Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3552z ostatnich 7 dni
14768z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wieluniu
PI Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń
powiat: wieluński
tel. +48 43 843 42 80, fax. +48 43 843 42 63
zam_pub@powiat.wielun.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieluń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją budowlaną pod nazwą: Budowa hali
sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu
Zakres pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego
Niniejsze zadanie obejmuje nadzór nad Inwestycją budowlaną zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane, na który składa się wykonawstwo w następujących branżach:
o branża konstrukcyjno-budowlana:
- ściany, stropy, schody,
- dachy,
- roboty wykończeniowe,
o branża sanitarna:
- instalacje wod.-kan.,
- instalacje co., et. I wentylacji,
o branża elektryczna:
- instalacje elektryczne i instalacje teletechniczne niskoprądowe.
2.2 Zadania inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji inwestycji:
1) Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane Dz. U.06.156.1118 wraz ze wszystkimi zmianami.
2) Inspektor Nadzoru reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, poprzez
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
3) Inspektor Nadzoru wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które
podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym Opisie
Przedmiotu Zamówienia oraz SST wykonania robót.
4) Godziny pracy Inspektora Nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy wykonawców
robót.
5) Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w szczególności należy:
1. udział w przekazaniu placu budowy,
2. zapoznanie się z dokumentacją techniczną-prawną, terenem budowy, jego
uzbrojeniem i zagospodarowaniem,
3. sprawdzenie wytyczenia przez wykonawcę robót budowlanych oraz wyznaczenia
wysokości,
4. organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych
przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót,
5. zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę
robót zasad BHP,
6. zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczania wszelkich wykopalisk,
odkrytych przez wykonawcę robót na placu budowy,
7. akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń
zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic
informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych
z ruchu,
8. sprawdzenie i akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,
zatwierdzenie programu zapewnienia jakości (PZJ). W razie zaistnienia potrzeby
zaktualizowania harmonogramu robót w zakresie skrócenia względnie wydłużenia
umownego terminu realizacji zadania - wnioskowanie do Zamawiającego o
zaakceptowanie nowych terminów,
9. prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakości elementów robót
i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej -
w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez wykonawcę robót,
10. akceptacja receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST,
11. akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju,
jakości, cech i źródeł pochodzenia,
12. kontrola i ocena przekładanych świadectw jakości oraz atestów na materiały
i elementy sprowadzane z zewnątrz,
13. egzekwowanie od wykonawcy robót dodatkowych badań i pomiarów, względnie
przeprowadzanie badań niezależnych - w przypadku wątpliwości co do
wiarygodności badań wykonawcy robót,
14. kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz
uporządkowania miejsca składowania po zakończeniu robót,
15. akceptacja sprzętu (rodzaj, liczba i wydajność jednostek) oraz środków
transportowych, po sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentów potwierdzających
ich dopuszczenie do użytku,
16. sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji
i wykadrowania sprzętu do pomiarów i badań, używanego przez wykonawcę robót
i na tej podstawie - dopuszczenie do użytku,
17. ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych,
18. dokonanie odbiorów częściowych (oraz odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu), w oparciu o wymagane badania w konfrontacji z wymaganiami ST,
recepturami laboratoryjnymi itp.,
19. opiniowanie wniosków składanych do Zamawiającego, a dotyczących robót,
20. uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wykonawcę robót
i Zamawiającego,
21. organizacja i prowadzenie Rad Budowy,
22. sporządzanie protokołów z narad i przekazanie ich zainteresowanym stronom
w terminie do 5 dni po naradzie, oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich
kontaktów z wykonawcą robót,
23. opiniowanie do Zamawiającego uaktualnionej prognozy przepływu gotówki,
24. ocena i opiniowanie roszczeń wykonawcy robót wystosowanych do Zamawiającego,
25. kontrola prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru,
26. kontrola prawidłowego przechowywania dokumentów budowy,
27. sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach na gruncie oraz
kontrolę i akceptację wyliczeń w księdze obmiarów,
28. sprawdzenie i potwierdzenie do wypłat częściowych ,,Zestawień wartości
wykonanych robót" (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez wykonawcę robót),
29. przyjęcie zgłoszenia wykonawcy robót o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu
oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie
Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego,
30. opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz z uzasadnieniem) do operatu
kolaudacyjnego,
31. sprawdzenie ostatecznego rozliczenia robót (w tym ustalenie ewentualnych potrąceń
za wady trwałe) i potwierdzenie jego do wypłaty w terminie 14 dni od daty
otrzymania od wykonawcy robót kompletnych i prawidłowych dokumentów,
32. przejęcie terenu od wykonawcy robót po zakończeniu robót i uporządkowanie placu
budowy,
33. udział w pracach komisji odbioru końcowego i częściowego, po uprzednim
sprawdzeniu usunięcia wad i powiadomieniu o tym Zamawiającego,
34. sporządzanie w odstępach 1-miesięcznych, Raportu Nadzoru Inwestorskiego z
postępu robót z dokumentacją fotograficzną w nawiązaniu do harmonogramu
rzeczowo-finansowego robót w terminie do 10-go każdego miesiąca, zawierającego
m. in. następujące dane:
o Dane ogólne na temat kontraktu,
o Ogólny opis techniczny,
o Opis stanu realizacji zadania- postęp robót,
o Zaawansowanie rzeczowe, oraz finansowe w stosunku do umowy,
o Zagrożenia i problemy na kontrakcie,
o Podjęte działania dot. problemów na kontrakcie,
o Roszczenia wykonawcy robót: uznane, ostatecznie złożone przez wykonawcę
robót,
powiadomienia o roszczeniu,
o Podjęte działania dot. roszczeń,
o Zaangażowanie personelu i sprzętu,
o Podwykonawstwo robót,
o Jakość robót (badania laboratoryjne),
35. kontrola bezpośrednia robót zapewniająca skuteczność nadzoru, min. 2 razy
w tygodniu i na każde wezwanie Zamawiającego,
36. dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót terenu budowy w okresie
zimowym (jeżeli dotyczy) oraz w przypadku wypowiedzenia umowy przez Strony,
37. rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia przez Strony,
38. na czas nieobecności Inspektora Nadzoru, wyznaczenie zastępstwa
z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem,
39. inne wyżej nie wymienione wynikające z ustawy Prawo Budowlane.
