Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
712z dziś
4452z ostatnich 7 dni
16084z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej

Przedmiot:

Wykonanie remontu dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu
ul. Paderewskiego 233
86-300 Grudziądz
powiat: Grudziądz
tel. 056 46-48-257
sekretariat@pzdgrudziadz.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Grudziądz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie remontu dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie nakładki asfaltowej na odcinkach dróg powiatowych:
o nr 1397C Grudziądz-Dębieniec na odcinku o długości 100 m w km 3+101-3+401 w miejscowości Piaski
o nr 1622C Chełmno-Sztynwag na odcinku o długości 111 m w km 17+358-17+469 w miejscowości Gogolin i Sztynwag
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz załącznik graficzny.

CPV: 45233220-7

Dokument nr: ZP.271.1.37.2019

Specyfikacja:
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji bądź dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, ul. Paderewskiego 233, tel. 056 46-48-257.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 28 października 2019 r. do godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 2, w następujący sposób:
? osobiście,
? za pośrednictwem poczty (w zabezpieczonej kopercie z adresem zamawiającego i wykonawcy oraz adnotacją ,,Oferta na wykonanie remontu dróg powiatowych metodą nakładki asfaltowej"),
? faksem (nr faksu 056 46 48 257)
? lub e-mailem (na adres: sekretariat@pzdgrudziadz.pl).

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 25 listopada 2019 r.

Wymagania:
5. W ofercie należy podać cenę za wykonanie usługi wyliczoną zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
6. Kryteria wyboru ofert: cena - 100%
7. Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy
2) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy (wzór stanowi zał. nr 3)
3) parafowany wzór umowy (zał. nr 5)
4) aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

Uwagi:
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg, 86-300 Grudziądz, ul. Ignacego Paderewskiego 233;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Drów jest Pan Dawid Banasiak, kontakt: dawid.banasiak@powiatgrudziadzki.pl, telefon; 564514400;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt 1
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.