Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: PERN S.A. w Płocku
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
powiat: Płock
tel: +48(24) 266 23 00 fax: +48(24)266 22 03
pern@pern.pl
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=267
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Realizacja zakupu obejmującego wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach poniższych zadań:
Zadanie nr 1: ,,Demontaż starego zbiornika przecieków II nitki i montaż nowego wraz z wymianą instalacji spustowych do zbiornika i instalacji opróżniania zbiornika w SW-2a Orzechowo" z Planu Inwestycji na rok 2019 i lata następne. PSP: M-17/008;
Zadanie nr 2: ,,Demontaż starego zbiornika przecieków II nitki i montaż nowego wraz z wymianą instalacji spustowych do zbiornika i instalacji opróżniania zbiornika w SW-1 Zawady" z Planu Inwestycji na rok 2019 i lata następne. PSP: M-17/007
zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i zakresu Zakupu oraz informacje organizacyjne dotyczące prowadzonego postępowania zawarte są w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Dokument nr: HZR.231.6.2019

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=267
Termin składania ofert upływa w dniu . 2019.11.06 o godz. 10:00.

Wymagania:
1 O udzielenie Zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniżej wskazane warunki:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania przedmiotu Zakupu oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do jego realizacji;
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu;
4) Nie pozostają, na dzień złożenia oferty, w sporze z Zamawiającym.
Warunek wskazany w ppkt 4 znajduje zastosowanie także do podmiotów trzecich, o których mowa w pkt 1.4 poniżej.
1.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie następujących dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć, w formie skanu, wraz z ofertą na Platformie
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia aktualnego zaświadczenia:
a) właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego - dla każdego ze wspólników oddzielnie oraz dla spółki,
b) właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
- dla każdego ze wspólników oddzielnie, w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki i nie zatrudniają pracowników,
- dla każdego ze wspólników oraz na spółkę cywilną, w sytuacji, kiedy wspólnicy sami odprowadzają swoje składki i jednocześnie zatrudniają pracowników,
- wyłącznie na spółkę cywilną, w sytuacji, kiedy wspólnicy jak i pracownicy są zatrudnieni w
Zakupowej:
spółce;
3) Wykaz (zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ) - zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat zamówień o podobnym do przedmiotu Zakupu charakterze i rozmiarze, odpowiadających specyfiką przedmiotowi Zakupu, każdorazowo ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości, daty wykonania i odbiorców (nazwa i adres), wraz z pisemnymi referencjami (lub protokołami odbioru końcowego) potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej 1 (jednego) takiego zamówienia o wartości co najmniej 300 000 zł;
4) Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001, a w przypadku jego braku - pisemne oświadczenie podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli (dalej: ,,Osoby Uprawnione"), że jest on w stanie sprostać wymaganiom aktualnego wydania normy ISO 9001;
5) Informacje z banków, w których Wykonawca posiada rachunki bankowe, o braku zajęć egzekucyjnych na tych rachunkach, wystawione i potwierdzające brak zajęć egzekucyjnych nie wcześniej niż 14 dni przed terminem złożenia oferty;
6) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
7) Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 6 do SIWZ.
1.3 Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności:
1) Ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ramach innego postępowania organizowanego przez Zamawiającego;
2) Informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne;
3) Data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty;
4) Ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu;
na dowód czego Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie - zawarte w Formularzu Ofertowym -Załącznik nr 3 do SIWZ.
1.4 UWAGA:
1) Wykonawca może polegać na uprawnieniach, wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym oraz kadrowym podmiotu trzeciego;
2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 1.1 polega na zasobach podmiotu trzeciego:
a) Wykonawca obowiązany będzie ujawnić dane tego podmiotu poprzez podanie firmy, siedziby, formy prowadzenia działalności oraz dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub ewidencji na zasadach wskazanych w pkt 1.2 ppkt 1,
b) Wykonawca dołączy do oferty właściwe - spośród wymienionych w pkt 1.2 ppkt 3, 4 - dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, tytułem potwierdzenia spełnienia określonego warunku udziału w Postępowaniu, wraz z pisemnym oświadczeniem tego podmiotu, że wykonywał będzie Zakup w zakresie wskazanym przez Wykonawcę, w charakterze Podwykonawcy. Wykaz Podwykonawców, na których potencjał powołuje się Wykonawca, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ,
c) Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń w stosunku do zaproponowanego przez Wykonawcę podmiotu trzeciego, w przypadku, gdy podmiot ten pozostaje w sporze z Zamawiającym albo nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu,
d) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do podmiotu trzeciego, Wykonawca obowiązany będzie - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego -wskazać inny podmiot trzeci. Na wypadek niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego lub uchybienia terminowi na doręczenie Zamawiającemu odpowiedzi, Wykonawca ten podlega wykluczeniu z Postępowania; Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany przez Zamawiającego nie jest i nie może być interpretowany przez Wykonawcę jako zgoda na zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą, o której mowa w przepisie art. 6471§ 2 Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie dopuszcza zgłaszania w ofercie innych Podwykonawców;
