Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
712z dziś
4452z ostatnich 7 dni
16084z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Drogowe roboty budowlane w zakresie wykonania chodnika

Przedmiot:

Drogowe roboty budowlane w zakresie wykonania chodnika

Data zamieszczenia: 2019-10-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju
Plac Wolności 3-4
78-320 Połczyn-Zdrój
powiat: świdwiński
(94) 36 66 111, fax.: (94) 36 66 105,
sekretariat@polczyn-zdroj.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Połczyn-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
realizację zamówienia na drogowe roboty budowlane w zakresie wykonania
chodnika w miejscowości Buślary gm. Połczyn-Zdrój w pasie drogowym dróg oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 3, 120, 53 na odcinku 308mb.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są na drogowe roboty budowlane w zakresie wykonania chodnika w
miejscowości Buślary gm. Połczyn-Zdrój w pasie drogowym dróg oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 3, 120, 53 na odcinku 308mb.
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa załączona do niniejszego
ogłoszenia:
a) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz,
b) Przedmiar robót
Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie:
a- robót przygotowawczych i rozbiórkowych - 308 mb.;
b- robót ziemnych,
c- ustawienia krawężnika i obrzeży,
d- podsypki piaskowej i podbudowy,
e- nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej.
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do branży
drogowej, aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem Prawa
budowlanego oraz przepisami BHP. Do wykonawstwa należy zastosować materiały posiadające aprobatę
techniczną (ewentualnie atest) oraz przeprowadzać wszystkie konieczne badania techniczne w trakcie
realizacji robót.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Równoważność norm i materiałów. Zasady dotyczące składania oferty równoważnej:
- Przedmiot zamówienia określono w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć
wpływ na sporządzenie oferty, poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych
oraz standardów określonych w niektórych miejscach przykładowymi znakami towarowymi,
patentami lub pochodzeniem.'
- Jeżeli dokumentacja przewiduje określone normy i rodzaje materiałów w wykonywanych robotach,
Wykonawca winien zastosować tę normę lub równoważną i ten materiał lub równoważny.
- Wszelkim nazwom własnym znajdującym się w niniejszym Ogłoszeniu, przedmiarze robót, STWIOR
oraz w każdej innej dokumentacji dotyczącej niniejszego zamówienia towarzyszy zapis ,,lub inne o
równoważnych parametrach".
- We wszystkich miejscach ww. dokumentów, w których użyto przykładowego znaku towarowego,
patentu, pochodzenia lub jeżeli zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, jest
to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku, działając zgodnie z
art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia
parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania
technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii
wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej.
- Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego
(poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia lub norm, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia), jest obowiązany wykazać w składanej ofercie za
pomocą dowolnych środków dowodowych, w szczególności przedstawiając zamawiającemu
specyfikację techniczną rozwiązań równoważnych, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają
wymagania określone przez zamawiającego.
Zamiana materiałów, rozwiązań na etapie wykonawstwa bez uprzedniego wskazania na stosowanie
zamienników w ofercie, będzie dopuszczalne jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za
wyraźną zgodą zamawiającego.
- Za równoważne zamawiający uzna te rozwiązania, które oparte są na równoważnych ustaleniach, co
do przedmiotu zamówienia i spełniać będą minimalne wymagania, które spełnia produkt opisany
poprzez użycie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.
- Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z
rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub
pochodzenia, spoczywa na wykonawcy. Domniemanie: Zamawiający zakłada zastosowanie przez
Wykonawcę rozwiązań wskazanych bezpośrednio w opisie przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: GG.271.2.42.2019.1

Składanie ofert:
Pisemne oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju,
Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój.
Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2019r. o godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia - 15.12.2019r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a/ Wykonawca musi udzielić na wykonane przez siebie roboty gwarancji na okres min.
5 lat od daty bezusterkowego ich odbioru,
b/ Wykonawca posiada lub zapewni o możliwości dysponowania kadrą techniczną
w zakresie wykonywania drogowych robót budowlanych,
c/ Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
Wymagane dokumenty
Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących
dokumentów.
- formularz ofertowy wg wzoru na zał. nr 1;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
- oświadczenie o nie zaleganiu z podatkami oraz składkami do ZUS na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
- oświadczenie o posiadaniu kadry technicznej, środków technicznych oraz
doświadczenia koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł.
Warunki płatności.
- