Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
52z dziś
3601z ostatnich 7 dni
14817z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw

Przedmiot:

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Góra
ul. Adama Mickiewicza 1
56-200 Góra
powiat: górowski
tel: 65 544 36 00, fax: 65 543 26 58
mazur@gora.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Glinka
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Glinka.

Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotowego zadania obejmuje:

Rozebranie istniejącego ogrodzenia.
Budowa nowego ogrodzenia panelowego w zakresie istniejącym, tj. o długości ok 160 mb wraz z montażem bramy oraz furtki.

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót pełniący funkcję pomocniczą w obliczu ustanowionego wynagrodzenia ryczałtowego.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

2.2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2019r. godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 205.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego (Góra,
ul. Mickiewicza 1) w pok. nr 101 sekretariat, I piętro budynku, w terminie do dnia 24.10.2019r. roku do godz. 12.15

Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Glinka.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w ogłoszeniu) ponosi Wykonawca.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia - 30 dni od daty przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy planuje się w dniu podpisania umowy.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. Oświadczenia i dokumenty, które winni załączyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz weryfikacji obmiarów wg wzoru Zamawiającego (załącznik nr 2,3)

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ( Wykonawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność - generuje wydruk z CEIDG - dokument wygeneruje samodzielnie Zamawiający).

5.1. Jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, wskazane w pkt. 5 w niewłaściwej formie lub złoży dokument zawierający błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę do usunięcia braku we wskazanym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa kopie dokumentów - winny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6 . Sposób obliczenia ceny.

Cena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do poniesienia w celu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i wszystkie składniki cenotwórcze, które są konieczne do uwzględnienia aby zamawiany przedmiot zamówienia realizowany był w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert

cena- cena 100 %.

8. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

1) wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1) + wypełniony kosztorys ofertowy opracowany na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego przedmiaru robót, weryfikacja prawidłowości obmiarów leży po stronie Wykonawcy - wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys będzie traktowany jako materiał pomocniczy na wypadek obliczeń wartości np. robót zaniechanych itp.

2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.5,

Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo. Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (każda strona oferty parafowana).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

OFERTA WINNA BYĆ ZGODNA Z OGŁOSZENIEM. OFERTA NIEZGODNA Z WARUNKAMI OGŁOSZENIA ZOSTANIE ODRZUCONA.

10. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu składania oferty. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania ofertą.

11. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1) nie złożono żadnej ważnej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

12. Istotne postanowienia umowy.

Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.

UWAGA: Wszelkie zmiany dotyczące ogłoszenia zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zostaną odpowiednio opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub faxu Wykonawcom, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia w sprawach merytorycznych i proceduralnych jest:

Weronika Mazur- podinspektor ds. obsługi funduszu sołeckiego, tel. 65 544 36 37, e-mail: mazur@gora.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.