Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa zjazdu publicznego

Przedmiot:

Budowa zjazdu publicznego

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
ul. Hallera 1
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel. 343616001, 343616009, fax. 34361 65 38, tel. 34/ 3616009 wew. 45
sekretariat@word.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa,
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. ,,Budowa zjazdu publicznego do działki nr ewid. 2/15 z drogi gminnej - ulicy Hallera w Częstochowie".
2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa zjazdu publicznego do działki nr ewid. 2/15 z drogi gminnej - ulicy Hallera w Częstochowie, przeznaczonego do obsługi komunikacyjnej pojazdów egzaminacyjnych.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, w skład której wchodzą:
- projekt budowlano-wykonawczy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
- przedmiar robót.

Dokument nr: WORD-ZAT/251/17/19

Specyfikacja:
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z Kierownikiem Wydziału Administracyjno-Technicznego - Panem Arturem Czechem tel. 34/ 361 60 09 wew. 45.

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć na wypełnionym i podpisanym Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do nin. zapytania) w terminie do 29.10.2019r. do godz. 10:00, w jednym z niżej wymienionych sposobów:
1) w formie pisemnej - osobiście lub pocztą/kurierem na adres WORD Częstochowa, ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa, (sekretariat, I piętro), w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na budowę zjazdu od strony ulicy Hallera w Częstochowie",
2) drogą elektroniczną w formie skanu z widocznym podpisem na adres poczty elektronicznej: sekretariat@word.czest.pl, z tytułem wiadomości: ,,Oferta na budowę zjazdu od strony ulicy Hallera w Częstochowie".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła w terminie do 18.12.2019r.

Wymagania:
1. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp, który stanowi, iż ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
3) Szczegółowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
- Wykonawca jest zobowiązany do udzjelenia min. 24 miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia,
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
4. Warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- minimum jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wskazane w treści Formularza oferty (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania), które stanowić będzie potwierdzenie, że Wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu.
i
6. Kryteria oceny ofert
Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena -100%, tzn. wybrana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
7. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.
8. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Cenę oferty brutto należy podać w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Podana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z zakresem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym i będzie stanowić umowną cenę ryczałtową.
4) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o podatku od towarów i usług.
9. Informacje dodatkowe
1) Wszelkie zapytania związane z niniejszym postępowaniem należy kierować w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@word.czest.pl
2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Artur Czech, tel. 34/ 361 60 01 wew. 45,
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.
5) Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego,
- odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny; z tytułu odstąpienia Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani roszczenie, w szczególności z tytułu przygotowania oferty,
- unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie; w takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania oferty.
10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego przedmiotem jest budowa zjazdu publicznego do działki nr ewid. 2/15 z drogi gminnej - ulicy Hallera w Częstochowie, przeznaczonego do obsługi komunikacyjnej pojazdów egzaminacyjnych.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja, stanowiąca integralną część niniejszej umowy, zwana dalej dokumentacją, w skład której wchodzą:
- projekt budowlano-wykonawczy,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
- przedmiar robót.
2
4) W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy we własnym zakresie materiały, urządzenia, maszyny, konieczne do realizacji przedmiotu umowy.
5) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów, wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- przestrzeganie przepisów BHP oraz innych przepisów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót,
- po zakończeniu robót (przed odbiorem) uporządkowanie terenu prowadzonych prac.
6) Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 18.12.2019r.
7) Warunkiem rozpoczęcia prac objętych umową jest protokolarne przekazanie terenu robót z udziałem umocowanych przedstawicieli stron.
8) Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę ................zł brutto (słownie:............................), z uwzględnieniem podatku VAT wg stawki.....%.
9) Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
10)Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
ll)Wykonawca udziela Zamawiającemu.....miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot
umowy.
12)Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

Uwagi:
11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych [RODO]
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa, tel. 34/ 361 60 01, e-mail: sekretariat@word.czest.pl,
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@word.czest.pl,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na WORD Częstochowa jako jednostce sektora finansów publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzjelenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy,
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
3
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 2) Jednocześnie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.