Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Dzierżoniów
ul. Rynek 1
58-200 Dzierżoniów
powiat: dzierżoniowski
tel. +48746450800, faks +48746450801
josak@um.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: 10 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w 6 wydziałach Urzędu Miasta, remoncie dwóch pomieszczeń Archiwum i remoncie 3 korytarzy, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie"
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w 6 wydziałach Urzędu Miasta, remoncie dwóch pomieszczeń Archiwum i remoncie 3 korytarzy, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie". 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) demontaż unieczynnionych natynkowych instalacji i korytek z okablowaniem w pomieszczeniach objętych zamówieniem, 2) wykonanie remontu: 2 pomieszczeń Archiwum, 3 pomieszczeń Wydziału Inżynierii Miejskiej, 2 pomieszczeń Biura Rady Miejskiej, 2 pomieszczeń Wydziału Inwestycji wraz z przyległym do niego korytarzem, pomieszczenia Biura Informatyzacji wraz z przyległym do niego korytarzem, 1 pomieszczenia Wydziału Organizacyjnego i klatki schodowej - wejście na strych oraz korytarza na II piętrze pom. nr 2.11, 3) wykonania w trakcie prowadzenia robót budowlanych niezbędnej inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej dla potrzeb realizacji zamówienia, 4) modernizację Biura Ewidencji Ludności w zakresie: - wykonania nowej aranżacji biura, - montażu ekranów wydzielających stanowiska pracy, - wymiany stolarki drzwiowej, - wymiany posadzek, - wykonania robót budowlanych wykończeniowych, - montażu wraz z zasilaniem automatu biletowego, - wykonania instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia, w tym awaryjnego, - montażu rolet wewnętrznych przeciwsłonecznych, - dostawy i montażu mebli w biurze dowodów i biurze kierownika, - dostawy i montażu w archiwum regału przesuwnego wraz szynami nawierzchniowymi wg specyfikacji poniżej: a) Regał stacjonarny pojedynczy, plecy z blachy, pełne, dł.2x1200 mm, gł.1x350 mm , rozstaw między półkami 260 mm, 10 półek użytkowych + kryjąca, wys. całkowita ok. 2960 mm tj. 24 mb półki. b) Regał przesuwny podwójny, stężenia krzyżowe dł.2x1200 mm, gł. 2x350 mm, rozstaw między półkami 260 mm, 10 półek użytkowych + kryjąca, wys. całkowita ok.2960 mm, 5 szt. tj. 240 mb półki. c) Regał przesuwny pojedynczy, plecy z blachy, pełne , dł.2x1200 mm , gł.1x420 mm, rozstaw między półkami 260 mm, 10 półek użytkowych + kryjąca, wys. całkowita ok. 2960 mm tj. 24 mb półki, zamek zamykający całość. Razem 288 mb półki. Torowisko nawierzchniowe z najazdami, kolor RAL 7035 (jasny popiel), regulacja półek co 20 mm, tylne ograniczniki przesuwu dokumentów na sąsiednią półkę na wys. ok. 25 mm - listwy zapółkowe, mechanizm przesuwu-korbowy, blokada przesuwu regału w każdej korbie, tabliczki opisowe z plexi na przednim panelu, gwarancja jak w karcie gwarancyjnej, o której mowa w § 14 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), z wyłączeniem instalacji strukturalnych, których wykonanie jest w zakresie wykonawcy budowy sieci LAN oraz wyłączeniem instalacji CCTV, SSWIN oraz SSP. Instalacje elektryczne pomieszczeń należy podłączyć (wpiąć) do nowo budowanych rozdzielnic RO wykonanych przez Wykonawcę sieci LAN i elektrycznej, który został wyłoniony w odrębnym postępowaniu przetargowym. 5) dostawę i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych otwieranych ręcznie o wym. zew. 198cm x 219cm z szybami bezpiecznymi i samozamykaczem. Kolor szary zostanie wybrany przez Zamawiającego z dostarczonego przez Wykonawcę wzornika kolorów RAL. Demontaż drzwi i ścian aluminiowych szklonych istniejącego wiatrołapu o pow. 11,9m2. 6) dostawę i montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych rozsuwanych automatycznie z zastosowaniem napędu dedykowanego - drzwi montowane na drodze ewakuacyjnej, wyposażone w 2 silniki, 2 baterie. Drzwi wyposażone w system zabezpieczający otwieranie (fotokomórki). Szyby bezpieczne. Kolor szary zostanie wybrany przez Zamawiającego z dostarczonego przez Wykonawcę wzornika kolorów RAL. Zasilanie drzwi przewodem 4 x 1,5 YDY o długości 18,5m z rozdzielnicy RO.2 zlokalizowanej na korytarzu przy wejściu do biura ewidencji ludności. W rozdzielnicy zamontować zabezpieczenie S 301 B6. Przewód układany w bruzdach, które po ułożeniu przewodu należy zatynkować i pomalować. Uwaga. Tynk na korytarzach i klatce schodowej jest typu ,,baranek". W związku z powyższym po robotach instalacyjnych należy odtworzyć tynk w postaci ,,baranka" i pomalować go w kolorze zbliżonym do istniejącego na ścianach. 