Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych

Przedmiot:

Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
ul. Garncarska 4
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
/32/6233191; fax. /32/6230058
mzzk-zp@chrzanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty remontowe w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie
Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty' remontowe wr lokalach mieszkalnych administrowanych
przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie, w podziale na zadania:
Zadanie I: roboty' remontow e w lokalach mieszkalnych przy ul. Sobieskiego 45/18 w' Płazie
Zadanie II: roboty remontowe w' lokalach mieszkalnych przy ul. Słowackiego 17/1 w Chrzanowie
Zadanie III: roboty remontowe w lokalach mieszkalnych przy ul. Szarych Szeregów 2h/7
wT Chrzanowie
Zadanie IV: roboty remontow e wr lokalu mieszkalnym przy ul. Kroczymiech 2 f/6 w Chrzanowie
Zadanie V: roboty remontowe w lokalu mieszkalnym przy ul. 29 Listopada 23/11 w Chrzanowie
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiary robót oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące zał. A do zaproszenia.

CPV: 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3, 45300000-0

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22.10.2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego,
ul. Garncarska 4.32-500 Chrzanów', III piętro, świetlica.

Składanie ofert:
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdego zadania.
Ofertę należy złożyć w' zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opisanej w następujący sposób:
Nazwa (firma) wykonawcy
Adres Wykonawcy
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4
,,Roboty' remontowe w lokalach mieszkalnych administrowanych przez
Miejski Zarząd Zasobów' Komunalnych w Chrzanowie"
Nie otwierać przed dniem 22.10,2019r. do godz. 10:00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Garncarskiej 4, 32-500 Chrzanów',
sekretariat - pokój nr 34 II p. w terminie do dnia 22.10.2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia:
dla zadania I: 18.11.2019r.
dla zadania II: 25.11.2019r
dla zadania III: 25.11.2019r.
dla zadania IV: 02.12.2019r.
dla zadania V: 16.12.2019r.

Wymagania:
Wykaz oświadczeń i dokumentów', które należy przedłożyć z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez Wykonawcę Formularz
ofertowy, sporządzony według załącznika nr 1 do zaproszenia,
b) Podpisany projekt umowy /fakultatywnie/. Wzory umów zawierają załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2 e,
do zaproszenia,
c) Pełnomocnictwo dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli oferta
będzie podpisana przez pełnomocnika.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
zobowiązany będzie do przedłożenia uprawnień w specjalności:
- konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z aktualnym
zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę Zawrodow'ą, w formie oiyginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oiyginąłem, przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną,
o ile Zamawiający nie dysponuje wymacanymi dokumentami.
Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty'.
Przy wyborze Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego w'agą:
KRYTERIUM - cena ryczałtowa brutto dla każdego zadania -- waga 100 % = 10.00 pkt
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, które spełniają wymagania Zamawiającego wskazane
w zaproszeniu, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
C = (C naj : C o) x 10 pkt x 100%
Znaczenie:
C - liczba punktów przyznana ofercie za wykonanie danego zadania
C naj - najniższa cena brutto spośród ważnych ofert za wykonanie danego zadania
Co - cena brutto za wykonanie danego zadania podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest
obliczany
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez wykonawcę w kryterium cena wynosi 10 pkt dla
każdego zadania.
a) cenę oferty należy podać w złotych polskich i obliczyć dla każdego zadania odrębnie zgodnie z ustawą
z dn. 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r. póz. 178 ze zm);
b) rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w walucie polskiej;
c) cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie w pierwszej kolejności wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, niezłożonych lub
wadliwie złożonych oświadczeń i/lub dokumentów chyba, że Zamawiający zrezygnuje z udzjelenia
zamówienia. Dokumenty przedkładane w ramach uzupełnienia wymagają zachowania formy
pisemnej.
Zamawiający może korygować oczywiste omyłki rachunkowe, pisarskie, lub inne omyłki, które
w sposób istotny nie naruszają oświadczenia woli złożonego przez wykonawcę za jego zgodą,
potwierdzoną w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień, z uwzględnieniem formy komunikacji
zawartej w pkt 4.2 zaproszenia, dotyczących treści złożonych ofert oraz przedstawiania informacji
dodatkowych z tym, że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści oferty.
W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo przewyższy kwotę brutto, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, albo w sytuacji uzyskania przez wykonawców
takiej samej liczby punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, Zamawiający może przeprowadzić
negocjacje z wybranymi przez siebie wykonawcami lub wykonawcą.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania wykonawców którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną
w kryterium ~ cena brutto, oraz uzasadnieniem wyboru, jak również wskazaniem braków i błędów
w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt 3, zostanie przekazana wykonawcom,
którzy złożyli oferty oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
Z wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej,
według załączonego projektu.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin MZZK w Chrzanowie dot.
udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Osoby do kontaktu oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
5.1. Upoważnionymi do kontaktów' z Wykonawcami są:
w kwestii procedury postępowania: Grażyna Woźniak - Podinspektor ds. zamówień publicznych
i organizacji
w kwestii przedmiotu zamówienia: Zdzisław' Kiljan - Kierownik Działu Technicznego MZZK
tel. loli 6233191 w godz. poniedziałek 7:00-17:00, wtorek -- czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00
adres: siedziba MZZK, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów
5.2. Dopuszcza się możliwość porozumiewania w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu, przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej z tym, że oferta w'raz z wymaganymi dokumentami
i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu, o którym mowa w pkt
5 zaproszenia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.