Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Miechowie
ul Warszawska 49A
32-200 Miechów
powiat: miechowski
tel. (41) 383-14-90 fax: (41) 383-14-90
dps.miechow@interia.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Miechów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NA NADZÓR INWESTORSKI
Zamawiający Powiat Miechowski Dom Pomocy Społecznej w Miechowie zaprasza do złożenia
oferty na pełnienie w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca I994r. - Prawo
budowlane, nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, inwestycyjnego pt. ,,Remont
pomieszczeń (roboty malarskie wewnętrzne i posadzkarskie) w budynku Domu Pomocy
Społecznej".
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Rodzaj zamówienia: usługi
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71520000-9 Usługi nadzoru inwestorskiego
2. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji inspektora nadzoru Inwestorskiego zwanego
dalej Inspektorem w specjalności konstrukcyjno -budowlanej bez ograniczeń.
Szczegółowy zakres robót przedstawiony został na stronie internetowej BIP -
https://biamalopolska.pl pod ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym na roboty
remontowe
pn: : ,,Remont pomieszczeń (roboty' malarskie wewnętrzne i posadzkarskie)
w budynku Domu Pomocy Społecznej, strona internetowa: www.dps.miechow.net,
3. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
o przekazanie wykonawcy robót protokolarnie terenu i placu budowy,
o reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodności jej realizacji ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
obowiązującymi normami i przepisami. w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz umową na roboty remontowe;
o sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
o nadzór nad terminowością realizacji robót remontowych, w szczególności w zakresie
dotrzymania terminu ich zakończenia,
o dokonanie odbioru końcowego robót remontowych, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.,
kontrola zgodności realizacji robót remontowych z przedłożonym przez wykonawcę
i uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramem robót,
o uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót remontowych cen jednostkowych
zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń.
o sporządzanie protokołów konieczności -jeżeli wystąpi taka potrzeba,
o nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców zasad bhp i p.poż.,
o żądanie usunięcia z terenu i placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób
zatrudnionych przez wykonawcę, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują
jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji,
o zapewnienie wre własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę,
o zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany
i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie,
zapewnienie uprawnionego zastępstwa

CPV: 71247000-1, 71520000-9

Dokument nr: DPS 21/PZPU/2019

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi przez Zamaw iającego w dniu 24.10.2019 r. o godz. 9:30.

Składanie ofert:
V. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy złożyć w siedzibie DPS: Dom Pomocy Społecznej w Miechowie
ul. Warszawska 49 A,
32-200 Miechów lub przesiać drogą elektroniczną na adres e-mail: dps.miechow@interia.pl
do dnia 24.10.2019 r,, do godz. 9:00.
2. Na ofercie należy umieścić napis:
,,Oferta -- Nadzór inwestorski dla zadania . ,,Remont pomieszczeń (roboty malarskie
wewnętrzne i posadzkarskie) w: budynku Domu Pomocy Społecznej".
4. Inspektor może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Inspektora więcej niż
jednej oferty' lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje ich odrzucenie.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji umowy:
Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nastąpi z dniem podpisania umowy.
2. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego
nastąpi po zakończeniu robót i usunięciu usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru
końcowego oraz zaakceptowania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
Przewidywany termin zakończenia realizacji nadzorow'anej inwestycji nastąpi z chwilą
zakończenia realizacji inwestycji. Przewidywany termin zakończenia robót remontowych
max. do dnia 12.12.2019 r.
3. Wymaga się aby Inspektor nadzoru inwestorskiego, podpisał umowę na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych we wzorze umowy, który
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz aby wywiązywał się
z obowiązków' wynikających tej umowy.

Wymagania:
VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia.
1. Zamawiający, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:
a. Inspektora, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykona! lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanic wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
b+ Inspektora, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego Zapytania Ofertowego,,
c, Inspektora powiązanego osobowo lub kapitałowo 7 Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powgania między beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
dokonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotówki em
i przeprowadzeniem procedury- wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w: szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów' lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu
nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawania w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pozostawaniu
z wykonawcą w' takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości do bezstronności tych osób.
2. Ofertę Inspektora wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Zamawiający może wykluczyć Inspektora na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
VII. Składanie ofert częściowych: nie dotyczy
VIII, Informacja o zamówieniach uzupełniających: nic przewidziano
3. Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 2.
Jednocześnie informujemy, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się.
1. Osoba upoważniona do kontaktu: Małgorzata Wachacka
2. Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym a Inspektorem w całym
procesie zapytania oprócz składania ofert (sposób wskazany w pkt VI) może
odbywać się drogą elektroniczną na adres e-mail: dps.miechow@interia.pl lub
pisemnie na adres Zamawiającego.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.