Powierzenie Podwykonawcy do realizacji jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Zakupu wymaga każdorazowo zgody PERN, wyrażonej na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wówczas od Wykonawcy ponownego przedłożenia aktualnych dokumentów, o których mowa w ppkt 2 lit. a-b powyżej, dla potwierdzenia, że zgłaszany Podwykonawca, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w Postępowaniu w celu wykazania spełniania warunków udziału w nim, nadal nim dysponuje.
1.5 KONSORCJUM:
1) W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, Zamawiający dokonując oceny, czy Konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową Konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie Konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 3, 4, 6, 7. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie 1.2 ppkt 1, 2, 5 przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków Konsorcjum;
2) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum konieczne jest dołączenie do niej:
a) skanu umowy Konsorcjum, potwierdzonej przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem", przy czym umowa ta powinna przewidywać solidarną odpowiedzialność przedsiębiorców wchodzących w skład Konsorcjum za zobowiązania wobec Zamawiającego wynikające i związane z Postępowaniem oraz realizacją Zakupu,
b) skanu pełnomocnictwa dla podmiotu (Lidera Konsorcjum), który reprezentuje Konsorcjum w Postępowaniu;
3) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do członków Konsorcjum.
1.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1, 2 lub ich odpowiedników, których w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia się, składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Strona 6 z 11
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2, pkt 1.4 ppkt 2 lit. a-b, pkt 1.5 ppkt 1-2 lub pkt 1.6 ppkt 1 sporządzone w języku obcym, składa w skanie poświadczonym przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem", wraz z tłumaczeniem na język polski uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego.
Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert (Dział I pkt 4 SIWZ) na cały okres związania ofertą w wysokości:
1) 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) - w przypadku oferty składanej na I Część Zakupu,
2) 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) - w przypadku oferty składanej na II Część Zakupu.
11.2. Wadium musi zostać wniesione w jednej z następujących form:
1) W środkach pieniężnych (PLN) na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP nr rachunku: 03 1020 1026 0000 1102 0278 9287;
2) W bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych (w oryginałach).
Uwaga: W przypadku wadium wniesionego w formie wskazanej w ppkt 2 powyżej, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest załączyć skan dokumentu wadialnego na Platformie Zakupowej, a oryginał dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w terminie wskazanym w Dz. I pkt 4, na adres: PERN Spółka akcyjna -ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock. Oryginał wadium winien być dostarczony:
1) W jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: ,,WADIUM DO OFERTY:
Zadanie nr 1: Demontaż i montaż zbiorników przecieków w SW-2a Orzechowo
Zadanie nr 2: Demontaż i montaż zbiorników przecieków w SW-1 Zawady (w zależności od tego, na którą Część Zakupu wnoszone jest wadium) (HZR.231.6.2019) - NIE OTWIERAĆ - przekazać do Działu Zakupów".
2) Na zewnętrznej kopercie Wykonawca nie może umieszczać danych umożliwiających identyfikację Wykonawcy, w szczególności określenia firmy, graficznych znaków firmowych oraz danych adresowych.
3) Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.
4) Dokument wadium złożony po terminie składania ofert wskazanym w Dziale I pkt 4 zostanie zwrócony bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.2 Zwrot wadium dokonywany jest:
1) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu Umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet tego zabezpieczenia, zaś pozostałym Wykonawcom - z chwilą zakończenia Postępowania, nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą;
2) Wszystkim Wykonawcom - z chwilą zakończenia Postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia Postępowania lub odstąpienia od jego dalszego prowadzenia;
3) Na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.3 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu wadium Zamawiający zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o opłatę bankową za przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11.4 Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
11.5 Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania Umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie lub nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
2) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11.6 Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą, jest tożsama z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeśli nie jest to możliwe - z obowiązkiem wniesienia nowego wadium, obejmującego przedłużony okres związania ofertą. Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium.
11.7 Wadium musi zostać wniesione przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 4 Dz. I SIWZ, w wysokości oraz w formie przewidzianej w pkt 11.2, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego, zaś za termin wniesienia wadium w pozostałych dopuszczonych formach, uznaje się dzień dostarczenia oryginałów dokumentów wadialnych do siedziby Zamawiającego: PERN S.A. - ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.

Kontakt:
W zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących Postępowania: Agnieszka Janiszewska tel. +48 784 479 158 lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej;
9.2. W zakresie wizji lokalnej:
o dla I Części Zakupu: Łukasz Kuźniewski tel. +48 668-352-189; e-mail: lukasz.kuzniewski@pern.pl lub inna wskazana przez niego osoba,
o dla II Części Zakupu: Michał Daniłko tel. +48 600-042-512; e-mail: michal.danilko@pern.pl lub inna wskazana przez niego osoba.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.