Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Żłobka Miejskiego

Przedmiot:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Żłobka Miejskiego

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Poniatowa
ul. Młodzieżowa 2
24-320 Poniatowa
powiat: opolski (lubelski)
tel. 081 8204162 w. 15, faks 818 203 573
urzad@um.poniatowa.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Poniatowa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Żłobka Miejskiego w Poniatowej przy ul. Szkolnej 8a
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku Żłobka Miejskiego w Poniatowej" ramach projektu ,,Rozbudowa budynku przedszkola na żłobek przy ul. Szkolnej 8A w Poniatowej". 2. Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej: 2.1. część 1 zamówienia - ,,Wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego w Poniatowej w meble i akcesoria dziecięce i akcesoria sensoryczne", której zakres rzeczowy obejmuje: 1) zakup i dostawę mebli, akcesoriów dziecięcych w tym sensorycznych i wyposażenia do sal zajęć, szatni, łazienek, pom. socjalnych, wraz z ich transportem i montażem, 2) posprzątanie pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli, akcesoriów i wyposażenia, 3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, w szczególności instrukcji obsługi 2.2. część 2 zamówienia - ,,Wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego w Poniatowej w meble biurowe, meble i akcesoria kuchenne, łazienkowe i socjalne", której zakres rzeczowy obejmuje: 1) zakup i dostawę mebli do pomieszczenia biurowego, socjalnego, magazynowego, porządkowego, kuchni, rozdzielni posiłków, zmywalni naczyń, magazynu i łazienki, 2) zakup i dostawę wyposażenia kuchennego, wyposażenia do pomieszczenia porządkowego, zmywalni naczyń, magazynu, pomieszczenia socjalnego, rozdzielni posiłków i łazienki, wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem (podłączeniem), 3) posprzątanie pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli i wyposażenia, 4) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia; 2.3. część 3 zamówienia - ,,Wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego w Poniatowej w sprzęt AGD", której zakres rzeczowy obejmuje: 1) zakup i dostawę sprzętu AGD, wraz z ich transportem, wniesieniem, montażem (podłączeniem), 2) posprzątanie pomieszczeń z pozostałości po rozpakowaniu sprzętu i jego montażu (opakowania, folie, itp.), 3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia; 2.3. Szczegółowy opis zamówienia w zakresie każdej części, obejmujący ilość poszczególnych przedmiotów oraz ich parametry, stanowi Załącznik nr 1 a-c i załącznik nr 6 do SIWZ oraz Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 2.4. Dostawa wyposażenia stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia, odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy. 2.5. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi: 1) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem, 2) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, 3) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2016 r., poz. 2047) wraz z aktami wykonawczymi. 4) być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi jakości ich wykonania i mieć powierzchnię łatwą do utrzymania czystości i odporną na zarysowania. Farby powinny być z atestem, przeznaczone do malowania zabawek i mebli dla dzieci. 2.6. Gwarancja. Wykonawca zobowiązany jest udzielić: o gwarancji jakości na dostarczone przedmioty, na okres zgodny z gwarancją producenta - dotyczy: o wyposażenia kuchennego dodatkowego ujętego w części 1 i 2 zamówienia, o pościeli stanowiącej wyposażenie szafy na łóżeczka ujętej w części 1 zamówienia, o kubków stanowiących wyposażenie wieszaka szatniowego dziecięcego ujętych w części 1 zamówienia, o naklejki samoprzylepnej ujętej w części 1 zamówienia, o gwarancji jakości na pozostałe wyposażenie na okres wskazany w formularzu oferty. Długość okresu gwarancji jakości na pozostałe wyposażenie - stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 24 miesięcy (termin minimalny) do 48 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 2.7. Ogólne zapisy do wszystkich części zamówienia: 1) w ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac towarzyszących przedmiotowej dostawie, 2) dostawa i montaż wyposażenia, musi się odbywać w terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, 3) wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji technicznej użytkownika, związanej z przedmiotem umowy, 4) wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oferowanego sprzętu kompletu przewodów, które umożliwią jego pełno-funkcjonalne działanie, 5) wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zapewnienia najwyższej jakości prac montażowych i towarzyszących dostawie. Wykonawca odpowiada za złożone i dostarczone do obiektu elementy wyposażenia do czasu odbioru końcowego wyposażenia przez Zamawiającego. 2.8. Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego w Poniatowej w meble biurowe, meble i akcesoria kuchenne, łazienkowe i socjalne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego w Poniatowej w meble biurowe, meble i akcesoria kuchenne, łazienkowe i socjalne", której zakres rzeczowy obejmuje: 1) zakup i dostawę mebli do pomieszczenia biurowego, socjalnego, magazynowego, porządkowego, kuchni, rozdzielni posiłków, zmywalni naczyń, magazynu i łazienki, 2) zakup i dostawę wyposażenia kuchennego, wyposażenia do pomieszczenia porządkowego, zmywalni naczyń, magazynu, pomieszczenia socjalnego, rozdzielni posiłków i łazienki, wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem (podłączeniem), 3) posprzątanie pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli i wyposażenia, 4) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39531000-3, 39200000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Długość okresu gwarancji na pozostałe wyposażenie (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego w Poniatowej w meble biurowe, meble i akcesoria kuchenne, łazienkowe i socjalne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego w Poniatowej w meble biurowe, meble i akcesoria kuchenne, łazienkowe i socjalne", której zakres rzeczowy obejmuje: 1) zakup i dostawę mebli do pomieszczenia biurowego, socjalnego, magazynowego, porządkowego, kuchni, rozdzielni posiłków, zmywalni naczyń, magazynu i łazienki, 2) zakup i dostawę wyposażenia kuchennego, wyposażenia do pomieszczenia porządkowego, zmywalni naczyń, magazynu, pomieszczenia socjalnego, rozdzielni posiłków i łazienki, wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem, montażem (podłączeniem), 3) posprzątanie pomieszczeń po montażu i rozmieszczeniu mebli i wyposażenia, 4) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39200000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Długość okresu gwarancji na pozostałe wyposażenie (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego w Poniatowej w sprzęt AGD
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego w Poniatowej w sprzęt AGD", której zakres rzeczowy obejmuje: 1) zakup i dostawę sprzętu AGD, wraz z ich transportem, wniesieniem, montażem (podłączeniem), 2) posprzątanie pomieszczeń z pozostałości po rozpakowaniu sprzętu i jego montażu (opakowania, folie, itp.), 3) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39710000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-12
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Długość okresu gwarancji na pozostałe wyposażenie (G) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39100000-3,39200000-4,39531000-3,39710000-2

Dokument nr: 612791-N-2019, INP.271.12.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 12 SIWZ. Uwaga! Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
Adres:
Urząd Miejski w Poniatowej ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa (Punkt obsługi interesanta - parter)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-29, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-12

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Długość okresu gwarancji na pozostałe wyposażenie (G) 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.