Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice
powiat: poddębicki
tel. 43 678 78 00, faks 436 782 701
zamowienia_publiczne@poddebicki.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Poddębice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Poddębicach, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Spółki Poddębickie Centrum Zdrowia w Poddębicach
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Starostwa Powiatowego jego jednostek organizacyjnych oraz Poddębickiego Centrum Zdrowia w Poddębicach w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 2. Zamawiający działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego porozumienia w imieniu niżej wymienionych jednostek: 1. Poddębickie Centrum Zdrowia w Poddębicach, 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach, 4. Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach, 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, 6. Liceum Ogólnokształcące w Poddębicach, 7. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie, 8. Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie, 9. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie. 3. Zarząd Powiatu Poddębickiego jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania przetargowego w imieniu wszystkich jednostek organizacyjnych oraz Poddębickiego Centrum Zdrowia w Poddębicach. Poddębickie Centrum Zdrowia w Poddębicach, Powiat Poddębicki oraz jednostki organizacyjne (Zamawiający w treści umowy) zawierać będą oddzielne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Obowiązujące umowy nie będą przedłużane i zawarte zostaną nowe, odrębne umowy sprzedaży z wyłonionym w drodze przetargu sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego, jednostek organizacyjnych oraz Poddębickiego Centrum Zdrowia w Poddębicach. 5. Zamawiający oświadcza, że: procedura wyboru Sprzedawcy energii w formie przetargu odbywa się po raz kolejny; -zawarł umowy z Kogeneracją Zachód S.A. na sprzedaż energii do 31.12.2019 roku; -zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz Energa Operator S.A. na czas nieokreślony, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; -wyszczególnione w załączniku nr 2 do SIWZ dane PPE tj. grupy taryfowe, nr liczników oraz dane adresowe są zgodne z danymi zawartymi w aktualnie obowiązujących umowach o świadczenie -usług dystrybucji; -udostępni wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego Wykonawcy/Sprzedawcy dane o PPE w postaci pliku MS Excel; -dysponuje tytułem prawnym (akty notarialne, umowy najmu, umowy dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia; -udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa wg. wzoru załączonego do projektu umowy, Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego we wszystkich niezbędnych czynnościach, w szczególności w sprawach związanych z zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalenia w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji - na podstawie udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego pełnomocnictwa. 6. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla w/w obiektów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wynosi 1 621 146 kWh (zał. nr 2 do SIWZ). 7. Faktyczna ilość pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych obiektów. 8. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości energii elektrycznej. 9. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej z zastosowaniem prawa opcji, o których mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia dostaw energii elektrycznej na warunkach zawartej umowy o kolejne 15% wartości zamówienia podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o których mowa wyżej, spowoduje zwiększenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu umowy (każdej zawartej umowy oddzielnie). Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od oddania nowych punktów poboru energii elektrycznej lub zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ w przypadku przekroczenia szacowanego zapotrzebowania przed upływem okresu trwania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszych umów. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego (Powiat Poddębicki, jednostkę organizacyjną, PCZ Poddębice) pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 10. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 503). Ponadto zamawiający wymaga aby dostarczana energia spełniała parametry jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 ze zm.) w szczególności określone rozdziale 10 pn. Parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji. Przedmiot zamówienia nie generuje kosztów cyklu życia produktu. 11. Wykonawca - dostawca energii elektrycznej na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucji (PGE Dystrybucja S.A. oraz Dystrybucja Energa - Operator S.A.) musi posiadać ważną umowę z tym operatorem o świadczenie usług dystrybucji, która reguluje kompleksowo stosunki pomiędzy Wykonawcą/sprzedawcą a OSD. Posiadanie takiej umowy jest warunkiem koniecznym umożliwiającym sprzedaż energii elektrycznej przez wykonawcę w okresie realizacji zamówienia. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

CPV: 09000000-3,09300000-2,09310000-5

Dokument nr: 612742-N-2019, FS.272.20.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://poddebice.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres:
Starostwo Powiatowe w Poddębicach, ulica: Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-30, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada on aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ważną w okresie wykonywania umowy, lub dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne ważną w okresie wykonywania umowy, lub dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiający należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia (jeśli dotyczy): zobowiązania tych podmiotów oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 4. Pełnomocnictwo do reprezentacji jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub jego kopii poświadczonej notarialnie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.