Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym...

Przedmiot:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
ul. Dolnych Wałów 11
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
(32) 33-92-979
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24568
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach (działka nr 575/2, obręb ewidencyjny Politechnika) wraz z zabudową stacji wymienników ciepła oraz przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego pod stację wymienników ciepła
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach (działka nr 575/2, obręb ewidencyjny Politechnika) wraz z zabudową stacji wymienników ciepła oraz przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego pod stację wymienników ciepła.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ:
a: Projekt budowlano-wykonawczy (instalacja C.O. i C.W.U.),
b: Projekt budowlano wykonawczy (dwufunkcyjna wymiennikownia ciepła wraz z adaptacją pomieszczenia węzła),
c: Przedmiary robót.
Cel zamówienia
Osiągnięcie celu projektu: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 215,01 Mg równoważnika CO2/rok - rok osiągnięcia wartości docelowej - 2021, zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 2.270,0 GJ/rok - rok osiągnięcia wartości docelowej - 2021.
Przedmiot zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w szczególności: wykonanie instalacji C.O. i C.W.U., zabudowa stacji wymienników ciepła, adaptacja pomieszczenia piwnicy pod SWC. II. Szczegółowy zakres zawiera opis przedmiotu zamówienia o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.

CPV: 45300000-0

Dokument nr: 24568, 005/NDU/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 06-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy przesyłać w wersji papierowej lub składać w siedzibie Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej (Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.), w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11, pok. 305 lub 306 do dnia 06.11.2019r. do godz. 09.00 Sposób składania ofert: 1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2.Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ. 5.Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ. 6.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 7.Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 8.Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 9.Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 10.Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy
złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, nieoznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: ,,Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach". 11.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt.10 oraz dodatkowo oznaczone słowami ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". 12.W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać".

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice
Harmonogram realizacji zamówienia
Przystosowanie pomieszczenia, zabudowa stacji wymienników ciepła, budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w części pozalokalowej (piony, poziomy) do dnia 31 grudnia 2019 roku;
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej do dnia 31.01.2020r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum jedno zamówienie polegające na modernizacji/remoncie/wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania/gazowej w budynku o wartości minimum 20.000,00zł (brutto).
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształcenie i doświadczeniem, niezbędnymi do wykonania zamówienia:
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji przy spełnieniu wymagań dla danych funkcji.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00zł.
Dodatkowe warunki
Nie dotyczy.
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany zapisów umowy zostały określone szczegółowo w pkt. 19 SIWZ która stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykonawca winien dołączyć do oferty sporządzonej według wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ): Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
z Zamawiającym i Zarządcą Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zaparafowany projekt umowy. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeśli występuje). Umowa regulująca zasady realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, np. umowa konsorcjum (jeśli występuje).
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w pkt. 6.5.8h wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dokument MR/H 2014-2020/23(03)/07/2017 z dnia 19 lipca 2017r.)

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1.Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Cena 80 % Gwarancja na przedmiot zamówienia 20 % 2.Punkty przyznawane za podane w pkt.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: Cena.Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 80 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie Gwarancja na przedmiot zamówienia. Punktowane będzie przyznanie dodatkowej gwarancji ponad minimalny 3 letni (niepunktowany) okres według schematu: 1 rok - 10 pkt. 2 lata - 20 pkt Maksymalny okres udzielonej gwarancji wynosi 5 lat. 3.Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Wykluczenia
Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania zostały określone w pkt. 7 SIWZ która stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL PSZCZYŃSKIEJ 173, 175, 177, 179
Adres
Pszczyńska 173-179
44-100 Gliwice
śląskie , Gliwice
Numer telefonu
797209644
NIP
6312372393
Numer naboru
POIS.01.07.01-IW.04-00-004/19

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Bartłomiej Jurkiewicz, email: bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
(32)33-92-979

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.