Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAKUP CIĄGNIKA ORAZ REMONTERA

Przedmiot:

ZAKUP CIĄGNIKA ORAZ REMONTERA

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego
56-400 Oleśnica
powiat: oleśnicki
tel. 071 3981667
zdp@zdp-olesnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oleśnica
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,ZAKUP CIĄGNIKA" ORAZ ,,ZAKUP REMONTERA" DLA POWIATU OLEŚNICKIEGO - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY Z PODZIAŁEM NA 2 ZADANIA
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego (wersja drogowa) z ładowaczem czołowym oraz remontera drogowego na podwoziu kołowym dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy z podziałem na 2 zadania. 2.Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania, tj.: 1) Zadanie nr 1 - zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego (wersja drogowa) z ładowaczem czołowym dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy 2) zadanie nr 2 - zakup i dostawa remontera drogowego na podwoziu kołowym dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane przez Wykonawcę zadanie/zadania. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rodz. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 21 października 2019r. zwanej dalej siwz (Opis przedmiotu zamówienia), załącznik nr 3 i/lub 3.1. oraz załącznik nr 6 do siwz

Część nr: 1 Nazwa: Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego (wersja drogowa) z ładowaczem czołowym dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego (wersja drogowa) z ładowaczem czołowym dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdz. 1 siwz (opis przedmiotu zamówienia), zał. nr 3 do siwz oraz załącznik nr 6 do siwz
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16700000-2, 34920000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
termin gwarancji i rękojmi łącznie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa remontera drogowego na podwoziu kołowym dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa remontera drogowego na podwoziu kołowym dla Powiatu Oleśnickiego - Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdz. 1 siwz (Opis przedmiotu zamówienia), zał. nr 3.1. do siwz oraz zał. nr 6 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 16700000-2, 34920000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
termin gwarancji i rękojmi łącznie 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 16700000-2,34920000-2

Dokument nr: 612539-N-2019, ZDP-DT.272.190.2019.MM-B

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.zdp-olesnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej, zgodnie z z zapisami siwz
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica, pokój nr 3 - I piętro - Sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-30, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-16

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) dla zadania nr 1 - min. 2 dostawy ciągnika o wartości min. 100 000,00 zł brutto (każda), wraz z załączeniem dowodów określających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie b) dla zadania nr 2 - min. 2 dostawy remontera drogowego o wartości min. 100 000,00 zł brutto (każda), wraz z załączeniem dowodów określających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie UWAGA: 1. Dla wartości wyrażonych w innej walucie niż PLN zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu wszczęcia postępowania. 2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta dla zadania nr 1 i zadania nr 2 została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich mowa w art. 24 ust. 5 ustawy pzp: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (Rozdział 5 ust. 5.2. siwz). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przez organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta dla zadania nr 1 i zadania 2 została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie (Załącznik nr 4 do siwz)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Treść oferty stanowi wypełniony ,,Formularz oferty" 2. Wraz z ofertą muszą być złożone: 1) Zestawienie kosztów zadania nr 1 i/lub zadania nr 2 do siwz - załącznik nr 3 i/lub 3.1. , 2) Specyfikacje techniczne zaoferowanego sprzętu - dotyczy zadnia nr 1 i nr 2 UWAGA! Nie załączenie dokumentów o których mowa w pkt 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty. 3) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. 6 ust. 6.1 siwz, 4) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. 7 ust. 7.7. siwz, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 5) Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. 7 ust. 7.2. siwz, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (wymagana forma oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 7) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania Wykonawcy - względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeśli ofertę wraz z załącznikami podpisuje Pełnomocnik). 8) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. 2019r, poz. 700 ze zm.).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
termin gwarancji i rękojmi łącznie 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.