Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż rolet materiałowych wewnętrznych, żaluzji pionowych typu verticale oraz...

Przedmiot:

Dostawa i montaż rolet materiałowych wewnętrznych, żaluzji pionowych typu verticale oraz wymiana lameli verticalowych

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
52 34 19 276, tel.: 52 34 19 165
zampub@ukw.edu.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Tytuł zamówienia: Dostawa i montaż rolet materiałowych wewnętrznych, żaluzji pionowych typu verticale oraz wymiana lameli verticalowych w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rolet materiałowych wewnętrznych, żaluzji pionowych typu verticale oraz wymiana lameli verticalowych w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dokładnego pomiaru wskazanego przez Zamawiającego miejsca montażu i uzgodnienia dokładnego koloru z palety kolorów.

3.2 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:
a) spełniał wszystkie wymagane parametry techniczne i użytkowe
b) posiadał wszystkie ważne certyfikaty, atesty, oraz zawierał oznaczenia i inne dokumenty wymagane prawem powszechnie obowiązującym,
c) był wolny od wad fizycznych i prawnych
d) był dopuszczony do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi
e) był fabrycznie nowy,
f) spełniał wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określone w przepisach powszechnych.

Dokument nr: UKW/DZP-282-ZO-123/2019

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna (pok. 108), w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia:
28.10.2019 r
do godz.
13:00

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.
Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy: ..........................................................................
Nazwa i adres Zamawiającego:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,
Tytuł zamówienia: Dostawa i montaż rolet materiałowych wewnętrznych, żaluzji pionowych typu verticale oraz wymiana lameli verticalowych w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-123/2019, nie otwierać przed 28.10.2019 r., godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Wymagania:
5. Opis sposobu obliczania ceny:
W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.
Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu do obiektu Zamawiającego, robocizny itp.
6. Kryteria wyboru oferty:
6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:

L.p.
KRYTERIUM
WAGA
1.
Cena
80%
2.
Termin realizacji zamówienia
20 %
RAZEM:

100%

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

I. Dla kryterium ,,cena": C = Cn / Co x 100 pkt x 80%
gdzie:
C = przyznane punkty za cenę
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena oferty ocenianej

Opis kryterium:
Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

UWAGA: ceny jednostkowe netto w formularzu cenowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

II. Dla kryterium ,,termin realizacji zamówienia": T d= Tn/Tb x 100 pkt x 20%
gdzie:
Td- przyznane punkty za termin realizacji zamówienia
Tn- najkrótszy czas realizacji zamówienia spośród ważnych ofert
Tb- czas realizacji badanej oferty
Opis kryterium:
Oceniając ofertę wg/ kryterium związanym z terminem dostawy Zamawiający będzie oceniał czas realizacji zamówienia, licząc od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

7. Sposób przygotowania oferty:
7.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
7.3 Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej), w języku polskim w 1 egzemplarzu. Zamawiający nie zgadza się na przesłanie oferty e-mailem.
7.4 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.5 Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
7.6 Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej
10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:
- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularza Cenowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem").

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Uczelni prawidłowo wystawionego rachunku.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

Uwagi:
14. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;
administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. UKW/DZP-282-ZO-123/2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

Kontakt:
15. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
- w sprawach merytorycznych:
Michalina Skonieczka , 52 34 19 276, mskonieczka@ukw.edu.pl
- w sprawach formalno-prawnych:
Weronika Janecka, tel.: 52 34 19 165, e-mail: zampub@ukw.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.