Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont części pomieszczeń

Przedmiot:

Remont części pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA CHOSZCZNO
ul. Wolności 24
73-200, Choszczno
powiat: choszczeński
Tel.: 95 765 93 00 Fax: 95 765 93 00, 95 765 93 35
kpolak@gmina.choszczno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: 73-200, Choszczno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Choszczna zaprasza do złożenia oferty W postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego pn. ,,Remont części pomieszczeń Choszczeńskiego

Domu Kultury z przeznaczeniem na Klub Seniora" dofinansowanego w ramach

Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015--2020 Edycja 2019 -- ,,Utworzenie i

wyposażenie Klubu ,,Senior+ Moduł I" na następujących warunkach:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu
udzielania zamówień publicznych nie przekraczających kwoty wskazanej w
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązującym w Urzędzie
Miejskim w Choszcznie określonych w Zaproszeniu.

Otwarcie ofert: 2) Odczytanie ofert nastąpi w dniu 23.10.2019 r. o godz. 14:15 w siedzibie

zamawiającego przy ul. Wolności 24, pok. 23
3) Odczytanie ofert jest jawne.
4) Podczas odczytania ofert zamawiający podaje dane dotyczące wykonawców,
którzy złożyli oferty wraz z informacją o zaoferowanej cenie lub innych
elementach mających znaczenie dla oceny ofert oraz informacje o kwocie jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Składanie ofert:
7. Termin składania i otwarcia ofert

1) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Gmina
Choszczno, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, w terminie do dnia
23.10.2019 r., do godziny 14:00, za pomocą poczty elektronicznej, faksem
na numer wskazany w nagłówku Zaproszenia lub w kancelarii ogólnej z
dopiskiem na kopercie:

,,Remont części pomieszczeń Choszczeńskiego Domu Kultury z
przeznaczeniem na Klub Seniora"
Zamówienie poniżej 30 000 euro

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do dnia 20 grudnia 2019 r.

Wymagania:
3. Zasady prowadzenia postępowania
1) Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki

zamówienia, o czym niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców,
do których skierował zaproszenie oraz zamieszcza powyższe informacje na
stronie internetowej www.bip.choszczno.pl. Jeżeli na skutek zmiany będzie
konieczne wydłużenie terminu składania ofert, zamawiający przedłuży ten
termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.

2) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty
oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które
nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie
o tym wykonawcę. Wykonawca może w terminie 2 dni złożyć oświadczenie,
że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności
z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu.

3) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów opisanych
w pkt. 4, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
4) Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:

a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) złożyli konkurencyjne oferty w postępowaniu;

5) Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

a) jest niezgodna z Regulaminem;

b) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia;

o) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

, e) zawiera rażąco niską cenę; . .
f) wykonawca na pisemne wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym
terminie, nie złożył wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny lub w ocenie
zamawiającego wyjaśnienia te będą niewystarczające.

6) Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia,
w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony
na wniosek zamawiającego lub samodzielnie przez wykonawcę o okres nie
dłuższy niż 30 dni.

7) Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz przedstawił
najkorzystniejszą ofertę cenową. Ocena ofert będzie przeprowadzona według
poniższego wzoru:

cena najniższa
x 100 pkt.
cena oferty ocenianej

8) W sytuacji w której nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, których ceny nie mogą
być wyższe niż zaoferowane pierwotnie w ofercie.

9) Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie
bez podawania przyczyn.

10) O wyniku postępowania albo jego unieważnieniu zamawiający informuje
niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu.

4. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem oceny ich spełnienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:

1) Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji
zamówienia -- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że dysponuje następującymi osobami posiadającymi określone
poniżej doświadczenie i kwalifikacje:

a) co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno--
budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem przynależności do właściwej
izby Samorządu Zawodowego;

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca (w formularzu
ofertowym załącznik nr 1 do zaproszenia) wykaże, że dysponuje osobą
przewidzianą do realizacji zamówienia wskazaną w pkt. 4 ppkt.'l lit. a).
Powyższe dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu wraz z ofertą
w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Zamawiający,
może żądać okazania do wglądu ogginałów wyżej wymienionych
dokumentów.
2) Nie znajduje się w stanie likwidacji bądź upadłości, chyba, że po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego. Na braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
wykonawca przedkłada: aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

3) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania w ofercie na załączniku nr 1 do zaproszenia
tj. Formularzu Ofertowym, części zamówienia, które Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw (firm) podwykonawców
Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców, odpowiedzialność
wobec Zamawiającego ponosi wykonawca, jak gdyby były to działania,
uchybienia lub zaniedbania własne.
5. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami
niniejszego zaproszenia.

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny i trwały.

3) Każda strona oferty powinna być ponumerowane. Każda naniesiona
przez wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana.

4) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy. Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych
do oferty (np. odpis KRS, odpis CEIDG), musi być załączone do oferty.
5) Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje i dokumenty stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz.
1010) pod warunkiem uzasadnienia zastrzeżenia tych informacji nie później niż
w terminie składania oferty. Brak uzasadnienia skutkuje ich odtajnieniem.

6) Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz ofertowy
(załącznik nr 1) oraz pozostałe dokumenty wskazane w Zaproszeniu.

7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski.

8) Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym
w razie wątpliwości zamawiającego może on wezwać do przedstawienia
oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność.

9) Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane
przez osobę podpisującą ofertę.

10)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1) Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się
z wykonawcami:

a) pisemną;
b) za pomocą faksu;
c) elektroniczną (e-mail: kpolak@gmina.choszczno.pl).

2) Formy porozumiewania się określone w pkt. 1 obejmują wszystkie
oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski i informacje kierowane
przez zamawiającego do wykonawcy i na odwrót, w tym także złożenie oferty
przez wykonawcę.

3) W przypadku porozumiewania się za pomocą faksu, każda ze stron

' obowiązana jest niezwłocznie potwierdzić na żądanie którejkolwiek stron fakt
otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia, wniosku lub informacji.
4) Dane kontaktowe zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.

8. Opis sposobu obliczania ceny

1) Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

2) Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia. Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko,
związane z nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia,
które mogą i powinny być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego
zamówienie.

3) Cena musi być podana za realizację całości zamówienia w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT), stawkę VAT oraz cenę
brutto (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie usługi.

5) Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia
ewentualnych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, należy dokonać
sprawdzenia ich poprawności.
10. Postanowienia końcowe

1) Postępowanie ma charakter otwarty.

2) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający poinformuje telefonicznie
lub w inny dostępny sposób wybranego wykonawcę oterminie i miejscu
podpisania umowy.

3) Przed zawarciem umowy w siedzibie Zamawiającego Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu:

a) Parametry cenotwórcze, które w przypadku rozwiązania umowy przez
jedną ze stron będą stanowić podstawę do wyliczenia kosztów
wykonanych prac. Zamawiający żąda następujących parametrów; -

-- Stawka roboczogodziny (R) [zł/rg],

-- Narzuty kosztów pośrednich (Kp) [%],
~ Zysk (2) [%],

~ Koszty zakupu (Kz) [%].

b) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem
potwierdzającym opłatę składki w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, którego suma ubezpieczenia
wynosi nie mniej niż 150 000,00 zł.

4) W przypadku uchylania się od podpisania umowy, zamawiający może wybrać
ofertę następnego w kolejności wykonawcy.

5) Za uchylanie się od podpisania umowy, zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy;

b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela
wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.

6) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, zgodnie z projektem
umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Zaproszenia.

Uwagi:
, ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego nie
przekraczającego wartością kwoty 30 000 euro, realizowanego na
~ podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp. ~
9. Informacje dla wykonawców w związku z ochroną danych osobowych osób
fizycznych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem
1) Informacje dotyczące administratora danych osobowych
Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku
z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie:
Gmina Choszczno -- Urząd Miejski, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno
Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
> listownie na adres: Gmina Choszczno, ul. Wolności 24, 73--200
Choszczno
> poprzez e-mail: sekretariat@gmina.choszczno.pl
> telefonicznie: 95 765 93 00
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
> listownie na adres: Gmina Choszczno, ul. Wolności 24, 73--200 Choszczno
z dopiskiem Inspektorem Ochrony Danych
> poprzez e--mail: rodo@gmina.choszczno.pl
3) Cel przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawy prawne

Państwa dane będą przetwarzanie w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania
są przepisy prawa:
> ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
> rozporządzenie Ministra Rozwoju 2 dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2018 r. poz. 1993)
> ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 730 ze zm.).
4) Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Przekazywanie Państwa danych osobowych

1. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym

' podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jest jawne.

2. Ograniczenie dostępu do państwa danych może nastąpić
w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną
prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2019 poz. 1843).

3. Odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych
z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi
Gmina Choszczno zawarła odpowiednie umowy z obowiązkiem
zachowania poufności pozyskanych danych osobowych.

6) Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG.
7) Uprawnienia przysługujące Państwu związane z przetwarzaniem danych
osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzeniem

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu '

następujące uprawnienia:

> prawo do dostępu do swoich danych

> prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych

> prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8) Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w związku z udzieleniem w postępowaniu

o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem

niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to z przepisów prawa

tj. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Rozporządzenie Ministra Rozwoju

2 dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U

z 2018 r. poz. 1993). '
Gmina Choszczno jest administratorem danych na potrzebę

przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego

na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.)

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
a) w zakresie procedury zamówienia oraz zakresie merytorycznym:

Pan Krzysztof POLAK tel. 95 765 93 35

e--mail: kpolak@gmina.choszczno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.