Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie
powiat: świecki
tel. 52 333 23 10, faks 52 333 23 51
urzad.miejski@swiecie.eu
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Świecie
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Świeciu
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z remontem chodnika przy ulicy Słowackiego (przebudowa oraz budowa placów zabaw dla dzieci oraz budowa kynoparku). Działki nr 322/6, 322/11 i 330/3 są w użytkowaniu gminy Świecie. Teren służy rekreacji mieszkańców miasta. Ogólny wykaz prac niezbędnych do realizacji zamówienia: Przebudowywany plac zabaw: regulamin placu zabaw, zestaw zręcznościowy dla dzieci, bujak kwiatek, bujak jeep, krokodyl, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka poczwórna, karuzela integracyjna, piaskownica, nawierzchnia bezpieczna - płytki EPDM. Elementy małej architektury: ławki parkowe - 3 szt., śmietniki - 2 szt., stojak na rowery - 1 szt. Ogrodzenie placu zabaw o wysokości 1,00 m z elementów drewnianych pionowych z furtką o szerokości 1,0 m. Ogrodzenie karuzeli integracyjnej o wysokości 1,00 m z elementów drewnianych poziomych. Projektowany plac zabaw (urządzenia muzyczne): Tutti, Tembos, Chimes, Bongos, Bajarka, Śpiewający słoń. Projektowany plac zabaw - zjazd linowy. Projektowany kynopark: równoważnia duża, pochylnia prosta, tunel prosty, słupki do slalomu, tor z rurek, regulamin, kosz na psie odchody. Elementy małej architektury na przedmiotowym terenie: ławki parkowe - 7 + 3 szt., kosze na śmieci - 3 szt. Remont chodnika dla pieszych od ul. Krasickiego do istniejącego placu zabaw przy ul. Słowackiego. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC DLA ZADANIA ZNAJDUJE SIĘ W SZCZEGÓŁOwej specyfikacji TECHNICZNEJ. Wszystkie urządzenia placów zabaw powinny mieć umieszczona tabliczkę znamionową z nazwą urządzenia i producenta oraz informację o wysokości upadku. Wskazane w projekcie urządzenia są przykładowe, zakres tolerancji na poszczególne wymiary urządzenia i jego elementy ? 5%. Urządzenia powinny być zgodne tematycznie z przedstawionymi przykładami oraz zawierać wszystkie elementy funkcjonalne zgodnie z opisem technicznym znajdującym się w projekcie

CPV: 45111000-8,45316100-6,45112720-8

Dokument nr: 612608-N-2019, OR-ROŚiGK.271.24.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.swiecie.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego lub osobiście
Adres:
Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie, pok. nr 21

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-05, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-05-29

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż równowartość 100.000 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum: - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie placu zabaw składającego się z co najmniej 3 urządzeń zabawowych - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie chodników o powierzchni min. 500 m2 - 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z granulatu gumowego - min. 350 m2 pod urządzenia zabawowe b) dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Osoba ta musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe (okres od dnia uzyskania uprawnień) jako kierownik budowy. - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności drogowej. Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia - zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). c) dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, tj. co najmniej: - samochodem samowyładowczym 5-10t - 1 szt. - koparko - ładowarką - 1 szt., - zagęszczarką - 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga na czas realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę 2 pracowników fizycznych (roboty ziemne i drogowe: chodniki) bezpośrednio wykonujących roboty budowlane do czynności niezbędnych do wykonania zamówienia na podstawie przedmiaru robót. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni w/w osoby na czas realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby: a) Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy na zadanie, które jest przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu oświadczenia, że w/w osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu. b) Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia będzie mógł zażądać od Wykonawcy, aby przedłożył on dokumenty potwierdzające zatrudnienie w/w osób, w tym: kopii umów o pracę, dowody odprowadzenia składek ZUS, oświadczenia od zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. - wykaz sprzętu (narzędzi i urządzeń) dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.