3. Roboty budowlane w Biurze Ewidencji Ludności należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz decyzją o pozwoleniu na budowę nr 88/2013 z dnia 14.02.2013r i decyzjami zmieniającymi nr 760/2013 z dnia 07.10.2013r. i nr 792/2017 z dnia 14.09.2017r., dostawę drzwi wg rysunków (widok) a remont pomieszczeń zgodnie z przedmiarami robót i specyfikacją techniczną - roboty elektryczne. 4. Szczegółowy zakres robót określają: a) Aneks nr 2 do projektu budowlanego modernizacji budynku Urzędu Miasta oraz Biblioteki obejmujący część obiektu - biuro meldunkowe: projekt budowlany, b) Aneks nr 2 do projektu budowlanego modernizacji budynku Urzędu Miasta oraz Biblioteki obejmujący część obiektu - biuro meldunkowe wraz ze zmianami w elementach architektoniczno-konstrukcyjnych: projekt wykonawczy, c) Projekt aranżacji - biura meldunkowego, d) Rysunek rzut parteru - fragment, wiatrołap autorstwa Studio In w zakresie drzwi rozsuwanych D2 i dwuskrzydłowych D3, e) rysunek (widok) drzwi rozsuwanych automatycznie - D2, f) rysunek (widok) drzwi dwuskrzydłowych - D3, g) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do Aneksu nr 2 do projektu budowlanego modernizacji budynku Urzędu Miasta oraz Biblioteki obejmujący część obiektu - biuro meldunkowe, h) Specyfikacja techniczna - Roboty Elektryczne, i) przedmiar robót w zakresie remontu 2 pomieszczeń Archiwum, 3 pomieszczeń Wydziału Inżynierii Miejskiej, 2 pomieszczeń Biura Rady Miejskiej, 2 pomieszczeń Wydziału Inwestycji, pomieszczenia Biura Informatyzacji i 2 korytarzy, j) przedmiar robót remontu pomieszczenia Wydziału Organizacyjnego i ścian schodów na strych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót wskazanych w dokumentacji projektowej, w tym projekcie budowlanym i wykonawczym, który jest określony w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektów są równoważne i opisują przedmiot zamówienia. 5. W przypadku, gdy w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza przy wykonywaniu robót budowlanych wykorzystanie technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod warunkiem, że ich parametry techniczne i funkcjonalne będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. Oferowane materiały i urządzenia równoważne muszą zagwarantować realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w projektach budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany i ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) protokolarnego przejęcia pomieszczeń objętych budową zgodnie z wykazem, o których mowa w § 4 ust. 2 (załącznik nr 8 do SIWZ), ich zabezpieczenia i należytego utrzymania, 2) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników i miejsca składowania materiałów. Zamawiający przewiduje udostępnienie w piwnicy Urzędu pomieszczenia socjalno-bytowego o pow. 19m2 wraz z toaletą, 3) Zamawiający nie zezwala na ustawienie barakowozu przed budynkiem Urzędu, 4) uporządkowania terenu budowy (Urzędu) i terenu przyległego po zakończeniu robót, 5) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów - odległość 12 km, i poniesienia kosztów ich składowisku. Wszelki materiał z rozbiórki i wytworzony podczas wykonywania robót należy składować w kontenerze lub bezpośrednio na samochodzie. Koszt wynajmu kontenera ponosi Wykonawca. Wypełniony kontener gruzem należy niezwłocznie wywieźć w celu jego opróżnienia. Zabrania się ustawienia kontenera przed budynkiem Urzędu w dniach 05.12.19 - 08.12.19, 31.12.19 - 02.01.20. W przypadku ustalenia dodatkowych dni z zakazem ustawienia kontenera na gruz Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem. Miejsce ustawienia kontenera wskaże Zamawiający. 6) udostępnienia terenu budowy dla firmy CORMAX celem realizacji przez nich robót w zakresie budowy i przebudowy instalacji CCTV, SSWIN oraz SSP w Biurze Ewidencji Ludności. W związku z tym kierownik budowy zobowiązany jest do: - koordynowania robót wykonywanych przez CORMAX, - udostępnienia im terenu budowy, - odbioru od CORMAX uporządkowanego terenu po zakończonych przez niego robotach, 7) wykonania badań i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych oraz badań odbiorowych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędnych przy składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie, 8) przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy dokumentów wynikających ze specyfikacji i istotnych warunków zamówienia, 9) przekazania Zamawiającemu oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierownika robót, w dniu podpisania umowy, 10) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 11) uczestnictwa kierownika budowy w cotygodniowych radach budowy i kierownika robót w okresie wykonywania robót branżowych, 12) zabezpieczenia mebli folią w trakcie wykonywania robót budowlanych, przenoszenia mebli dla potrzeb wykonania robót budowlanych i ponowne ich ustawienie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego w budynku Urzędu (Ratusza). 