Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
504z dziś
4024z ostatnich 7 dni
16062z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi gminnej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Serock
ul. Rynek 21
05-140 Serock
powiat: legionowski
tel.: 22 782 88 00 fax: 22 782 74 99
r.plekarzewski@serock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Serock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia: usługa.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
potrzeb budowy drogi gminnej łączącej miejscowości Jadwisin i Zegrze, na odcinku od ul Juzistek w
Zegrzu do ul Ogrodowej w Jadwisinie, o długości ok. 750mb. Szczegółowo obszar opracowania został
przedstawiony na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Stan istniejący.
Droga gminna przebiega po terenie płaskim. W chwili obecnej brak jest jej śladu w terenie - grunt po
którym przebiega stanowi pole uprawne. Pas drogowy posiada szerokość 8 m. W granicach pasa
drogowego zbkalizowana jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kabbwa sieć
elektroenergetyczna.
3. Zakres opracowania.
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
a) aktualizacji mapy do cebw projektowych,
b) inwentaryzacji drzew kolidujących z realizacją inwestycji,
c) wykonania korytowania/zdjęcia humusu pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
d) ustawienie oporników na ławie betonowej,
e) wykonanie jezdni nieutwardzonej z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
f) budowy ogrodzenia na odcinku ok. 72mb wraz z rozbiórką ok. 21 mb ogrodzenia.
4. Skład dokumentacji:
4.1 Projekt budowlany (4 egz.) zawierający co najmniej:
a) opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,
b) plan sytuacyjny wykonany na zaktualizowanym podkładzie mapowym,
c) w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki,
d) zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki,
e) projekt zagospodarowania terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane
uprawnienia,
g) wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
Projekt budowlany powinien być wykonany w sposób pozwalający jednoznacznie określić rodzaj,
zakres i sposób wykonania robót objętych opracowaniem, a także powinien zawierać szczegóły
niezbędne do prawidłowej, zgodnej z założeniami projektu realizacji zadania.
4.2 Projekt wykonawczy (3 egz.], w tym:
a) opis techniczny,
b) plan sytuacyjno-wysokościowy wykonany na zaktualizowanym podkładzie mapowym,
c) przekroje normalne i poprzeczne,
d) przekrój podłużny,
e) opis wraz z niezbędnym opracowaniem rysunkowym przyjętych rozwiązań.
4.3 Przedmiar robót oparty o CPV - 2 egz.,
4.4 Kosztorys inwestorski - 2 egz.,
4.5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.,
4.6 Projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.,
4.7 Wszystkie powyższe opracowania zapisane na nośniku elektronicznym w formie
uniemożliwiającej edycję oraz w wersji edytowalnej (pliki dwg, dxf, kst, ath].
5. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem.
Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w ustawie z dn. 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. póz. 1935]. Ponadto wykonawca zobowiązany jest
znać i stosować wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy. Wymagania dotyczące
dokumentacji:
1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2) Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań
i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie
oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów i sprawdzających odpowiedzialnych
za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami i w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3] Dokumentacja projektowa musi być tak opracowana, aby nie występowały w niej znaki
towarowe ani nazwy handlowe materiałów.
4) Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej będą poświa?zone
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
5] Wykonawca wykona opracowanie projektowe w szacie graficznej, która będzie spełniać
wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935]
6] Do kompletu dokumentacji zostanie dołączony nośnik CD lub DVD z zapisem elektronicznym
części opisowej i rysunkowej dokumentacji.

Dokument nr: PRI.271.1.45.2019

Składanie ofert:
16. Miejsce i termin złożenia ofert
Oferty należy złożyć do dnia:
25 października 2019 roku do godz. 15:00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, Kancelaria Ogólna lub wysłać na adres e-mailowy:
r.plekarzewski@serock.pl
17. Oferty złożone po terminie wyznaczonym jako termin składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin wykonania zamówienia.
Termin opracowania dokumentacji ustala się na: do 45 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
6. Rękojmia.
Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i
konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości. Wykonawca
udzieli rękojmi na dokumentację będącą przedmiotem umowy. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg
od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej będącej
przedmiotem umowy u kończy się z upływem okresu rękojmi za wady robót budowlanych
realizowanych w oparciu o dokumentacje projektową.
7. Prawa autorskie.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie
z opracowań utworów oraz ich przeróbek, oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z
przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. Nabycie przedmiotowych praw następuje
z chwilą faktycznego wydania przedmiotu zamówienia, bez ograniczeń co do terytorium, czasu,
liczby egzemplarzy. Równocześnie z nabyciem praw autorskich praw majątkowych do utworów
Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
9. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym.
Wykonawca będzie związany umową z Zamawiającym do czasu przekazania kompletnej
dokumentacji objętej umową oraz uzyskania zaświa?zenia od właściwego organu
architektoniczno-budowlanego o braku zastrzeżeń do zgłoszenia dokonanego na podstawie
dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy. Strony będą współpracować w
sprawach merytorycznych i formalnych, które wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym
celu strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli. Przedstawicielem Zamawiającego będzie
Pani Monika Głębocka-Sulima.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nie będzie
podlegać wabryzacji z tytułu inflacji. Wynagrodzenie będzie obejmować wszystkie koszty i opłaty,
jaki powstaną w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Koszty pozyskania
aktualnych podkładów geodezyjnych należy uwzględnić w ofercie. Zapłata wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury sporządzonej w oparciu o
protokół odbioru, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku zwłoki w
uregubwaniu należności Zamawiający będzie zobowiązany uiścić ustawowe odsetki.
11. Kontrola wykonania zamówienia i jego odbiór.
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem powinna być
regularnie konsultowana z Zamawiającym. Elementy dokumentacji projektowej powinny być
wykonywane w odpowiedniej kolejności. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie
protokołu odbioru. Po przekazaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona sprawdzenia jego
kompletności i poprawności wykonania z punktu widzenia celu któremu ma służyć. W przypadku
dokonania ewentualnych poprawek i uzupełnień dokumentacji projektowej, ich zakres oraz termin
zostaną ustalone w formie pisemnej. Po dokonaniu przez Wykonawcę poprawek i uzupełnień w
dokumentacji sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, który będzie stanowił podstawę
do wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku braku stwierdzenia poprawności i
kompbtności wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, protokół odbioru
końcowego sporządzony zostanie po dokonaniu sprawdzenia dokumentacji. Za datę odbioru
końcowego uważa się datę dokonania poprawek i uzupełnień, o których mowa powyżej. Wszystkie
wady, które zostaną ujawnione w okresie rękojmi, będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt,
lub po uprzednim pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia - przez
Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
12. Cena
Cenę oferty należy podać w złotych z dwoma miejscami po przecinku w formularzu ofertowym
Wykonawcy (załącznik Nr 1 do zaproszenia) w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
13. Kryteria oceny ofert
Cena o znaczeniu - 100 %
14. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy,
b) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
15. Oznaczenie oferty: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.
,,Budowa drogi gminnej jadwisin - Zegrze".
18. Wykonawca może wprowadzać zmiany do treści złożonej oferty lub ja wycofać przy upływem
terminu wyznaczonego jako termin składania ofert.
19. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej za względu na to, że zostały
złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
20. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
21. Po złożeniu ofert Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z
Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Kontakt:
22. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Monika Głębocka-Sulima, pokój 61 tel (22)782-
88-16.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.