien dołączyć wszystkie oświadczenia oraz inne żądane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
g) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa jedynie w sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
h) Przyznanie punktów za kryterium ,,Wykorzystanie publicznej chmury obliczeniowej wpływającej na obniżenie zużycia energii dzięki rezygnacji z energochłonnych rozwiązań i systemów, w tym serwerów" nastąpi na podstawie oświadczenia ze wskazaniem przez Wykonawcę konkretnego rodzaju publicznej chmury obliczeniowej.
i) Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
j) Termin ważności oferty - 90 dni.
k) Wartość oferty brutto podana jest w PLN lub w EUR oraz obejmuje cały zakres zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku składania ofert w EUR, wartość oferty zostanie przeliczona na PLN po średnim kursie NBP z ostatniego dnia ważności zapytania ofertowego tj. z dnia 25 października 2019 r.
Miejsce i termin składania ofert
a) Ofertę w formie elektronicznej wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres jan.skowronski@dsr.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 25 października 2019 r. (decyduje data i godzina wpłynięcia oferty na wskazany adres poczty elektronicznej Zamawiającego). Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
b) Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie opublikowane niezwłocznie po ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.
c) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania postępowania odwoławczego.
d) Wymaga się złożenia oferty zgodnie z załączonymi do zapytania ofertowego załącznikami.
e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca po wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego na wskazany adres poczty elektronicznej (jan.skowronski@dsr.com.pl).
f) W razie wątpliwości w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających informacje zawarte w ofercie,
z 2-dniowym terminem dostarczenia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocena formalna dokonana zostanie przez Zamawiającego według następujących kryteriów:
1. Oferta przygotowana została na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w języku polskim w formie pisemnej. TAK / NIE
2. Do oferty dołączony został aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy. TAK / NIE
3. Do oferty dołączone zostało oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. TAK / NIE
4. Wszystkie strony oferty zostały parafowane. TAK / NIE
5. Oferta została podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo. TAK / NIE
6. Termin ważności oferty wynosi 90 dni. TAK / NIE
7. Wartość oferty brutto podana jest w PLN lub EUR oraz obejmuje cały zakres określonej kategorii zamówienia. TAK / NIE
8. Wykonawca wskazał wymagane zasoby kadrowe, tj. min. 4 osoby z wymaganym doświadczeniem. TAK / NIE
Przy ocenie nadesłanych ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) Wartość oferty brutto (max. 50 pkt.)
b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia (max. 30 pkt.)
c) Czas rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia (max. 10 pkt.)
d) Wykorzystanie publicznej chmury obliczeniowej wpływającej na obniżenie zużycia energii dzięki rezygnacji z energochłonnych rozwiązań i systemów, w tym serwerów (max. 10 pkt.)
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację:
a) Punkty za kryterium ,,Wartość oferty brutto" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Najniższa wartość brutto z otrzymanych ofert
---------------------------------------------------- x 50 = liczba punktów
Wartość brutto badanej oferty
b) Punkty za kryterium ,,Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia" zostaną obliczone na podstawie sumarycznej liczby publikacji naukowych zespołu badawczego Wykonawcy opublikowanych w latach 2013-2019 z tzw. Listy filadelfijskiej wg następującego wzoru:
Sumaryczna liczba publikacji zespołu badawczego badanej oferty
---------------------------------------------------------------------------- x 30 = liczba punktów
Najwyższa sumaryczna liczba publikacji zespołu badawczego z otrzymanych ofert
c) Czas rozpoczęcia zdefiniowany jest jako liczba dni od podpisania umowy do rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia. Punkty za kryterium ,,Czas rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia" zostaną obliczone w następujący sposób:
o powyżej 90 dni przyznaje się 0 pkt.,
o od 60 do 90 dni przyznaje się 5 pkt.,
o poniżej 60 dni przyznaje się 10 pkt.
d) Punkty za kryterium ,,Wykorzystanie publicznej chmury obliczeniowej wpływającej na obniżenie zużycia energii dzięki rezygnacji z energochłonnych rozwiązań i systemów, w tym serwerów" zostaną obliczone w następujący sposób:
o za przedłożenie oświadczenia przez Wykonawcę wskazującego na konkretny rodzaj wykorzystywanej publicznej chmury obliczeniowej przyznaje się 10 pkt.
o za brak oświadczenia lub brak wskazania przez Wykonawcę konkretnego rodzaju wykorzystywanej publicznej chmury obliczeniowej przyznaje się 0pkt.
Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, tj.: liczba punktów uzyskanych w kryterium a) + liczba punktów uzyskanych w kryterium b) + liczba punktów uzyskanych w kryterium c) + liczba punktów uzyskanych w kryterium d). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy w stosunku do których otwarto postępowanie likwidacyjne lub ogłoszono upadłość.
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
DSR SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Legnicka 55F
54-203 Wrocław
dolnośląskie , Wrocław
Numer telefonu
+48 71 889 05 60
NIP
8992544249
Numer naboru
POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19

Załączniki

Załącznik nr 3

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
mgr inż. Jan Skowroński, e-mail: jan.skowronski@dsr.com.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 505 018 351

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.