Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Diaspolis Sp. z o.o. Sp.k
Szkolna 24
95-080 Tuszyn
powiat: łódzki wschodni
tel. 531550660
sebastian@diaspolis.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Tuszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż następujących konstrukcji stalowych pod urządzenia składające się na linię produkcyjną do czyszczenia nasion:
1. Konstrukcja wsporcza do podnośnika kubełkowego o wysokości 17 metrów
2. Konstrukcja wsporcza do przenośnika taśmowego o długości 10 metrów
3. Konstrukcja wsporcza do podnośnika kubełkowego o wysokości 14 metrów
4. Konstrukcja wsporcza do przenośnika taśmowego o długości 24 metry
5. Konstrukcja wsporcza do czyszczalni wstępnej
6. Konstrukcja wsporcza do wentylatora oraz filtra aspiracyjnego czyszczalni wstępnej
7. Konstrukcja wsporcza do silosów panelowych w hali
8. Konstrukcja wsporcza do czyszczalni dokładnego czyszczenia
9. Konstrukcja wsporcza do zestawu tryjerów
10. Konstrukcja wsporcza do stołu grawitacyjnego
11. Konstrukcja wsporcza do sortownika optycznego
12. Konstrukcja wsporcza do czyszczalni szczotkowej
Przewidywane waga stali do produkcji wszystkich konstrukcji: 70 ton. Konstrukcje powinny być wykonanie ze stali czarnej malowanej.
13. Rury technologiczne do aspiracji urządzeń 550 mm, stal ocynkowana - przewidywana długość łączna ok. 30 metrów.
Kod CPV: 42212000-5 Maszyny do obróbki zbóż lub suszonych warzyw
Dodatkowy kod CPV: 42215000-6 Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów.
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym

Dokument nr: 18/19/10/2019

Składanie ofert:
Koniec terminu składania ofert
2019-10-28

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
2019-12-20

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
a) Wiedza i doświadczenie
Wymagane są minimum 2 lata doświadczenia w wykonywaniu i montażu konstrukcji wsporczych do maszyn, urządzeń przemysłowych lub linii produkcyjnych. Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik do zapytania ofertowego - ogłoszenia). Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.
b) Potencjał techniczny
Oferent musi posiadać potencjał techniczny umożliwiający realizację zamówienia. Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik do zapytania ofertowego - ogłoszenia). Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.
c) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferent musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik do zapytania ofertowego - ogłoszenia). Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.
d) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie Oświadczenia Oferenta (załącznik do zapytania ofertowego - ogłoszenia). Oferenci którzy nie spełnią przedmiotowego warunku będą wykluczeni z postępowania.
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym
Odrzucenie oferty
Oferta powinna być kompletna, z wypełnionymi polami oraz wszystkimi wymaganymi załącznikami. Niewypełnienie wymaganych pól lub brak jakiegokolwiek załącznika będzie skutkowało odrzuceniem Oferty. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne lub niespełniające kryteriów dopuszczających (warunków udziału w postępowaniu) będą odrzucone.
Ponadto wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta
lub pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
o pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym
Dodatkowe informacje
Oferent musi zapewnić:
- okres gwarancji: minimum 12 miesięcy
- dostarczane konstrukcje muszą być fabrycznie nowe, nieużywane
Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferent jest związany złożoną Ofertą przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie odrębnego protokołu odbioru.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta:
1) uzupełniony i podpisany Formularz ofertowy
2) uzupełnione i podpisane Oświadczenie Oferenta
3) uzupełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
4) specyfikacja oferowanych konstrukcji wsporczych pozwalającą ocenić zgodność ich parametrów z oczekiwaniami Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia
Szczegółowe informacje w załączonym zapytaniu ofertowym.

Uwagi:
Kryteria
Kryterium Waga
Cena 60
Termin realziacji 40
Opis sposobu przyznania punktacji
Spośród ofert złożonych w konkursie do oceny zostaną dopuszczone tylko oferty kompletne, złożone we wskazanych terminach i spełniające kryteria dopuszczające. Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne lub niespełniające kryteriów dopuszczających (warunków udziału w postępowaniu) będą odrzucone.
Kryteria oceny
Ocena końcowa jest sumą ocen punktowych przyznanych w następujących kryteriach oceny:
A. Punkty za proponowaną przez Oferenta cenę netto PLN. Cena (PLN netto): możliwe do uzyskania punkty: 0-60 punktów
Liczba punktów za cenę ustalana według wzoru:
o (cena najniższej oferty/cena z oferty) * 60 punktów
Objaśnienia:
cena najniższej oferty - cena netto (wyrażona w PLN) najtańszej ze wszystkich złożonych ofert
cena z oferty - cena netto (wyrażona w PLN) zaproponowana w ocenianej ofercie
B. Punkty za termin realizacji przedmiotu zamówienia, który proponuje Oferent w złożonej Ofercie: możliwe do uzyskania punkty: 0-40 punktów
o Jeżeli zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej do 23.11.2019r.: 40 punktów
o Jeżeli zamówienie zostanie zrealizowane po 23.11.2019r, ale nie później niż do 20.12.2019r.: 0 punktów
Ocena końcowa (pkt) = A + B
Ocena końcowa dla poszczególnych złożonych ofert obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wygrywa oferta (Oferent), która otrzyma największą liczbę punktów (najwyższa ocena końcowa)
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.