Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3698z ostatnich 7 dni
14914z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE USŁUG NAPRAWY RUR CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Przedmiot:

WYKONANIE USŁUG NAPRAWY RUR CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Słubicka 10;
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
Faks: 261 672 556, 261 672 469;
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYKONANIE USŁUG NAPRAWY RUR CENTRALNEGO OGRZEWANIA W KOTŁOWNI NR 3 i 4 W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
Opis przedmiotu zamówienia:
Naprawa rur centralnego ogrzewania w kotłowni nr 3 i 4 na terenie Składu
Nowogród Bobrzański.
W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:
Kotłownia nr 4 budynek nr 165 Nowogród Bobrzański:
o Wymiana rury przelewowej
o Demontaż i montaż naczynia wyrównawczego
Kotłownia nr 3 budynek nr 303 Nowogród Bobrzański:
o Wymiana rury przelewowej
o Wymiana rury znośnej przelewu
o Wymiana rury sygnalizacyjnej
o Demontaż i montaż naczynia wyrównawczego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

Dokument nr: 25/ZO/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2019r. o godzinie 12:45 w siedzibie
Zamawiającego ul. Słubicka 10; 66-600 Krosno Odrzańskie - Sala Odpraw.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.10.2019r. do godziny 12;00
w siedzibie Zamawiającego: ul. Słubicka 10; 66-600 Krosno Odrzańskie -
Kancelaria Tajna (pomieszczenie nr 22 do przetwarzania informacji jawnych).
Kancelaria znajduje się na terenie 44 WOG, gdzie obowiązuje system przepustek
wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Za moment wpłynięcia
oferty uznaje się czas jej przyjęcia przez pracownika Kancelarii.
Godziny pracy Kancelarii: od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 15:30 w piątki od
7:00 do 13:00.
Oferta złożona po terminie lub w miejscu nie wskazanym przez Zamawiającego, nie
będzie badana (nie zostanie otwarta) i zostanie zwrócona Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Okres obowiązywania umowy
Od dnia podpisania umowy do dnia 29.11.2019r.

Wymagania:
Kryterium oceny ofert
Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który
zaoferuje najniższą cenę (cena - 100 %).
Cena oferty musi być podana w złotych
polskich netto i brutto i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT naliczonych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Opis sposobu przygotowania oferty
Wykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem
i złożeniem swojej oferty. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta
powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznakowana w sposób
następujący:
POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE
USŁUG NAPRAWY RUR CENTRALNEGO OGRZEWANIA W KOTŁOWNI NR 3 i 4
W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM. SPRAWA NR 25/ZO/2019r.
Nie otwierać do dnia 28.10.2019r. do godziny 12:45
Ofertę należy przesłać na adres:
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Słubicka 10
66-600 Krosno Odrzańskie
Termin związania oferta 30 dni.
Warunkiem udziału w zapytaniu ofertowym jest złożenie oferty zawierającej:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek US i składek
na ubezpieczenia społeczne ZUS.
Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (pieczęcią i podpisem).
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający przyjmuje zasadę sprawdzania
dokumentów wyłącznie Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą.
W przypadku niedołączenia do ofert w/w dokumentów Zamawiający wezwie do
uzupełnienia Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
W przypadku nieuzupełnienia dokumentów Wykonawca zostanie wyłączony
z udziału w postępowaniu a jego oferta zostanie odrzucona.
Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
o Kserokopię ważnej i aktualnej polisy ubezpieczeniowej (potwierdzoną ,,za
zgodność z oryginałem") od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania
prowadzonej działalności w wysokości minimum 20 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych), ważną przez cały okres realizacji umowy.
o Wykaz osób i pojazdów.
o Oświadczenie o niekaralności dotyczące zatrudnionych pracowników -
załącznik nr 6
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku:
- jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów lub jej treść nie odpowiada
treści warunków zamówienia;
- kiedy została złożona w formie innej niż pisemna;
- oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy;
- Wykonawca w celu sporządzenia oferty posługiwał się osobami uczestniczącymi w
postępowaniu po stronie Zamawiającego;
- została złożona przez Wykonawcę wyłączonego z udziału w postępowaniu;
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku:
- gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą;
- Zamawiający odwołał ogłoszenie;
- umowa może być nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Kontakt:
W przypadku wątpliwości związanych z przedmiotem zamówienia prosimy o kontakt:
Faks: 261 672 556, 261 672 469;

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.