Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja budynku wraz z otoczeniem

Przedmiot:

Adaptacja budynku wraz z otoczeniem

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Domaniów
ul. Domaniów 56
55-216 Domaniów
powiat: oławski
tel. 713017735, faks 713017870
sekretariat@gminadomaniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Domaniów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Adaptacja budynku wraz z otoczeniem w miejscowości Domaniów nr 78 na potrzeby klubu malucha oraz klubu seniora. 2 Zadania: Zadanie 1: Adaptacja części budynku wraz z otoczeniem w miejscowości Domaniów nr 78 na potrzeby klubu malucha. Zadanie 2: Adaptacja części budynku w miejscowości Domaniów nr 78 na potrzeby klubu seniora
1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku wraz z otoczeniem w miejscowości Domaniów nr 78 na potrzeby klubu malucha oraz klubu seniora realizowana w dwóch zadaniach: Zadanie 1: Adaptacja części budynku wraz z otoczeniem w miejscowości Domaniów nr 78 na potrzeby klubu malucha. Zadanie 2: Adaptacja części budynku w miejscowości Domaniów nr 78 na potrzeby klubu seniora. 2. Szczegółowy zakres prac oraz warunki i zasady realizacji zamówienia, zgodnie z którymi należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) Projekt budowlany (Załącznik nr 6a do SIWZ - Zadanie 1 i Załącznik nr 6b do SIWZ - Zadanie 2), b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 7a do SIWZ - Zadanie 1 i Załącznik nr 7b do SIWZ - Zadanie 2), c) Przedmiar robót (Załącznik nr 8a do SIWZ - Zadanie 1 i Załącznik nr 8b do SIWZ - Zadanie 2), d) Wzór umowy wraz z kartą gwarancyjną (Załącznik nr 9a do SIWZ - Zadanie 1 i Załącznik nr 9b do SIWZ - Zadanie 2)

Część nr: 1 Nazwa: Adaptacja części budynku wraz z otoczeniem w miejscowości Domaniów nr 78 na potrzeby klubu malucha.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku wraz z otoczeniem w miejscowości Domaniów nr 78 na potrzeby klubu malucha oraz klubu seniora. Zadanie 1: Adaptacja części budynku wraz z otoczeniem w miejscowości Domaniów nr 78 na potrzeby klubu malucha. 2. Szczegółowy zakres prac oraz warunki i zasady realizacji zamówienia, zgodnie z którymi należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) Projekt budowlany (Załącznik nr 6a do SIWZ - Zadanie 1), b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 7a do SIWZ - Zadanie1), c) Przedmiar robót (Załącznik nr 8a do SIWZ - Zadanie 1), d) Wzór umowy wraz z kartą gwarancyjną (Załącznik nr 9a do SIWZ - Zadanie 1).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45111300-1, 45261000-4, 45320000-6, 45430000-0, 45421000-4, 45442100-8, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 45231300-8, 45233200-1, 45331100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 20,00
Termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Zadanie 1: do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę.

Część nr: 2 Nazwa: Adaptacja części budynku w miejscowości Domaniów nr 78 na potrzeby klubu seniora
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku wraz z otoczeniem w miejscowości Domaniów nr 78 na potrzeby klubu malucha oraz klubu seniora. Zadanie 2: Adaptacja części budynku w miejscowości Domaniów nr 78 na potrzeby klubu seniora. 2. Szczegółowy zakres prac oraz warunki i zasady realizacji zamówienia, zgodnie z którymi należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) Projekt budowlany (Załącznik nr 6b do SIWZ - Zadanie 2), b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 7b do SIWZ - Zadanie 2), c) Przedmiar robót (Załącznik nr 8b do SIWZ - Zadanie 2), d) Wzór umowy wraz z kartą gwarancyjną (Załącznik nr 9b do SIWZ - Zadanie 2).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45111300-1, 45261000-4, 45320000-6, 45430000-0, 45421000-4, 45442100-8, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 20,00
Termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Zadanie 2: do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę.

CPV: 45453000-7,45111300-1,45261000-4,45320000-6,45430000-0,45421000-4,45442100-8,45262500-6,45410000-4,45442100-8,45231300-8

Dokument nr: 612618-N-2019, ZW.271.7.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminadomaniow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale X SIWZ
Adres:
Urząd Gminy Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów, I piętro, pokój 8 (sekretariat)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-05, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami: Zadanie 1: kierownikiem robót budowlanych, posiadającym uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. Zadanie 2: kierownikiem robót budowlanych, posiadającym uprawnienia budowlane* do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym. *Osoby posiadające uprawnienia budowlane, tj. osoby posiadające prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, posiadające aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone wyżej, mogą również wykazać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 2272 ze zm.) oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek lub podmioty spełniają go łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) Dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia - jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; c) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia. 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty na ogólnie dostępne, bezpłatne, elektroniczne bazy danych, Zamawiający skorzysta z tych dokumentów dla potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, pobierając je samodzielnie. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone są w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1 ppkt a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym w terminie odpowiednio jak dla dokumentów, o których mowa powyżej. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SIWZ (dla Zadania 1 i Zadania 2); b) Dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby - jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; c) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na potrzeby badania i oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - w formie oryginału; b) Aktualne oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ustawy Pzp, wymienione w SIWZ w rozdz. VI pkt 1-3, tj. załączniki nr 2 i 3 do SIWZ - w formie oryginału; c) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych - w formie oryginału; d) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo - w formie oryginału, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik; e) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w sekcji III.4 i III.5. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1: 6 000 zł (słownie złotych: sześć tysięcy). Zadanie 2: 3 000 zł (słownie złotych: trzy tysiące). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Domaniów: Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział w Domaniowie 35 9585 0007 0030 0300 0550 0030 z dopiskiem: wadium do postępowania nr ZW.271.7.2019 (Zadanie nr...) 5. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu zaleca się załączyć do oferty. 6. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być w oryginale złożone w w Referacie Finansów i Budżetu Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów, I piętro, pokój 5A do terminu składania ofert. Kopię zaleca się dołączyć do oferty. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust.4a ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 15. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia 20,00
Termin wykonania zamówienia 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.