Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia zabytkowego domu podcieniowego

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia zabytkowego domu podcieniowego

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie
powiat: gdański
tel. 586 836 164, faks 586 836 166
magda.wozniak@cedry-wielkie.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Cedry Wielkie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wyposażenia zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa wraz z instalacją wyposażenia do zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie w asortymencie, ilości oraz cenie określonych w załącznikach nr 7a oraz 7b do SIWZ oraz o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załącznikach nr 7a, 7b i 8 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 3. Dostawa wyposażenia zrealizowana będzie w maksymalnym terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zamawiane wyposażenie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować na własny koszt w domu podcieniowym w Miłocinie. 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard zamawianego asortymentu. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Dowód spełnienia warunku równoważności spoczywa na Wykonawcy. 5. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał 24 miesięczny okres gwarancji. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załącznikach nr 7a, 7b do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części. 7. W celu zapoznania się z miejscem, w którym ma być wykonany montaż wyposażenia Zamawiający załącza do SIWZ rzuty budynku (załączniki nr 10 i 11 do SIWZ) oraz zdjęcia poglądowe (załącznik nr 12 do SIWZ). 8. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. ,,procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu. 9. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działanie 8.3 Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe. 10. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Część nr: 1 Nazwa: dostawa i montaż sprzętu multimedialnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa wraz z instalacją wyposażenia do zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie w asortymencie, ilości oraz cenie określonych w załącznikach nr 7a do SIWZ oraz o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załącznikach nr 7a i 8 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 3. Dostawa wyposażenia zrealizowana będzie w maksymalnym terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zamawiane wyposażenie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować na własny koszt w domu podcieniowym w Miłocinie. 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard zamawianego asortymentu. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Dowód spełnienia warunku równoważności spoczywa na Wykonawcy. 5. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał 24 miesięczny okres gwarancji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32322000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: dostawa i montaż zabudowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa wraz z instalacją wyposażenia do zabytkowego domu podcieniowego w Miłocinie w asortymencie, ilości oraz cenie określonych w załączniku 7b do SIWZ oraz o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załącznikach nr 7b i 8 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 3. Dostawa wyposażenia zrealizowana będzie w maksymalnym terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zamawiane wyposażenie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zamontować na własny koszt w domu podcieniowym w Miłocinie. 4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard zamawianego asortymentu. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Dowód spełnienia warunku równoważności spoczywa na Wykonawcy. 5. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał 24 miesięczny okres gwarancji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39100000-3,39130000-2,39155000-3,39173000-5,32322000-6,32342412-3,32344200-2,32342300-5,32342400-6,32342410-9

Dokument nr: 612751-N-2019, ZP.271.19.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.cedry-wielkie.pl/index.php/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem poczty kurierskiej lub poczty tradycyjnej
Adres:
Siedziba Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17 (sekretariat).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-30, godzina: 14:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy mebli lub urządzeń multimedialnych lub sprzętu nagłośnieniowego, każda z dostaw o wartości minimalnej: dla części 1 - 30 000 zł, dla części 2 - 10 000,00 zł. W przypadku złożenia ofert na kilka części, wartość dostaw stanowi sumę dostaw brutto ustalonych dla poszczególnych części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: Wykaz dostaw - według wzoru załącznika nr 8 do SIWZ - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty: Katalog (prospekt) zawierający opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej pozycji wymienionej w załącznikach nr 7a, 7b do SIWZ) - wykonawca składa, w zależności od części na którą składa ofertę.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin dostawy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.