Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH I POMIAROWYCH ORAZ METALI

Przedmiot:

DOSTAWA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH I POMIAROWYCH ORAZ METALI

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Śląska 9
25-328 Kielce
powiat: Kielce
41 366-47-91 w. 131
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24584
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
81/ZK/2019/KKZ DOSTAWA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH I POMIAROWYCH ORAZ METALI
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi skrawających i pomiarowych oraz metali do CKZ Starachowice, ul. Kwiatkowskiego 4, 27-200 Starachowice, której zakres rzeczowy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do zaproszenia oraz w projekcie umowy - załącznik nr 5 do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia.
Cel zamówienia
Realizacja projektu pn. ,,EDUKACJA USTAWICZNA ŚCIEŻKĄ ROZWOJU ZAWODOWEGO.
Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób z województwa świętokrzyskiego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedmiot zamówienia
Realizacja projektu pn. ,,EDUKACJA USTAWICZNA ŚCIEŻKĄ ROZWOJU ZAWODOWEGO.
Kształcenie i doskonalenie zawodowe osób z województwa świętokrzyskiego
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Postępowanie zostało podzielone na 2 zadania. Wykonawca ma prawo do złożenia oferty na wybrane przez siebie zadania:
1) Zadanie nr 1 - Narzędzia do obróbki metali i narzędzia pomiarowe
2) Zadanie nr 2 - Materiały metalowe.

CPV: 42000000-6

Dokument nr: 24584, 81/ZK/2019/KKZ

Otwarcie ofert: - Otwarcie ofert odbędzie się w ostatnim dniu ich składania w pokoju 207, 25-328 Kielce ul. Śląska 9 o godz. 10.15.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 29-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w zaproszeniu.
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
4) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje :
DOSTAWA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH I POMIAROWYCH ORAZ METALI
Numer sprawy: 81/ZK/2019/KKZ
Nie otwierać przed 2019-10-29 r. godz. 10:00
Miejsce i termin składania ofert.
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Zakładu ul. Śląska 9,
25-328 Kielce w terminie do dnia 2019-10-29 godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: starachowicki Miejscowość: Starachowice
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Określenie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego Zaproszenia,
b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni od wezwania, przedłoży wymagane w Zaproszeniu dokumenty w zakresie:
a) spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
b) braku podstaw do wykluczenia
c) potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych
Wiedza i doświadczenie
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku - Na potwierdzenie wykonawca złoży oświadczenie Załącznik nr 3.
Dla wszystkich zadań
b) zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy w zakresie:
1) doświadczenia - Zamawiający nie stawia warunków. Na potwierdzenie wykonawca złoży oświadczenie Załącznik nr 3
2) dysponowania osobami - Zamawiający nie stawia warunków. Na potwierdzenie wykonawca złoży oświadczenie Załącznik nr 3.
Potencjał techniczny
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku - Na potwierdzenie wykonawca złoży oświadczenie Załącznik nr 3.
Dla wszystkich zadań
b) zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy w zakresie:
1) doświadczenia - Zamawiający nie stawia warunków. Na potwierdzenie wykonawca złoży oświadczenie Załącznik nr 3
2) dysponowania osobami - Zamawiający nie stawia warunków. Na potwierdzenie wykonawca złoży oświadczenie Załącznik nr 3.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie nr 3
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie nr 3
Warunki zmiany umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1) Określa się wzór umowy stanowiący załącznik do zaproszenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień uzupełniających do 50%.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w rozpoznaniu
1) Oferta musi zawierać:
x Oświadczenie woli (Oferta) zawiera:
1. Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia,
2. Oświadczenia o których mowa w rozdz. III (załącznik nr 3 i 4 Zaproszenia)
3. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
x Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych
składane na wezwanie Zamawiającego
4 Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo załącznik nr 6
5 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, na wezwanie zamawiającego składa tylko wygrany wykonawca przed podpisaniem umowy
6 Cenę jednostkową brutto każdego produktu zgodnie ze szczegółową charakterystyką przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do zaproszenia na wezwanie zamawiającego składa tylko wygrany wykonawca przed podpisaniem umowy.
Zamówienia uzupełniające
do 50 %

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1 cena brutto 100 %
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 1%=1pkt.
Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt. Wzór
1 Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 100, gdzie:
- Cn - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb - cena oferty badanej
Wykluczenia
Podstawy wykluczenia.
1) Wykonawca zostanie wykluczony z rozpoznania:
a) jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
zestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
siadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
łnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
zostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 233); - wymagany dokument; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do Zaproszenia.
3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1) b), składa odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Adres
Paderewskiego 55
25-950 Kielce
świętokrzyskie , Kielce
Numer telefonu
413664791
Fax
413663926
NIP
6570008869
Numer naboru
RPSW.08.05.03-IZ.00-26-127/17

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Maciej Jastrzębski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
41 366-47-91 w. 131

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.