Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiot:

Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
powiat: nowotarski
tel. 18 26 11 244, 18 26 11 271
krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Targ
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany tego planu według procedur i problematyki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.).
1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

opracowanie aneksu do istniejącego opracowania ekofizjograficznego Nowego Targu, który dostosowuje to opracowanie do skali zmiany planu i terenu objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp; 2 egz.
analizę złożonych wniosków do zmiany planu wraz ze stosownymi wykazami; 1 egz.
sporządzenie:
projektu zmiany planu miejscowego w formie tekstowej oraz w formie graficznej, rysunek zmiany planu w skali 1:2000; ilość egz. (ew. pomniejszeń rysunku) niezbędna do dokonania uzgodnień i opinii wymaganych przepisami;
sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń planu na środowisko; ilość egz. niezbędna do dokonania uzgodnień i opinii wymaganych przepisami;
sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 1 egz.
współpraca przy wdrożeniu procedury opiniowania i uzgadniania projektu zmiany planu miejscowego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
sporządzenie projektu zmiany planu miejscowego do wyłożenia do wglądu publicznego; 1 egz. oraz udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami;
analizę złożonych uwag do wyłożonego projektu zmiany planu miejscowego wraz z wykazem, oraz przygotowanie stanowiska burmistrza dotyczącego ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia; 1 egz.
wprowadzenie zmian do projektu zmiany planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag i o ile to będzie konieczne współpraca przy wdrożeniu procedury ponowienia uzgodnień w niezbędnym zakresie;
sporządzenie projektu zmiany planu do przedstawienia na sesji Rady Miasta Nowy Targ, 1 egz., oraz jego prezentacja na Komisji merytorycznej Rady Miasta oraz na sesji Rady Miasta;
po uchwaleniu zmiany planu miejscowego, przygotowanie dokumentacji prac planistycznych do przedstawienia wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi oraz sporządzenie - 8 egz. uchwalonej zmiany planu miejscowego, w tym 1 egz. w postaci umożliwiającej wykonanie kopii, ponadto rysunek zmiany planu z opisem wykonany w technice zapewniającej możliwość publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a ponadto uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.); 10/ tekst i rysunek zmiany planu miejscowego + rysunki i teksty powstałe w trakcie opracowania zmiany planu - na CD, rysunki w formacie programu Microstation, JPG lub PDF oraz przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS - zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 2).
po uchwaleniu zmiany mpzp Nowy Targ 25 (Kowaniec - Kokoszków) - sporządzenie 1 egz. projektu uchwały w sprawie tekstu i rysunku jednolitego mpzp NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków) zgodnie z zasadami techniki prawodawczej ilość egz. niezbędna do przekazania Radzie. Po uchwaleniu tekstu i rysunku jednolitego przekazanie (8 egz.) wydrukowanych rysunków oraz rysunków w formacie programu Microstation, JPG lub PDF oraz przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS - zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 2).

Przedmiot umowy obejmuje również przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno - prawnych - projekty wszystkich pism zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i współpracę przy prowadzeniu procedury. Przedmiot umowy nie obejmuje wysyłki pism.

2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z załącznikami stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Dokument nr: ZP.271.1.9.2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć: do dnia 05.11.2019r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany mpzp NOWY TARG 25 (Kowaniec - Kokoszków)".

Miejsce i termin realizacji:
Wymagania zamawiającego: Proponowany termin realizacji zamówienia: 1/ Proponowany termin sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego - 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy leżących po stronie zamawiającego lub projektanta.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawca do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wyboru wykonawcy.
6. Opis sposobu przygotowania oferty:

ofertę należy złożyć na załączonym druku (załącznik nr 1),
oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy, a w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo,
wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami,
wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres przedstawiony w przedmiocie zamówienia.
8. Wykonawca musi udokumentować:

wykonanie w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, uchwalonych i opublikowanych w dzienniku urzędowym województwa na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujących obszary o powierzchni nie mniejszej niż 500 ha, w tym min. 1 sporządzony dla obszaru miejskiego.
dysponowanie sprzętem oraz oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zamówienia w technikach umożliwiających przekazanie zamawiającemu zmiany planu w formacie dgn lub dxf oraz przetworzenie do postaci cyfrowej (aplikacje GIS - zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile wg wytycznych zamawiającego) oraz w wersji umożliwiającej publikację w Dzienniku Urzędowym.
uczestniczenie w wykonaniu niniejszego zamówienia osób z następującym doświadczeniem zawodowym: - główny projektant planu musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian, uchwalonych i opublikowanych w dzienniku urzędowym województwa na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujących obszary o powierzchni nie mniejszej niż 500 ha, w tym minimum 1 sporządzony dla obszaru miejskiego. Główny projektant musi spełniać warunki zgodne z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. - wykonawca musi dysponować zespołem, (w tym główny projektant, specjaliści w dziedzinie komunikacji, ochrony środowiska i infrastruktury technicznej), który będzie wykonywał zamówienie, przy czym każda z tych osób musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu - w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres wykonywania zawodu jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch opracowań z zakresu planowania przestrzennego,

9. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa powyżej oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres ten jest krótszy - to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dwóch dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie /według załącznika nr 2/,
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania sprzętem /według załącznika nr 3/,
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami /według załącznika nr 4 /.

10. Kryterium oceny ofert:

1/ Cena - 90 %

2/ Termin sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego - 10 %

1/Kryterium cena.

W kryterium cena (C), w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba zdobytych punktów(C) = (Cn/Cb) x 100 pkt x waga kryterium 90%

Gdzie: Cn - cena najniższa Cb - cena oferty badanej 90 % - procentowe znaczenie kryterium ceny Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 90%.

3/ Termin sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego

Gdzie:

W kryterium terminu sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego (T1), zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najkorzystniejszy wskaźnik (termin), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba zdobytych punktów (T1) = (T1min/T1b) x 100 pkt x waga kryterium 10% punktów

Gdzie: T1min - najkrótszy termin sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego wskazany przez wykonawcę w miesiącach T1b - termin sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego oferty badanej wśród ofert nie odrzuconych 10 % - procentowe znaczenie kryterium terminu sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego Uwaga: W ofercie termin sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego należy podać w miesiącach. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie długości najkrótszego terminu sporządzenia zmiany projektu planu miejscowego wskazanego przez zamawiającego przez czas oferty badanej wśród ofert nieodrzuconych i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 pkt i wagę kryterium, którą ustalono na 10%.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów liczoną według wzoru:

Liczba zdobytych punktów = C + T1

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać:

Referat ds. Zamówień Publicznych Miasta Nowy Targ pokój nr 221, mgr inż. Krzysztof Iskra, tel. 18 26 11 244, e-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl.
Wydział Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami, mgr inż. Wojciech Watycha, tel. 18 26 11 271, e-mail: wojciech_watycha@um.nowytarg.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.