Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego drogowych robót budowlanych

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego drogowych robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Zakopane
ul. T. Kościuszki 13
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
tel. 18 20 20 448, faks 182 020 448
przetargi@um.zakopane.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego drogowych robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Króle w Zakopanem w km 0+200,00 do km 0+475,20 (ETAP II) w granicach istniejącego pasa drogowego
3.Przedmiotem zamówienia jest pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego drogowych robót budowlanych, polegających na przebudowie drogi gminnej nr 420189K ul. Króle w Zakopanem w km 0+200,00 do km 0+475,20 (ETAP II) w granicach istniejącego pasa drogowego, w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015/04 o nazwie ,,Przebudowa drogi ul. Króle"w Zakopanem. 3.1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) udział w spotkaniach poprzedzających przekazanie placu budowy oraz w przekazaniu placu budowy, 2) sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji projektowej i powykonawczej dostarczonej przez Wykonawcę, 3) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami, 4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, a także nie dopuszczanie do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 5) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i gotowych elementów, 6) potwierdzanie faktyczne wykonywanych robót i sprawowanie nadzoru nad usunięciem wad i usterek przez Wykonawcę, 7) wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie z Wykonawcą, 8) przyjmowanie wniosków od Wykonawcy o przesunięciu terminu wykonania prac, jego zaopiniowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, 9) prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, 10) kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, 11) żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad, 12) dokonywanie odbiorów częściowych, zwłaszcza prac zanikających i ulegających zakryciu, 13) udział w czynnościach odbioru dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej, odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do: a) stwierdzenia gotowości do odbioru, b) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, 14) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji, 15) pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, umowy oraz projektu, 16) przedkładanie (na wniosek Zamawiającego w wypadku niedotrzymywania przez Wykonawcę terminów wynikających z harmonogramu robót) pisemnych tygodniowych (co najmniej 1 raz w tygodniu, Zamawiający dopuszcza korespondencje pocztą elektroniczną) raportów dla Zamawiającego z postępu prac i o zgodności postępu prac z ustalonym harmonogramem, 17) sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych oraz potwierdzenie wykonywanych robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót, 18) kontrolowanie rozliczeń zadania, w tym zużycia materiałów i weryfikacji kosztów i sprawdzanie faktur, 19) sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 20) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy zadania, terenu budowy i udział w naradach technicznych, 21) sprawdzanie objęcia ubezpieczeniem Wykonawcy przez cały okres budowy, 22) Inspektor, w razie konieczności, zabezpieczy nadzór w zakresie stanowiącym część inwestycji, w którym nie posiada on uprawnień do nadzorowania odpowiadając za efekt tak ustanowionego podwykonawstwa lub jego zaniechanie jak za własne działanie, 23) reprezentowanie interesów Zamawiającego w zakresie objętym umową, 24) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby wykonywanie na żądanie Zamawiającego przedmiarów, kosztorysów i STWiOR dla robót budowlanych zleconego zadania mogących wystąpić, a nie przewidywanych w chwili zawierania niniejszej umowy. 3.2. Inspektor zobowiązany jest w szczególności do: 1) codziennej obecności na budowie w czasie prowadzenia robót. Dodatkowo Inspektor zobowiązany będzie do przybycia na budowę na wezwanie Zamawiającego w razie zaistniałej potrzeby w terminie do 2 godzin od telefonicznego powiadomienia, 2) stosowania na placu budowy odblaskowej kamizelki ochronnej z napisem ,,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego", 3) sprawdzania stosowania na placu budowy przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców środków ochrony indywidualnej tj. hełmów ochronnych, środków ochrony twarzy, środków ochrony ciała przed upadkiem z wysokości, odzieży ochronnej z nadrukiem firmy. Wnioskowanie o nałożenie na Wykonawcę kar umownych w przypadku niestosowania się do obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej. 4) uczestnictwa w sprawdzeniu jakości wykonanego odcinka próbnego warstw bitumicznych na terenie wykonywania tych robót budowlanych, 5) sprawdzania dla każdej dostawy MMA czasu dowozu i temperatury mieszanki MMA, 6) nadzorowania poboru próbek niezbędnych do dokonania poboru badań kontrolnych warstw bitumicznych w zakresie doboru składników mieszanki mineralnej. UWAGA!!! Z uwagi na przedmiot zamówienia, zamawiający nie stawia zgodnie z art.29 ust.3a ustawy wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r. poz.108 ) 3.3. Dokumentacja techniczna robot objętych nadzorem w celu wyceny oferty jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane (www.zakopane.pl Zamówienia Publiczne Postepowania poniżej wartości artykułu 11.8 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi ul. Króle w Zakopanem Nr postepowania BZP.271.62.2019 (numeracja przeniesiona z numeracji w siwz)

CPV: 71520000-9,71247000-1

Dokument nr: 611352-N-2019, BZP.271.71.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zakopane.pl w linku Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy skladac w formnie pisemnej-za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.-Prawo pocztowe,osobiście lub za posrednictwem posłańca
Adres:
Biuro zamówien publicznych pok 8 i 7 Urzad Miasta Zakopane ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-31, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie .
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie .
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy : 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie pełnili funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad co najmniej 1 robotą budowlaną polegająca w przebudowie /budowie /odbudowie drogi, o długości nie mniejszej niż 0,15 km lub dowolnego układu komunikacyjnego. (Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy) 2) zapewnią nadzór nad robotami budowlanymi przez : - osobę (Koordynatora usług nadzoru )legitymującą się co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym ( liczonym od daty otrzymania uprawnień )posiadającą kwalifikacje i uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej , - osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych , - osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia w do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, - osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia w do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, - osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia w do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, należące do właściwych Izb samorządu zawodowego, Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba legitymowała się wszystkimi lub kilkoma wymaganymi uprawnieniami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy. Uwaga ! Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ust.1
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Wykaz usług ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do siwz) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. ( Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy) 2) Wykaz osób (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do siwz) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz 2.Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a)w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do siwz). Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego ( dokument ma być złożony w oryginale) wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia. c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 4.W celu uzyskania punktów w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej należy do oferty załączyć oświadczenie inspektora który będzie pełnił funkcje Koordynatora usług nadzoru wraz z poświadczonymi przez niego za zgodność z oryginałem dokumentami potwierdzającymi datę uzyskania przez niego uprawnień w specjalności drogowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do siwz. Wykonawca który do oferty nie załączy wymaganego powyżej oświadczenia wraz z uprawnieniami Koordynatora usług nadzoru -w kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej -doświadczenie personelu -otrzyma 0 punktów.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto za całość usług nadzoru 60,00
Doświadczenie personelu wykonawcy tj. -inspektora z uprawnieniami drogowymi ,który będzie pełnił funkcje koordynatora usług nadzoru 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.