Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostarczenie zimnej wody i odprowadzenie ścieków

Przedmiot:

Dostarczenie zimnej wody i odprowadzenie ścieków

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Ursus
ul. Plac Czerwca 1976 roku nr 1 -
02-495 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 443 60 00, faks 22 443 60 11
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 11:45:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostarczenie zimnej wody i odprowadzenie ścieków z zasobu komunalnego Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1 w okresie od 01.11.2019 r. do 31.12.2021 r
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Dostarczenie zimnej wody i odprowadzenie ścieków z zasobu komunalnego Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1 w okresie od 01.11.2019 r.do 31.12.2021 r. 2. Rodzaj zamówienia: Usługi 3. Kody CPV i ich nazwy: 65110000-7 - przesył wody 90000000-7 - usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 4. Określenie przedmiotu i wartości zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody i odbiór ścieków. 1. Wielkości na lata 2019 r. do 2021 r. kształtują się na poziomie: 1) dostawy wody ok. 65 770 m3 2) odbiór ścieków ok. 65 770 m3 2. Dostawca zobowiązany będzie do dostarczania wody i odprowadzania ścieków z obiektów (nieruchomości) położonych w Warszawie, będących w zasobie komunalnym Urzędu Dzielnicy Ursus, na zasadach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z póź. zm.) i na warunkach ustalonych w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r., Nr 141, Poz. 4984). 3. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego określonego w pkt 3. 4. Miejscem dostarczenia wody są zawory na wodomierzach głównych (pomieszczenie w piwnicy budynku urzędu dzielnicy Ursus). 5. Miejscem odbioru ścieków jest granica nieruchomości (pierwsza studzienka na kanale sanitarnym). 6. Do obowiązków Dostawcy należeć będzie zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody. 7. Dostarczanie wody do nieruchomości Odbiorcy nastąpi zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, o ciśnieniu umożliwiającym normalne użytkowanie wody z przeznaczeniem na cele biurowe i mieszkalne, odpowiadającej wymogom określonym przez Ministra Zdrowia. 8. Dostawca zobowiązany będzie do ciągłego odbioru z nieruchomości ścieków. 9. Naprawa, remont oraz konserwacja instalacji wodociągowych, licząc od wodomierzy głównych, i przyłączy wodociągowych, z wyłączeniem wodomierzy głównych, należy do Odbiorcy. 10. Wodomierz główny jest własnością Dostawcy. 11. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Dostawca. 12. Odbiorca zobowiązuje się do: a) utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, b) wydzielenia pomieszczenia przeznaczonego do zainstalowania wodomierza głównego z zaworem oraz utrzymanie tych pomieszczeń w należytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych, c) wydzielenia i utrzymania w należytym stanie pomieszczenia na zainstalowanie urządzenia pomiarowego, d) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Dostawcy dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Dostawcy oraz dokonania odczytu wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego. e) powierzenia budowy lub dokonania zmian w instalacji oraz urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Odbiorcy, osobom posiadającym odpowiednia uprawnienia i kwalifikacje, f) utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach, g) wprowadzania ścieków o stanie i składzie nie zagrażającym prawidłowej eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określonych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz aktach wykonawczych do ustawy. 13. Dostawca będzie ponosił odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane: a) działaniem siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, b) niezawinioną przez Dostawcę awarię w sieci na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub usunięcia skutków awarii, c) brakiem wody na ujęciu, d) zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia, e) potrzebą zwiększenia odpływu wody do hydrantów pożarowych, f) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, g) planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy, związanymi z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, h) innymi przyczynami zależnymi od Odbiorcy. 14. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Dostawca zobowiązany będzie powiadomić Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin na 7 dni przed planowanym terminem. 15. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Dostawca zapewnia zastępczy punkt pobrania wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji.

CPV: 65110000-7

Dokument nr: 550224092-N-2019, UD-XI-ZZP.271.51.WAG.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt. 1 lit a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zastosowany tryb to zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.) Zamawiający może zastosować ww. tryb w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostawa może być wykonana tylko przez jednego dostawcę. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A. z siedzibą przy Pl. Starynkiewicza 5 02-215 Warszawa, jest jedynym dostawcą wody i odbiorcą ścieków bytowych i deszczowych na tym terenie Dzielnicy Ursus. Dodatkowo jest ono jedynym i wyłącznym właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej która jest doprowadzona do wszystkich budynków w Dzielnicy Ursus i nie ma możliwości realizacji zamówienia przez jakikolwiek inny podmiot.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A., K.Chmaj@mpwik.com.pl , Pl. Starynkiewicza 5 , 02-215, Warszawa, kraj/woj. Polska

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.