Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
115z dziś
3664z ostatnich 7 dni
14880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac ziemnych na inwestycji mającej na celu wykonanie prac rewaloryzacyjnych i...

Przedmiot:

Wykonanie prac ziemnych na inwestycji mającej na celu wykonanie prac rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych wybranych elementów dla celów turystki kulturowej, edukacji i rekreacji

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: FUNDACJA POLISH HERITAGE
Stelmachów 127 I
31-349 Kraków
powiat: Kraków
Numer telefonu 48606300708, Fax 012 4301005
zamowienia@polishheritage.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212876
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie prac ziemnych na inwestycji mającej na celu wykonanie prac rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych wybranych elementów Fortu Kleparz dla celów turystki kulturowej, edukacji i rekreacji
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych, tj. wycinka drzew wraz z formowaniem nasypu ziemnego przy Bastionie III Kleparz przy ul. Kamiennej 2-4 w Krakowie.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonieniem wykonawcy, który wykona roboty ziemne, tj. wycinka drzew wraz z formowaniem nasypu ziemnego przy Bastionie III Kleparz przy ul. Kamiennej 2-4 w Krakowie
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ziemnych, tj. wycinka drzew wraz z formowaniem nasypu ziemnego przy Bastionie III Kleparz przy ul. Kamiennej 2-4 w Krakowie. Bastion III ,,Kleparz" jako całe założenie forteczne jest wpisany do rejestru zabytków pod Nr A-307 z dnia 2.01.1968 r. i podlega ochronie konserwatorskiej.
2. W zakres zamówienia wchodzi:
1) Wycinka drzew nad kaponierą kocie uszy:
a) Ręczne ścinanie drzew liściastych o grubości 31-40 cm
2) Formowanie nasypu ziemnego nad budynkiem wartowni:
a) ręczne ścinanie zagajników - drzewa i krzewy iglaste i liściaste o grubości do 7 cm z wykarczowaniem pni
b) ręczne karczowanie pni o grubości 8-15 cm - pnie o głębokim zakorzenieniu
c) zdjęcie warstwy urodzajnej ziemi o grubości do 30 cm z darniną
d) wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejącego gzymsu kamiennego i przywróceniu formy skarpy ziemnej
e) plantowanie terenu pod łatą w gruncie kat. IV
wyrównanie terenu w gruncie kat. IV
3. Roboty ziemne w Forcie Kleparz należy przeprowadzić zgodnie z:
- przedmiarem robót
- załącznikiem graficznym (kolorem czerwonym zaznaczone są drzewa do wycinki)
- pozwoleniem nr 968/19, decyzją nr 181/19 oraz zezwoleniem nr 969/19 Miejskiego Konserwatora Zabytków na usuwanie krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków z dnia 13 września 2019 r.,
- pozwoleniem nr 859/19, decyzją nr 170/19 oraz zezwoleniem nr 860/19 Miejskiego Konserwatora Zabytków na usuwanie krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków z dnia 16 sierpnia 2019 r.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej terenu, na którym prowadzone mają być prace będące przedmiotem zamówienia, po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do kontaktów w sprawie postępowania, w godzinach ustalonych z Zamawiającym.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
6. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

CPV: 77211400-6

Dokument nr: 1212876, ROPS.III.P.510.4.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.11.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego
- Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy oraz adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 06-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2019 r., do godz. 12:00, w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność. Koperta powinna być oznaczona:
,,Oferta na wykonanie prac ziemnych na inwestycji mającej na celu wykonanie prac rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych wybranych elementów Fortu Kleparz dla celów turystki kulturowej, edukacji i rekreacji".
,,Nie otwierać przed dniem: 6.11.2019 r. do godz. 12:30
,, Nazwa i adres oferenta".

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie, tj. którzy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej 2 usługi polegające na ścięciu nie mniej niż 5 drzew o grubości pnia nie mniejszej niż 30 cm każda usługa.
Ocena spełniania warunku prowadzona będzie w oparciu o wykaz usług wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług, według kryterium spełnia/nie spełnia
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Zamawiający zastrzega dla oferty formę pisemną pod rygorem nieważności.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającej odpowiednie pełnomocnictwo, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
3. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową netto i brutto.
4. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Do oferty należy dołączyć:
a) dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, np. wyciąg z KRS dla podmiotów zbiorowych, pełnomocnictwo itp.
b) wykaz usług, wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale VI zaproszenia - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena oferty brutto - 100 %;
Kryterium ceny oferty brutto - ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
P= (C min / Cb) x 100 pkt
gdzie:
P - liczba punktów za kryterium ceny
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb - cena badanej oferty
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA POLISH HERITAGE
Adres
Stelmachów 127 I
31-349 Kraków
małopolskie , Kraków
Numer telefonu
48606300708
Fax
012 4301005
NIP
9452183943
Tytuł projektu
"Rewaloryzacja, zagospodarowanie i adaptacja ziemnego wału artylerii dla celów turystyki kulturowej, edukacji i rekreacji w zabytkowym Forcie Kleparz w Krakowie"
Numer projektu
RPMP.06.01.01-12-0151/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Przemysław Szewczyk, zamowienia@polishheritage.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
zamowienia@polishheritage.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.