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja robót budowlanych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy i kierowników robót. 8.1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenia, że pracownicy realizujący przedmiot umowy, o których mowa w pkt. 8 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1040). 8.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8.3 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.) w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Nadmienia się, że z tytułu niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 3 ust. 1 umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 1 lit ,,h" projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 1 projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) czynności; 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 9. Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy zakres rzeczowy: 1) w przypadku ujawnienia ukrytych instalacji w tynku wystąpi konieczność ich podłączenia do projektowanej instalacji i rozdzielnic lub ich zabezpieczenia i odłączenia od zasilania, w tym unieczynnienie lub likwidacja starych rozdzielnic, 2) odkrycie i sprawdzenie przewodów odpowietrzających kanalizację sanitarną w celu wyeliminowania nieprzyjemnego zapachu i wykonanie koniecznych robót budowlanych

CPV: 45400000-1,45311200-2

Dokument nr: 612603-N-2019, OR-P.271.115.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,1348.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Adres:
Gmina Miejska, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko A - Informacja.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-05, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie: 1) przebudowy lub/i remoncie w zakresie robót budowlano-wykończeniowych budynku lub pomieszczenia; wykazanie minimum 2 robót w budynku lub pomieszczeniu o powierzchni minimum 100m2 każda; 2) dysponowania osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W/w osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394, ze zm.). Zmiany ww. osób przy pomocy, których realizowany będzie przedmiot zamówienia może nastąpić tylko wtedy gdy Wykonawca wykaże inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, wymagana jest również akceptacja Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. V.1.2. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż ,,stosowna sytuacja" została określona w pkt. VI SIWZ w dokumentach dotyczących dysponowania zasobami innego podmiotu. 2. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, jest zobowiązany do wypełnienia i załączenia do oferty oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ - dotyczącym podmiotu, na którym polega wykonawca. 3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca warunki określone w niniejszym postępowaniu spełnił.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wyłącznie na wezwanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis od rejestru lub ewidencji. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt. VA.1.2.a) SIWZ składają dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - patrz wyżej) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy. Oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu są: Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykaz w załączniku nr 6 do SIWZ, dotyczący posiadanego doświadczenia w zakresie wykonanych robót określonych w pkt. V.1.2.1. SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykaz w załączniku nr 7 do SIWZ dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wymienionych w pkt. V.1.2.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złożenie oświadczenia, że osoby, które zostały skierowane do realizacji zamówienia publicznego posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Załącznik nr 1 do SIWZ - prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ,,Oferta Wykonawcy", 2) Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłócił konkurencji. 3) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów wówczas zobowiązany jest złożyć: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zawartym we wzorze znajdującym się w załączniku nr 2 do SIWZ lit. A i B , b) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu udostępniającego zasoby - dokument wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego swoje zasoby - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Jeżeli Wykonawca ma zamiar korzystać z podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ lit. C, o tym, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz składa wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 6) Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużenie okresu gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.