Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
327z dziś
3876z ostatnich 7 dni
15092z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej szacunkowej kalkulacji ryczałtowych stawek płatności w...

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej szacunkowej kalkulacji ryczałtowych stawek płatności w zakresie planowanych interwencji zalesieniowych i leśnych

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
powiat: Warszawa
+48222500118
Elzbieta.Budka@minrol.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej szacunkowej kalkulacji ryczałtowych stawek płatności w zakresie planowanych interwencji zalesieniowych i leśnych przewidzianych w projekcie rozporządzenia WPR 2021-20271):
? (i) w oparciu o art. 65 projektu rozporządzenia WPR 2021-2027 - Zobowiązania środowiskowe, klimatyczne i inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania - w ramach, którego będą mogły być wypłacane roczne premie zalesieniowe na pokrycie kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej oraz na utrzymanie (ii) oraz w oparciu o art. 68 projektu rozporządzenia WPR 2021-2027 - Inwestycje - w ramach, którego będzie mogło być wypłacane wsparcie na zalesienie będące jednorazową płatnością za wykonanie zalesienia;
? w oparciu o art. 68 projektu rozporządzenia WPR 2021-2027 - Inwestycje - w ramach, którego będą mogły być wypłacane płatności na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska;
z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, ekonomicznych i przestrzennych.
Szczegółowe elementy, jakie powinna zawierać powyższa ekspertyza zostały określone w załącznikach do zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanych przez Wykonawcę dokumentów i zawartych w nich rozwiązań na Zamawiającego.

Dokument nr: PB.wl.23.1.2019

Składanie ofert:
6. Termin złożenia oferty: 28 października 2019 r. godzina 11:00
7. Sposób złożenia oferty:
? korespondencyjnie za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, z dopiskiem Departament Płatności Bezpośrednich;
lub
? elektronicznie na adres poczty: Monika.Ostas@minrol.gov.pl oraz Elzbieta.Budka@minrol.gov.pl
Jeżeli Wykonawca nie ma możliwości złożenia oferty w powyżej określony sposób dopuszcza się osobiste złożenie oferty w Biurze Przepustek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30, z dopiskiem Departament Płatności Bezpośrednich - ekspertyza zalesieniowa, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia - 16 grudnia 2019 r.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
? posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań i prac naukowo-badawczych w zakresie nauk leśnych. W szczególności preferowanymi kierunkami badań będą wielostronne funkcje lasu, zrównoważony rozwój gospodarstwa leśnego oraz wykorzystanie zasobów leśnych,
? dysponują zespołem: (1) którego kierownik posiada co najmniej tytuł naukowy doktora oraz kierował realizacją lub koordynował realizację co najmniej dwóch badań z zakresu realizacji
1) Wniosek dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013
polityki leśnej państwa lub zwiększania lesistości lub możliwości wsparcia właścicieli lasów prywatnych lub zalesień w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), (2) w którym co najmniej 2 osoby są autorami lub współautorami co najmniej 3 publikacji dotyczących tematyki z zakresu realizacji polityki leśnej państwa lub zwiększania lesistości lub możliwości wsparcia właścicieli lasów prywatnych lub dopłat leśnych realizowanych w ramach PROW, posiadającymi wykształcenie wyższe oraz doświadczenie i kwalifikacje zawodowe w prowadzeniu badań i prac badawczo-rozwojowych w zakresie nauk leśnych. Preferowanymi kierunkami badań są w szczególności wielostronne funkcje lasu, zrównoważony rozwój gospodarstwa leśnego oraz wykorzystanie zasobów leśnych. Wykonawca powinien też dysponować odpowiednim zasobem danych niezbędnym do wykonania ekspertyzy, a także zapleczem technicznym.
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca podał nazwy wraz z krótkim opisem wykonanych prac/badań/publikacji oraz informacje dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia i kwalifikacji zawodowych co najmniej 2 osób z proponowanego zespołu.
3. Kryteria oceny ofert (cena, a w przypadku gdy cena nie jest jedynym kryterium oceny podać nazwy i wagi kryteriów w %)
Oceniane będą jedynie oferty nieodrzucone.
Ocena oferty dokonana będzie na podstawie:
a) zaproponowanej ceny,
b) informacji o doświadczeniu ekspertów wchodzących w skład Zespołu realizującego przedmiotowe zamówienie w prowadzeniu w okresie ostatnich 5 lat badań i prac naukowo-badawczych w zakresie nauk leśnych (zgodnie z punktem 2 Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków), zwanym dalej ,,doświadczeniem ekspertów"
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o nw. kryteria i ustaloną punktację do 100 (100% = 100 pkt).
Ocena oferty zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:
a) cena brutto - maksymalnie 60 pkt;
b) doświadczenie ekspertów - maksymalnie 40 pkt.
Punkty za kryterium ,,cena brutto" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cn/Cb x 60 = liczba punktów, gdzie: Cn - najniższa zaoferowana cena brutto, Cb - cena ocenianej oferty brutto.
Punkty za kryterium ,,doświadczenie ekspertów" zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Bn/Bb x 40 = liczba punktów, gdzie Bn - liczba publikacji, badań i prac naukowo-badawczych w ocenianej ofercie, Bb - najwyższa liczba publikacji, badań i prac naukowo-badawczych w złożonych ofertach.
4. Wymagania co do oferty cenowej
? cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
? oferta powinna zawierać ceny netto i brutto wykonania ekspertyzy. Jednocześnie podana kwota brutto nie może przekraczać kwoty 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
? rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT lub rachunku,
? oferta powinna zawierać koncepcję wykonania badania, czyli opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia,
? powinna zawierać listę co najmniej 2 ekspertów oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i wiedzę,
? powinna zawierać podpisane Oświadczenie o bezstronności wykonawcy.
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku jej elektronicznego złożenia, dopuszczone jest przesłanie skanu podpisanej oferty.
Zamawiający informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zawarcia umowy.
Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

Kontakt:
5. Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Elżbieta Budka tel. 22 623 1058; adres e-mail: Elzbieta.Budka@minrol.gov.pl
Pani Monika Ostaś, tel. 22 623 1629, adres e-mail: Monika.Ostas@minrol.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.