Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kostki brukowej

Przedmiot:

Dostawa kostki brukowej

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ryglice
ul. Rynek 9
33-160 Ryglice
powiat: tarnowski
14 654 10 19, fax 14 654 10 54
inwest_ryglice@poczta.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Ryglice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa kostki brukowej ,,HOLLAND" na potrzeby sołectwa Joniny
Burmistrz Ryglic zwraca się z zapytaniem o ofertę cenową na realizację zadania pn. ,,Dostawa
kostki brukowej ,,HOLLAND" na potrzeby sołectwa Joniny":
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kostki brukowej w kolorze szarym typu ,,HOLLAND"
20 cm x 10 cm o gr. 8 cm na potrzeby sołectwa Joniny w ilości 700,00 m2.
Dostarczona kostka brukowa musi odpowiadać normie PN-EN 1338:2005 lub równoważnej oraz
powinna posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa
jakości potwierdzające spełnienie tych norm. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego
zobowiązany jest do przedłożenia w/w dokumentów na etapie realizacji zamówienia.
Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo
przez Wykonawcę na dostawę zamówienia, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego.
Miejsce dostawy kostki: ul. Adama Mickiewicza 27, 33-160 Ryglice.

Dokument nr: ZP.271.2.25.2019

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 3 (sala konferencyjna) o godz. 11.30 w dniu
23.10.2019 r.

Składanie ofert:
Proszę o przedstawianie oferty cenowej w zamkniętym opakowaniu, wg zał. nr 1 do niniejszego
Zapytania o ofertę cenową i nadesłanie oferty do dnia 23.10.2019 r. do godz. 11;00 na adres: Urząd
Miejski w Ryglicach, 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9 lub złożenie na Dzienniku Podawczym Urzędu
Miejskiego w Ryglicach - parter budynku Urzędu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy oraz opisane:____________
Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres
Urząd Miejski w Ryglicach
ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice
,,Dostawa kostki brukowej ,,HOLLAND" na potrzeby sołectwa Joniny",
postępowanie nr ZP.271.2.25.2019
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 23.10.2019 r., godz. 11;30

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
- do 29.11.2019 r.

Wymagania:
Opis sposobu obliczania ceny
1) Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację
całego przedmiotu zamówienia.
2) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3) Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym - wzór załącznik nr 1 do Zapytania o ofertę
cenową. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty
należy podać w zapisie liczbowym i słownie w złotych polskich. W sytuacji rozbieżności pomiędzy
podaną ceną w zapisie liczbowym i słownie przyjmuje się za obowiązującą cenę podaną w zapisie
słownym.
4) Każdy z wykonawców może podać tylko jedna cenę.
Pozostałe oferty sklasyfikowane zostaną zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
powierzona zostanie Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
Opis sposobu przygotowania oferty cenowej
1) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
2) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez
Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4) Na ofertę składa się:
- Formularz ofertowy -- wzór załącznik nr 1 do Zapytania o ofertę cenową.
W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający przekazuje klauzulę informacyjną do wiadomości (załącznik nr 2 do
Zapytania o ofertę cenową).

Kontakt:
Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Daniel Grabowski - tel. (14) 644-36-21.
- w sprawach dotyczących procedury udzjelenia zamówienia: Anna Mądel - tel. (14) 644-36-22.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.