Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu części pomieszczeń

Przedmiot:

Wykonanie remontu części pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. ul. Kościuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
powiat: grodziski
tel. 227 555 146, faks 227 555 327
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 15:45:04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie remontu części pomieszczeń użytkowych w budynku usługowym z przystosowaniem na cele świetlicy środowiskowej w Kłudzienku, gmina Grodzisk Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu części pomieszczeń użytkowych w budynku usługowym z przystosowaniem na cele świetlicy środowiskowej w Kłudzienku, gmina Grodzisk Mazowiecki. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego: 1) PROJEKTU REMONTU Lokalizacja obiektu - stan istniejący Nieruchomość gruntowa zabudowana o numerze ewidencyjnym 1/39, obręb IMBER Kłudzienko we wsi Kłudzienko gmina Grodzisk Mazowiecki. Teren zabudowany, częściowo ogrodzony, uzbrojony, płaski. Zabudowę działki stanowi budynek usługowy częściowo użytkowany będący przedmiotem opracowania. Istniejące uzbrojenie terenu : przyłącze wodno - kanalizacyjne do sieci gminnej, przyłącze gazowe sieciowe i elektroenergetyczne ziemne. Wjazd na działkę z drogi wojewódzkiej. Dane ogólne - stan istniejący Przedmiotowe pomieszczenia użytkowe zlokalizowane są w zachodnim skrzydle budynku usługowego na poziomie parteru. Wejście z zewnętrz do części objętej opracowaniem niezależne, w elewacji wewnętrznej wschodniej. Powierzchnia objęta opracowaniem to sala konferencyjna z zapleczem magazynowym. Pomieszczenia od dłuższego czasu nieużytkowane, w stanie wymagającym remontu . Istniejące instalacje wewnętrzne to : instalacja elektryczna oświetleniowa. Pozostałych instalacji brak. Dane ogólne - stan projektowany Projektuje się remont istniejących pomieszczeń z przystosowaniem na cele świetlicy środowiskowej. Świetlica środowiskowa przeznaczona dla społeczności wiejskiej. Odbywać się będą zajęcia dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych. Przewidywana max ilość osób przebywających jednocześnie w placówce poniżej 50 osób. Parametry techniczne wg ( Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.. Dz. U. RP poz.462) Powierzchnia użytkowa 113,55 m 2 Powierzchnia całkowita 123,22 m 2 Kubatura pomieszczeń 384,45 m 3 Wysokość pomieszczeń 3,12 m Zestawienie pomieszczeń i powierzchni Parter: 1 Wiatrołap 2,25 m 2 2 Kotłownia 2,97 m 2 3 Komunikacja 8,07 m 2 4 Łazienka 2,80 m 2 5 Łazienka ( dostosowana dla osoby z niepełnosprawnością ruchową) 4,37 m 2 6 Szatnia (aneks w komunikacji ) 3,70 m 2 7 Sala zajęciowa 89,39 m 2 Ogółem 113,55 m 2 Istniejące pomieszczenia zostaną wyremontowane i dostosowane zgodnie z przeznaczeniem do obowiązujących przepisów. W sali zajęciowej przewidziano aneks kuchenny, ze zlewozmywakiem, umywalką do mycia rąk oraz zmywarką z funkcją wyparzania. Przewiduje się możliwość przygotowania gorących napoi dla użytkowników. Przewidziane roboty remontowo - budowlane nie są robotami konstrukcyjnymi, wymagającymi pozwolenie na budowę. Roboty budowlane do wykonania: Sala zajęciowa 1. Remont istniejącej klepki podłogowej ( uzupełnienie braków, wymiana elementów uszkodzonych, cyklinowanie i lakierowanie. 2. Powiększenie istniejącego otworu drzwiowego 80x200 cm w ścianie działowej gr. 14,0 cm . Otwór projektowany 100 x 210 cm ( bez drzwi ). 3. Naprawa tynków i przygotowanie powierzchni do malowania . W wydzielonym aneksie kuchennym ściany wyłożone płytkami ceramicznymi w obrębie urządzeń. 4. Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi. Kolor wybrany przez użytkownika. 5. Montaż umywalki do mycia rąk, zlewozmywaka jednokomorowego oraz zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania. Pomieszczenia pomocnicze (komunikacja, kotłownia z aneksem porząd. , łazienki ) 1. Rozbiórka istniejącej murowanej ścianki działowej gr. 14 cm . 2. Zdjęcie istniejącej wykładziny podłogowej zmywalnej. 3. Doprowadzenie instalacji gazowej wg odrębnego opracowania. 4. Przygotowanie podłoża pod nową posadzkę ceramiczną ( wylewka wyrównawcza betonowa itp.) 5. Montaż ścianek działowych gipsowo - kartonowych na stelażu metalowym z montażem ościeżnic drzwiowych .Wypełnienie z wełny mineralnej gr. 10 cm. 6. Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku o wym. 1,20 x 2,00 m 7. Doprowadzenie wentylacji grawitacyjnej do projektowanych pomieszczeń sanitarnych. W łazience pok. Nr 5- wentylacja ze wspomaganiem , wentylator sprzężony z instalacją oświetleniową. 8. Wykonanie okładzin ściennych ceramicznych do wysokości 2,0 m w łazienkach. W kotłowni okładziny ścienne w obrębie urządzeń aneksu porządkowego. 9. Wykonanie posadzek w projektowanych pomieszczeniach z płytek ceramicznych antypoślizgowych. 10. Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi. Kolor wybrany przez użytkownika. 11. Montaż urządzeń sanitarnych w łazienkach i w aneksie porządkowym. 12. Przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej wg odrębnego opracowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 i 2 do zamówienia

Dokument nr: 550224546-N-2019, ZP.271.123.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu z wolnej ręki określonego w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem wysokości wskaźnika z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) ww. ustawy. 1. Podstawa prawna art. Art. 66 i 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej w skrócie ,,PZP". 2. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt 12-15 PZP rozszerzyła katalog przesłanek pozwalających na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, wprowadzając tryb udzielenia zamówienia publicznego potocznie zwanego ,,in house". Powołując się na art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a PZP, osobie prawnej, jeżeli: 1) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami , polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, 2) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w pkt 1), 3) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Możliwość skorzystania z trybu z wolnej ręki tzw. ,,in house" wymaga łącznego spełnienia wskazanych wyżej przesłanek. Ocena stanu faktycznego pod względem spełnienia ww. warunków: 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. jest osobą prawną, nad którą Gmina Grodzisk Mazowiecki sprawuje kontrolę, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a PZP, tj. Gmina Grodzisk Mazowiecki jest jedynym udziałowcem Spółki, posiada 29 280 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 14.640.00 zł (słownie : czternaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) - co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Rada Nadzorcza Spółki, jako obligatoryjny organ w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Dz.U.2017.827 t.j. z dnia 2017.04.25 ), składa się z 3 członków, wszyscy członkowie rady nadzorczej Spółki zostali powołani przez Gminę Grodzisk Mazowiecki. Zgromadzenie wspólników Spółki jest uprawnione do powoływania i odwoływani a członków Rady Nadzorczej. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki zgodni e z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami aktu założycielskiego Spółki. Zgodni e z art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej członków zarząd u spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej, w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników pełnią organy wykonawcze tych jednostek. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego reprezentujący jedynego wspólnika posiada uprawnienia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ponadto zgodnie z aktem założycielskim spółki posiada w szczególności prawo do: uchwalania wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz podejmowania uchwal w innych istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz przekazywania Radzie Nadzorczej kompetencji do uszczegółowienia celów zarządczych członków Zarządu, wag tych celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji o rozliczania. 2) W celu spełnienia przesłanki wynikającej z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b PZP nastąpiła reorganizacja Spółki, w efekcie czego nastąpi zmiana aktu założycielskiego , a także zmiana zakresu prowadzonej działalności. Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że w okresie trzech lat tj. 2019-2022 ponad 90% działalności Spółki będą stanowiły zadania powierzone jej przez zamawiającego, tj. Gminę Grodzisk Mazowiecki. Spółka od początku istnienia realizuje zadania własne Gminy Grodzisk Mazowiecki z zakresu gospodarki komunalnej, a od 1 stycznia 2017 r. w związku z zawarciem ze Spółką umów na obsługę Gminy Grodzisk Mazowiecki , zadania z zakresu gospodarki komunalnej Spółka wykonuje zasadniczo w przewarzającej mierzenie na rzecz jedynego wspólnika . Ponieważ wskaźnik, o którym stanowi art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) w zw. z art. 67 ust. 8 PZP za lata od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2018 r. (tj. za trzy lata poprzedzające zamówienie) wyniósł 82 % Spółka przystąpiła do reorganizacji, o której mowa w art. 67 ust. 9 PZP. Zgodnie z tym przepisem ,,W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych". Po pierwsze, od listopada 2018 r. Spółka nie przyjmuje odpadów na składowisko w Kraśniczej Woli, które to składowisko stanowi przedmiot wieczystego użytkowani a. Z tytułu przyjmowania odpadów na składowisko w latach 2016-2018 Spółka osiągnę/a przychód w wysokości 2.102.116,05 z/, co stanowi 5% ogółu przychodu osiągniętego przez Spółkę w tych latach. Po drugie, w maju 2018 r. Spółka zaprzestała świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych polegających na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Z tytułu świadczenia tych usług w latach 2016 -2018 Spółka osiągnę/a przychód w wysokości 494.840,1O zł, co stanowi 1% ogółu przychodu osiągniętego przez Spółkę w tych latach. Po trzecie, w dniu 6 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwalę wyrażającą zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem wieczystego użytkowania (tj. na zrzeczenie się tego prawa) w celu obniżenia kapitału zakładowego. W uchwale z dnia 1 marca 2019 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki zezwoli/o na zrzeczenie się przez Spółkę użytkowania wieczystego, które obejmuje ww. składowisko odpadów . Po czwarte z dniem 31 grudnia 2018 r. Spółka zaprzestała świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od podmiotów poza gminy Grodzisk Mazowiecki. Z tytułu świadczenia tych usług w latach 2016-2018 Spółka osiągnęła przychód w wysokości 1.259.838,32 z/., co stanowi 3 % ogółu przychodu osiągniętego przez Spółkę w tych latach. Mając na uwadze powyższe, Spółka przystąpiła do reorganizacji, której efektem będzie zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 14.640.000 z/ do kwoty 11.410.000 Zmiana ta wynika ze zrzeczenia się użytkowania wieczystego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które to prawo było pierwotnie uwzględnione w kapitale zakładowym spółki jako wkład jedynego wspólnika, tj. Gminy Grodzisk Mazowiecki. Prognoza przychodów Spółki na lata 2019 -2022 zakłada osiągnięcie przychodu w ww. okresie w kwocie 47 536.800,00 zł w tym: o Zakres obejmujący działalność zewnętrzną (wykonywane zadania nie są powierzone przez Gminę Grodzisk Mazowiecki) - 4 278 312,00 zł przychodu (1 069 578 zł w każdym roku) co daje 9% przychodu, w tym z tytułu przychodów z wywozu nieczystości stałych i za dzierżawę pojemników. o Zakres obejmujący działalność powierzoną przez Gminę Grodzisk Mazowiecki - 43 258 488,00 zł przychodu (po 10 814 622 zł w każdym roku) co daje 91% przychodu z tytułu: przychodów z usług stałych i doraźnych, przychodów z usług dostawy ciepła CO do wspólnot mieszkaniowych na zlecenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, pozostałych przychodów - obsługa targowiska miejskiego, najem budynku w Chrzanowie Dużym, odbiór ścieków z oczyszczalni w Kłudzienku, obsługa parkingu przy ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim. Na dzień 1 marca 2019 r. wskaźnik za styczeń i luty 2019 r. wyniósł 91,25%. Spółka będzie monitorowała na bieżąco wysokość tego wskaźnika. 3) W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego ani pośredniego udziału kapitału prywatnego. Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce ( zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. Chrzanów Duży 15 lok. A , 05-825, Grodzisk Mazowiecki , , Chrzanów Duży 15 lok. A , 05-825, Grodzisk mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.