Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3391z ostatnich 7 dni
14624z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia i ocieplenia stropu nad bramą budynku

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia i ocieplenia stropu nad bramą budynku

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o
ul. Wigierska 32
16-400 Suwałki
powiat: Suwałki
tel. (87) 563 50 00, fax (87) 563 50 79
sekretariat@zbm.suwalki.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia i ocieplenia stropu nad
bramą budynku przy ul. Wesołej 17 w Suwałkach wpisanym do rejestru zabytków pod nr KL.WKZ
534/314/d/82 z dnia 24.02.1982 r.
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących zabezpieczenie
i ocieplenie stropu nad bramą budynku przy ul. Wesołej 17 w Suwałkach.
2) Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
Uwaga! Dokumentacja projektowa obejmuje również remont ścian, który nie jest przedmiotem
zamówienia.
3) Wynagrodzeniem wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest cena brutto na podstawie
kosztorysu ofertowego. W cenie oferty należy uwzględnić zakres prac objęty dokumentacją
projektową i przedmiarem robót oraz wszystkie składowe niezbędne do pełnego zrealizowania
zamówienia.
4) Wymagany przez zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 36 m-cy licząc
od daty protokolarnego odbioru prac.

Dokument nr: 83 / R.B / 2019

Otwarcie ofert: O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców na stronie internetowej
www.zbm.suwalki.pl oraz https://bip.zbm.suwalki.eu.

Składanie ofert:
1. Ofertę na wykonanie robót należy złożyć w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Suwałkach TBS sp. z o. o. przy ul. Wigierskiej 32 (Sekretariat) do dnia 4 listopada 2019 r.
do godz. 10 00 .
2. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego
z podaniem przedmiotu zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
Proponowany termin realizacji prac: 40 dni od dnia przekazania terenu robót.

Wymagania:
1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych.
2. Wykonawca winien dysponować aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji.
3. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
4. Wykonawca winien udokumentować dysponowanie osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika
budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej oraz spełnia kryteria posiadania kwalifikacji, o których mowa
w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U z 2018 r., poz. 2067, tj. ze zm.).
5. W celu zdobycia dodatkowych informacji do przygotowania oferty Wykonawca winien na własny
koszt dokonać wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i złożenia, na podstawie dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót,
szczegółowego kosztorysu ofertowego.
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000616330
Kapitał zakładowy 24 954 250 zł7. Zamawiający wymaga dostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentów potwierdzających
spełnienie wymagania określonego w pkt. 3. oraz kopii decyzji o nadaniu uprawnień
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa
w pkt. 4. wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz
oświadczenie kierownika budowy, że spełnia kryteria posiadania kwalifikacji, o których mowa
w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U z 2018 r., poz. 2067 tj., ze zm.).
DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Dane osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnej za kierowanie
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych (wg załącznika
nr 2).
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiaru robót.
. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy
bez podania przyczyny.
3. Oferty wykonawców, którzy nie wykonali na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych lub tut. Zarządu robót
budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz nie zostały prawidłowo ukończone lub
zakończone w terminie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert nie będą
rozpatrywane.

Kontakt:
Do kontaktowania się z Wykonawcą Zamawiający upoważnia:
? w sprawie procedury:
Joanna Walicka
? w sprawie opisu przedmiotu zamówienia: Jan Jakubowski
- tel. 87 563 50 06
- tel. 87 563 50 59

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.