Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty awaryjne zabudowa wyrwy

Przedmiot:

Roboty awaryjne zabudowa wyrwy

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
ul. Jaśkiewicza 24
59-600 Lwówek Śląski
powiat: lwówecki
tel. 75 782 46 02, tel. 75 782 46 02
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lwówek Śląski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
Roboty awaryjne zabudowa wyrwy w ubezpieczeniu murowym - Jedlica w km 11+825 -11+845 b.pw m. Kowary
5. Zakres zamówienia -- Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty awaryjne polegające na zabudowie wyrwy w ubezpieczeniu murowym na potoku Jedlica w km 11+825 -11+845 b.pw m. Kowary. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje Przedmiar Robót stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej dla wymienionego wyżej obiektu.

Dokument nr: WR.ROZ.281.520.2019

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 24.10.2019 roku, do godziny 1000,
w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Zlewni w Lwówku Śląskim,
ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2019r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert:_
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
1 Cena 60%
2 Gwarancja 40%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. pońadctnie koncesji, zezwolenia ):
o Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
o Dysponuje co najmniej 1 osobą:
posiadającą wykształcenie wyższe o specjalności przyrodniczej (botanik, zoolog, dendrolog, biolog itp. - z przeważającą liczbą przedmiotów z nauk przyrodniczych i biologicznych) i kwalifikacje zawodowe niezbędne do prowadzenia nadzoru przyrodniczego rozumianego jako nadzór i kontrola nad sposobem wykonywania prac, który zagwarantuje właściwą reakcję w przypadku sytuacji nagfych, nieprzewidzianych i zminimalizuje ryzyko negatywnego oddziaływania na elementy przyrodnicze występujące w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac.
7. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego Zapytaniu ofertowego (jeięełi wymagano): nie wymagane
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia jeżeli ) nie wymagane
9. Warunki gwarancji: Minimalnie 24 miesiące
Maksymalnie 36 miesięcy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Ki Cena -- oceniana w skali do 60 punktów
K2 Gwarancja - oceniana w skali do 40 punktów
'Cryterium cena, zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
NAJNIŻSZA CENA x 60 pkt.
CENA OFERTY ROZPATRYWANEJ
Okres gwarancja, zostanie dokonany zgodnie ze wzorem:
Ki = ilość miesięcy badana (wymagane min. 24 miesięcy max. 36 miesięcy) x 40 pkt.
ilość miesięcy najdłuższa ustalona w oparciu 0 złożone oferty
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez zamawiającego. Ocena punktowa przyznana danej ofercie jest sumą punktów przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów:
Suma punktów = C + G
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy WR.ROZ.281.520.2019" Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1
b) Wyceniony przedmiar robót -- Kosztorys ofertowy -- Załącznik nr 3
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2
d) Oświadczenie RODO -- Załącznik nr 4
e) Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do prowadzenia nadzoru przyrodniczego. (Dyplom przyrodnika)
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie
14. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie

Uwagi:
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UF.) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu talach danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba, w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
? kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego na Roboty awaryjne zabudowa wyrwy w ubezpieczeniu murowym - Jedlica w km 11+825 --11+845 b.pw m. Kowary odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
-- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
-- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
>
-- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
-- w związku z art. 17 ust 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
16. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu fWprzypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących łub %achod?i wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mozf skutkować %mianą wyniku postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego ani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz mo%$ naruszać integralnościprotokołu orazjego załączników.
** Wyjaśnienie:prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania %e środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw inny osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego l Itm Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
w sprawie przedmiotu umowy: Marian SŁOWIK tel. 75 782 46 02
w sprawie dokumentacji formalnej: Karolina LATAWIEC tel. 75 782 46 02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.