Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Przedmiot:

DOSTAWA WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
powiat: opoczyński
tel: 513240558, 44 7561522 w. 21
usc@mniszkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Mniszków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU RATOWNICZEGO NA POTRZEBY JEDNOSTEK OSP W BUKOWCU nad PILICA IW MNISZKOWIE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. Nazwa sprzętu ilość , Uwagi
1. Torba (zestaw) ratownictwa medycznego z tłenoterapią, szynami Kramera, deską ortopedyczną - PSP Rl 1 Wyposażenie zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa medycznego wKSRGz2013r., elementy składowe torby wielokrotnego użytku.
2. Mata sprzętowa do rozłożenia narzędzi 1
3. Zbijak do szyb 1
4. Piła ratownicza do szyb klejonych - przy użyciu odpryski ciętego szkła wydostają się tylko na zewnątrz pojazdu, w komplecie z wybij akiem do szyb hartowanych i uchwytami do mocowania, ostry grot do przebijania szyb klejonych, wymienne ostrze 1
5. Przenośny system oświetleniowy (LED)- akumulatorowy (moc strumienia głowic oświetleniowych przy 100% mocy ciągłej od 11.000 do 12.500 lumenów, czas pracy urządzenia przy 100% mocy oświetlenia od 2h do 2,5 h, 1
akumulator żelowy 12V, 22 Ah5 możliwość regulacji między oświetleniem punktowym a szerokokątnym, cztery kolory ostrzegawczego oświetlenia błyskowego (czerwony, zielony, żółty i niebieski)
6. Sprzęt do oznakowania terenu ( w zestawie lampa drogowa, 6 szt pachołków drogowych 50 cm, znak drogowy ,,WYPADEK", tarcza ,,LIZAK"- 2 szt., zestaw flar ostrzegawczych - 1kpl.) 1
7. Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów- Siła cięcia min. 80kN, rozwarcie ostrzy min. 40 mm, urządzenie kompatybilne z pompą ręczną Weber będącą na wyposażeniu jednostki OSP Mniszków. 1
OO Agregat prądotwórczy 1-fazowy 2,2 kW ?1

Dokument nr: OSP 5543.14.2019

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiaj ących przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
Miejsce: osobiście - Urząd Gminy w Mniszkowie, Sekretariat w zaklejonej kopercie z opisem ,,OFERTA NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU RATOWNICZEGO NA POTRZEBY JEDNOSTEK OSP W BUKOWCU nad PILICA I W MNISZKOWIE" z dopiskiem ,,Nie otwierać przed dniem 29.10.2019 r. godz. 14.15." lub przesłać na adres Zamawiającego pocztą lub kurierem: Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres usc@mniszkow.pl z zastrzeżeniem, że decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
2) Termin składania ofert: do dnia 29.10.2019 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu). Ó.Termin otwarcia ofert: 29.10.2019 r. godz. 14.15.

Miejsce i termin realizacji:
Termin i miejsce realizacji zamówienia:
do 21 dni od daty podpisania umowy, dostarczenie do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków.

Wymagania:
Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty będzie kierował się jednym kryterium, tj. najniższa cena oferty.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto za całość zamówienia spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku ofert o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, z zastrzeżeniem, iż Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż pierwotnie zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Sposób przygotowania oferty:
1. Wykonawca składa 1 ofertę w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej w języku polskim - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
Warunki unieważnienia postępowania
1. Gmina Mniszków zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie
1 na każdym etapie bez podania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
c) Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
d) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
e) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
f) Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpatrzenia.
g) Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 11.Załączniki:
1) formularz ofertowy
2) projekt umowy

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Emil Strzelecki, tel: 513240558, Anna Wijata, tel. 44 7561522 w. 21

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.