1.3 Inspektorowi przysługują następujące uprawnienia:
1. opiniowanie osoby kierownika budowy i w razie potrzeby wnioskowanie o jego
zmianę, jak również o usunięcie każdej innej osoby z pośród personelu Wykonawcy,
której obecność uznana została za niepożądaną,
2. wnioskowanie o wstrzymanie robót - jeśli jest to konieczne ze względu na
bezpieczeństwo, wynikające z warunków atmosferycznych i klimatycznych,
zaniedbań Wykonawcy, względnie z niewykonania zleceń Inspektora
i powiadomienie o powyższym Zamawiającego,
3. odrzucenie wszystkich materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom
jakościowym podanych w specyfikacjach technicznych i dokumentacji, jak również
materiałów, przy których badaniu stwierdzono niedociągnięcia ze strony
laboratorium,
4. zapewnienie pełnego dostępu do dokumentów i terenu budowy oraz wszystkich
miejsc, związanych z przygotowaniem robót i materiałów w celu przeprowadzenia
inspekcji,
5. polecenie usunięcia i wykonania na nowo dowolnej części robót, jeżeli materiały
i jakość robót nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych
i dokumentacji projektowej,
6. sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami i warunkami kontraktu
(umowy),
7. opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego (w ciągu 4 dni
od daty zgłoszenia) wszelkich zmian w zakresie:
- pominięcie jakiejś roboty,
- wykonanie robót dodatkowych,
- zmiany kolejności robót,
- zmiany terminu wykonania robót (w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia propozycji
przez Wykonawcę),
- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,
- w ważnych sprawach finansowych i prawnych (o ile ich wprowadzenie będzie
konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót).
Propozycje zmian winny być składane przez Wykonawcę w formie pisemnej, na
stosownym formularzu. Odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje
bieg sprawy. Dalsze działania w tym zakresie mogą być prowadzone przez
Wykonawcę w trybie odwoławczym do Zamawiającego.
8. uzyskanie od projektanta (Nadzór Autorski) wyjaśnień wątpliwości dotyczących
projektu i zawartych w nim rozwiązań z równoważnym powiadomieniem
Zamawiającego.
1.4 Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą wykonywane roboty budowlane
znajduje się na stronie www.bip.powiat.wielun.pl w zakładce ,,zamówienia publiczne" pod
ogłoszeniami o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych.

Dokument nr: ON.272.01.20.2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 29.10.2019r. do godz. 10:00:
w siedzibie Zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Wieluniu
PI. Kazimierza Wielkiego 2,98-300 Wieluń, pok. 126
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób nie ulegający
ścieraniu.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
- 28 miesięcy - nadzór nad robotami (w tym 1 miesiąc na rozliczenie budowy)
- 12 miesięcy - nadzór w okresie gwarancyjnym
Łączny termin realizacji usługi: 40 miesięcy
Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 25 luty 2022r.

Wymagania:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobą, która będzie pełnić
funkcję inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych
w specjalności:
a. konstrukcyjno-budowlanej,
b. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych,
c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Warunki płatności:
Zamawiający przekaże wynagrodzenie w czterech etapach:
- w 2019r. - 4,81 % wynagrodzenia brutto,
- w 2020r. - 33,69% wynagrodzenia brutto,
- w 2021 r. - 34,71 % wynagrodzenia brutto,
- w 2022r. - 26,79% wynagrodzenia brutto.
Podstawą dokonania płatności będą protokoły odbioru robót budowlanych (częściowe
i końcowy) zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-
finansowym przygotowanym przez wykonawcę robót budowlanych.
Zamawiający przekaże każdorazowo wynagrodzenie na nr konta wskazany na fakturze
w terminie 30 dni od daty wpłynięcia faktury.
Kryterium wyboru oferty: o wyborze oferty decyduje najniższa cena.
Dokumenty składające się na ofertę:
- Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do Zapytania cenowego - wypełniony
i podpisany przez upoważnione osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów stwierdzających status prawny wykonawcy.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
- Mariusz Lach - Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu, tel. 43 843 35 56,
- Emilia Jędrzejewska - Starostwo Powiatowe w Wieluniu, tel. 43 843 79 06.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.