Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd i konserwacja UPS-ów serwerowych

Przedmiot:

Przegląd i konserwacja UPS-ów serwerowych

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 52/ 34 19 152, 52 34 19 163
zampub@ukw.edu.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Tytuł zamówienia: ,,Przegląd i konserwacja UPS-ów serwerowych w obiektach UKW w Bydgoszczy"
4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja 5 szt. UPS-ów serwerowych w obiektach CEKFiS-u przy ul. Sportowej 2 oraz 1szt. UPS-a w budynku przy ul. Poniatowskiego 12. Zakres przeglądu zawiera wymianę akumulatorów w powyższych UPS-ach
4.2 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:
a) spełniał wszystkie wymagane parametry techniczne i użytkowe;
b) posiada wszystkie ważne certyfikaty, atesty, oraz zawiera oznaczenia i inne dokumenty wymagane prawem powszechnie obowiązującym;
c) jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych;
d) jest dopuszczony do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
e) posiada wszystkie części i podzespoły niezbędne do prawidłowego działania.
4.3 Zakres konserwacji i przeglądów:
a) kontrola stanu pracy oraz sprawdzenie historii zdarzeń i alarmów,
b) wymiana akumulatorów,
c) przegląd podzespołów,
d) sprawdzenie poprawności sygnalizacji,
e) próbne załączenie z symulacją po wymianie akumulatorów (przez test baterii należy rozumieć uruchomienie testu wewnętrznego zasilacza przy obciążeniu występującym w obiekcie),
f) próbne przełączenie z symulowaniem braku napięcia zasilającego (wyłączenie/załączenie falownika), przeciążenia i uszkodzenia (kontrolne przełączenie falownik/bypass),
g) przełączenie UPS-ów na zewnętrzny bypass serwisowy,
h) wyczyszczenie z kurzu, dokręcenie zacisków prądowych,
i) wykonanie pomiarów parametrów wejściowych i wyjściowych.
j) Zamawiający wymaga od Wykonawcy po zakończonym przeglądzie wystawienia protokołu z wykonanej usługi dla każdego z urządzeń osobno.
4.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4.5 Zamawiający wymaga zaoferowania 12 miesięcy okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.
4.6 W celu prawidłowego oszacowania przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Wizja lokalna możliwa w dni robocze w godz. 8.00-14.30. Osobą kontaktową jest Krzysztof Wilcz, tel. 52 34 19 152.
4.7 W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że właściwości i parametry dostarczonego towaru nie są zgodne z treścią oferty Wykonawcy i zapisami zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania nieodpłatnej wymiany rzeczy na taka sama ilość rzeczy zgodnych z treścią oferty i zapisami zapytania ofertowego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
4.8 Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne, które określone są w § 6 projektu umowy.

Dokument nr: UKW/DZP-282-ZO-122/2019

Specyfikacja:
W celu prawidłowego oszacowania przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Wizja lokalna możliwa w dni robocze w godz. 8.00-14.30. Osobą kontaktową jest Krzysztof Wilcz, tel. 52 34 19 152.

Składanie ofert:
8. Termin i miejsce składania ofert:
8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok ,,C" w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia:
28.10.2019 r.
do godz.
10:00

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.
8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:....................................................................................
Tytuł zamówienia: ,,Przegląd i konserwacja UPS-ów serwerowych w obiektach UKW w Bydgoszczy",
nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-122/2019, nie otwierać przed 28.10.2019 r. godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od 10 do 25 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy

Wymagania:
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. wykonanie, dostawę, transport, rozładunek towaru do siedziby Zamawiającego, itp.
6. Kryterium wyboru:
6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

L.p.
KRYTERIUM
WAGA
1.
Cena
60%
2
Termin realizacji zamówienia
40%
RAZEM:
100%

Obliczenia w w/w kryterium dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oceny Zamawiający dokona na podstawie następującego wzoru:

dla kryterium ,,cena": C = Cn / Co x 100 pkt x 60%
gdzie:
C = przyznane punkty za cenę
Cn= najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co= cena oferty ocenianej

Opis kryterium:
Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględni się podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

dla kryterium ,,termin realizacji zamówienia": T = Tn/ Tb x 100 pkt x 40%
gdzie:
T- przyznane punkty za termin dostawy
Tn- najkrótszy czas realizacji zamówienia
Tb- czas realizacji badanej oferty

Opis kryterium:
Oceniając ofertę wg kryterium związanym z terminem dostawy Zamawiający będzie oceniał czas realizacji zamówienia, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do dnia zrealizowania przedmiotu zamówienia.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T
gdzie:
W - ocena końcowa,
C - punkty za cenę,
T - punkty za termin realizacji zamówienia.

7. Sposób przygotowania oferty:
7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej),
w języku polskim w 1 egzemplarzu. Zamawiający nie zgadza się na przesłanie oferty
e-mailem.
7.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7.5. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
7.6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1. nie podlegają wykluczeniu;
9.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie wykonał 5 usług polegających na wymianie i przeglądzie UPS powyżej 5kVA. Należy podać daty wykonania i podmiot, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody; czy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (załącznik nr. 4 do Zapytania Ofertowego).

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne powyżej 1 kV, i eksploatacyjne, oraz Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) oraz dokumenty potwierdzające należycie wykonany przedmiot zamówienia..
10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
10.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:
podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),
działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.
Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 10.1. , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.2. Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
10.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
10.4. Kopia ważnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci elektrycznej: powyżej 1kV, dozorowe i eksploatacyje pracownika/ów oddelegowanego/nych do wykonania prac.
10.5. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadających uprawnienia elektrycznej: powyżej 1kV, i eksploatacyjne - Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
10.6. Wypełniony i podpisany Wykaz wykonanych 5 usług wraz z referencjami, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem").

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

Uwagi:
14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;
administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. UKW/DZP-282-ZO-122/2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

Kontakt:
15. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
- w sprawach merytorycznych:
Krzysztof Wilcz tel. 52/ 34 19 152, krzysztof_wilcz@ukw.edu.pl
- w sprawach formalno-prawnych:
Agnieszka Pladwig, 52 34 19 163, e-mail: zampub@ukw.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.