Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, środków czystości i chemii gospodarczej oraz...

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, środków czystości i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
al. Generała Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58-506-51-20, wew. 403
m.cwik@gcuw.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, środków czystości i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych
Do złożenia oferty/udziału w postępowaniu w zapytaniu ofertowym o wartości niższej niż wyrażona w złotych
równowartość kwoty 30 000 EURO, w sprawie wykonania zamówienia na sukcesywną dostawę artykułów
biurowych, środków czystości i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych dla Gdańskiego Centrum Usług
Wspólnych (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych).
7. Opis przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa artykułów biurowych, środków czystości i chemii
gospodarczej oraz artykułów spożywczych dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych w zakresie podanym
w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia ofertowego.

Dokument nr: ZO/07/2019/MC.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć:
a) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, lub
b) mailowo pod adresem: m.cwik@gcuw.pl
2. Na kopercie/w e-mailu należy umieścić adres i nazwę Zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
zapytanie ofertowe na świadczenie sukcesywnej dostawy materiałów biurowych. Nr postępowania:
ZO/07/2019/MC.
16. Termin złożenia ofert:
17. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 4.11.2019 do godz. 11.00 w kancelarii GCUW pod adresem; al.
Hallera 16/18,80426 Gdańsk lub mailowo pod adresem m.cwik@gcuw.pl w tym samym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
14. Dostawy realizowane będą do dwóch lokalizacji:
a) Siedziba GCUW: al. gen. Hallera 16/18, Gdańsk
b) Centrum administracyjne KOGA,
ul. Andruszkiewicza 5, Gdańsk, V piętro

Wymagania:
3. Ceny za artykuły biurowe podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrą, oraz podane w kwotach netto i brutto.
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką.
5. Oferta ma zostać wypełniona na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
na podstawie art.24 ust. 1, pkt 12-23 Ustawy Prawo zamówień publicznych, które stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego zaproszenia. W przypadku zaistnienia podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy pzp wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania
8. Zamawiający może udzielić jednego zamówienia lub udzielić odrębnych zamówień na każde zadanie.
9. W przypadku udzjelenia zamówień różnym Wykonawcom na różne zadania, na każde z nich zostanie
podpisana odrębna umowa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. Termin
płatności: 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
10. Rozliczenie odbywa się w trybie miesięcznym.
11. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a faktury winny być wystawione na:
a) Nabywca: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk, NIP: 583-00-11-969,
b) Płatnik/Odbiorca: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, al. generała Józefa Hallera 16/18,80-426 Gdańsk.
12. Przy wyborze oferenta, zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami dla każdego zadania osobno:
a) 80% cena będąca sumą cen za wszystkie wyszczególnione w formularzu ofertowym artykuły
b) 20% termin dostawy
13. Punktacja liczona będzie według poniższego dla trzech zadań osobno:
a) cena
Najniższa cena brutto spośród złożonych ofert
-------------------------------------------- x 80% x 100 pkt
Cena brutto przedstawiona w badanej ofercie
b) termin dostawy:
1 dzień roboczy: 20 punktów
2 dni robocze: 10 punktów
3 dni robocze: 0 punktów
Zamawiający NIE dopuszcza dostawy w terminie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia
przez upoważnionego pracownika GCUW.
UWAGA! W przypadku, gdy Zamawiający wyśle zamówienie drogą mailową przed godziną 09:00 danego
dnia, dzień ten liczony jest jako pierwszy dzień roboczy na dostawę.
W takim przypadku dostawa
jednodniowa musi zostać zrealizowana do godziny 15:00 tego samego dnia. Dla zamówień wysłanych po
godzinie 10:00, dzień pierwszy liczony będzie od następnego dnia roboczego.

15. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej dokumentacji i zdobędzie największa ilość punktów w danym zadaniu.
19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego
etapie.

Kontakt:
18. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie niniejszego zapytania jest: Maria Ćwik, tel.
58-506-51-20, wew. 403, e-mail: m.cwik@gcuw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.