Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku dydaktycznego

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku dydaktycznego

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu
ul. Parkowa 11
28-425 Chroberz
powiat: pińczowski
tel. 41 3564003, faks 41 3564024
dyrekcja@zsrchroberz.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Chroberz
Wadium: 14 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia jest: Termomodernizacja budynku dydaktycznego polegająca na przebudowie dachu wraz z wymianą więźby i pokrycia dachowego w budynku dydaktycznym - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzy na działce o nr Ew. 1096/6 usytuowanej w miejscowości Chroberz przy ul. Parkowej 11 w tym: 1) Przebudowa dachu wraz z wymianą więźby i pokrycia dachowego nad główną częścią obiektu posiadającą dachy dwuspadowe z naczółkami w zakresie: - rozebrania orynnowania oraz pokrycia dachówka ceramiczną, - rozebranie ołacenia istniejącego, - rozebranie konstrukcji drewnianej, - wykonanie wieńca żelbetowego na istniejących ścianach nośnych zewnętrznych okalających budynek, - wykonanie nowej więźby dachowej zgodnie z projektem konstrukcji, - ułożenie wiatroizolacji, - wykonanie nowego ołacenia, - wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki, - wykonanie obróbek blacharskich, - wykonanie nowego orynnowania 2) Wymianę ołatowania wraz z pokryciem blachą nad parterowymi częściami obiektu znajdującymi się od strony północnej i zachodniej bez ingerencji w ich konstrukcję nośną w zakresie: - rozebrania orynnowania oraz istniejącego pokrycia z blachy trapezowej, - rozebranie ołacenia istniejącego, - wykonanie nowej więźby dachowej zgodnie z projektem konstrukcji, - wykonanie wiatroizolacji, - wykonanie nowego ołacenia, - wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki, - wykonanie obróbek blacharskich, - wykonanie nowego orynnowania 3) Wymianą warstw izolacyjnych i spadkowych na istniejącym stropodachu znajdującym się nad pomieszczeniami sali gimnastycznej bez ingerencji w ich konstrukcję w zakresie: - rozebranie orynnowania oraz warstw stropodachu nad istniejącym pomieszczeniem sali gimnastycznej, - wykonanie warstw gruntujących, - wykonanie paraizolacji, - ułożenie płyt styropianowych płaskich, - wykonanie warstwy styropapy spadkowej, - wzdłuż attyki ułożenie izoklinów (attyka ocieplona dodatkowo styropapą) - wykonanie papy wierzchniego krycia - wykonanie nowego orynnowania. 4. Założenie jednego pasa styropianu szerokości 50 cm i grubości 15 cm przy dachu budynku przed obróbkami blacharskimi. UWAGA 1 1. Prace należy przeprowadzać etapowo zabezpieczając folią odkrytą część dachu 2. Przed wykonaniem robót rozbiórkowych na dachach istniejącą instalację odgromową należy zdemontować, odłożyć oraz zmagazynować. Po wykonaniu wszystkich robót z powrotem zainstalować instalację odgromową - projektant przewiduje zachowanie wszystkich gabarytów obiektu wraz z układem skosów oraz wszystkich wysokości i wymiarów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Projekt Budowlany - Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3) Pozwolenie na budowę - Załącznik Nr 9 do SIWZ. 4) Projekt umowy - Załącznik Nr 5 do SIWZ. UWAGA 2 Załączone do niniejszej SIWZ przedmiary robót - Załącznik Nr 8a i Załącznik Nr 8b należy traktować jako element pomocniczy, a nie służący do obliczenia ceny oferty

CPV: 45000000-7,45262500-4,45410000-4,45261210-9,45200000-9,45453000-7

Dokument nr: 612729-N-2019, ZSCKR-2710/1/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zsrchroberz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu ul.Parkowa 11, 28-425 Chroberz - sekretariat szkoły

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-05, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-24

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości a) Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu więźby dachowej budynku/budynków wraz z przykryciem o powierzchni nie mniejszej niż 350 m2 w jednym zamówieniu. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - Kierownik Budowy. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm)lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 11 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - Załącznik Nr 3 do SIWZ Opis robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wykazania co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu więźby dachowej budynku/budynków wraz z przykryciem o powierzchni nie mniejszej niż 350 m2 w jednym zamówieniu. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 4 do SIWZ Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej -Kierownik Budowy Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm)lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIW 2) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 3 ) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: -ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, -ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. 4) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - Załącznik Nr 10 do SIWZ 5) Informacja na temat podwykonawców - Załącznik Nr 12 do SIWZ
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.