Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa rowu oraz zbiorników retencyjnych

Przedmiot:

Przebudowa rowu oraz zbiorników retencyjnych

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
tel. 257 595 300, faks 25 758 40 25
agnieszka.siporska@umminskmaz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa rowu bez nazwy oraz zbiorników retencyjnych
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa rowu bez nazwy na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Wróblewskiego oraz zbiorników retencyjnych. Planowane przedsięwzięcie obejmuje m. in.: - przebudowę rowu bez nazwy na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Wróblewskiego wraz z likwidacją, budową i przebudową urządzeń wodnych w jego ciągu; - remont 3 zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w parku miejskim wraz z likwidacją i budową urządzeń wodnych; - budowę kanalizacji deszczowej DN315 w ul. Budowlanej wraz z wylotem

CPV: 45100000-7,44132000-4,34930000-5

Dokument nr: 612797-N-2019, WI.271.18.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.minsk-maz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 4;

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-05, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: a) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie zbiorników retencyjnych/wodnych o wartości min. 30 000 zł brutto; b) co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej, rowów, urządzeń wodnych lub systemów odprowadzających wody opadowe o wartości min. 100 000,00 zł brutto; W/w roboty mogą być wykonane w ramach oddzielnych umów. 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do realizacji zamówienia skierował osoby z odpowiednimi uprawnieniami, które zostaną wyznaczone do pełnienia następujących funkcji: 1) kierownika budowy - osobę posiadającą dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem izby samorządu zawodowego, do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem. 2) kierownika robót - osobę posiadającą dopuszczalne przepisami prawa uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na budowie, będącą członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ad. 1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie złożonego Wykazu robót budowlanych potwierdzającego wykonanie: a) co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie zbiorników retencyjnych/wodnych o wartości min. 30 000zł brutto; b) co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej, rowów, urządzeń wodnych lub systemów odprowadzających wody opadowe o wartości min. 100 000,00 zł brutto, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) oraz na podstawie dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Ad. 2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie złożonego wykazu osób, w którym wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi w/w uprawnienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem zbiorników retencyjnych/wodnych oraz wartości robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji deszczowej, rowów, urządzeń wodnych lub systemów odprowadzających wody opadowe, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załączniki nr 5 do SIWZ). 2. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. (Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać: a) Formularz ofertowy b) Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz); c) Oświadczenie z art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do siwz); d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (art. 25a. ust. 3 pkt 2), o których mowa w ppkt b i c; e) Zobowiązanie z art. 22a ust. 2 innego podmiotu, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do siwz). f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ppkt b i c, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (art. 25a ust. 6). g) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. h) kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót; i) pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadkach o których mowa w pkt 9.4-9.6 siwz.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.