Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądów okresowych rocznych, ogólnobudowlanych 5 - letnich w branży...

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów okresowych rocznych, ogólnobudowlanych 5 - letnich w branży ogólnobudowlanej

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "MZGM" Sp. z o.o
ul. Kościuszki 14
63-400 Ostrów Wielkopolski
powiat: ostrowski (wielkopolski)
tel. 627 387 090
mzgm@mzgm.ostrow-wielkopolski.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: 600.00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przeglądów okresowych rocznych, ogólnobudowlanych 5 - letnich w branży ogólnobudowlanej budynków będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych rocznych w branży ogólnobudowlanej budynków będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1. Oględziny i analiza stanu technicznego: - ściany zewnętrzne, warstwy fakturowe, - attyki, filary, gzymsy, balustrady, loggie, balkony, - mocowanie urządzeń do ścian i dachu budynku, - elementy odwodnienia oraz obróbki blacharskie, - pokrycia dachowe, - przejście przyłączy przez ściany budynku, - stolarka okienna, - stolarka drzwiowa, - izolacje, - schody zewnętrzne, - schody wewnętrzne, - klatka schodowa, - kominy pod dachem. Analiza stanu technicznego w oparciu o otrzymaną dokumentację techniczną budynku. Ocena rozmiaru zużycia - ocena po oględzinach. Ocena zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych w poprzednim protokole w zakresie stanu technicznego konstrukcji. Zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób, środowiska, konstrukcji budynku, - wnioski i zalecenia pokontrolne. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać m.in. określenie: a) stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą, b) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów o których mowa w ppkt. a c) zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania, d) metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, e) inne zalecenia pokontrolne 2. Wykaz budynków w których należy wykonać okresowy roczny przegląd ogólnobudowlany stanowi załącznik do SIWZ. 3. Przed przystąpieniem do wykonania usługi, Wykonawca każdorazowo we własnym zakresie co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do prac, zamieści w budynku na tablicy informacyjnej lub w widocznym miejscu dla użytkowników lokali, informację dotyczącą terminu wykonania kontroli. Przegląd musi odbyć się w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych 5 - letnich w branży ogólnobudowlanej budynków będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1. Oględziny i analiza stanu technicznego: - ściany zewnętrzne, warstwy fakturowe, - attyki, filary, gzymsy, balustrady, loggie, balkony, - mocowanie urządzeń do ścian i dachu budynku, - elementy odwodnienia oraz obróbki blacharskie, - pokrycia dachowe, - przejście przyłączy przez ściany budynku, - stolarka okienna, - stolarka drzwiowa, - izolacje, - schody zewnętrzne, - schody wewnętrzne, - klatka schodowa, - kominy pod dachem, - instalację wodno - kanalizacyjną, - estetykę budynku i jego otoczenia, - zasieki na odpady. Analiza stanu technicznego w oparciu o otrzymaną dokumentację techniczną budynku. Ocena rozmiaru zużycia - ocena po oględzinach. Ocena zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych w poprzednim protokole w zakresie stanu technicznego konstrukcji. Zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób, środowiska, konstrukcji budynku, - wnioski i zalecenia pokontrolne. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać m.in. określenie: a) stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą, b) rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów o których mowa w ppkt. a c) zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania, d) metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, e) inne zalecenia pokontrolne 2. Wykaz budynków w których należy wykonać 5-cio letni okresowy przegląd ogólnobudowlany stanowi załącznik do SIWZ. 3. Przed przystąpieniem do wykonania usługi, Wykonawca każdorazowo we własnym zakresie co najmniej 3 dni przed przystąpieniem do prac, zamieści w budynku na tablicy informacyjnej lub w widocznym miejscu dla użytkowników lokali, informację dotyczącą terminu wykonania kontroli. Przegląd musi odbyć się w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego. Zamawiający do każdego protokołu z przeglądu ogólnobudowlanego, otrzyma odrębny załącznik w którym Wykonawca będzie zobowiązany określić czy na kontrolowanej nieruchomości istnieją wyroby zawierające azbest. W przypadku wyniku pozytywnego Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" ( Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. poz. 1089)

CPV: 71630000-3,71318000-0

Dokument nr: 612357-N-2019, PNO/15/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mzgm.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
MZGM sp. z o.o., ul. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski Polska

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-29, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie .
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000,00 zł Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczania wykonawcy i kopii polisy OC.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 2 usługi w zakresie rocznej lub 5-letniej kontroli stanu technicznego minimum 180 obiektów budowlanych poddanych przeglądowi w jednym zamówieniu O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie wykazu wykonanych usług i dołączonych dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - zawarty w formularzu ofertowym Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę - zawarte w formularzu ofertowym Wzór oferty - formularz ofertowy Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtowa 60,00
termin wykonania 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.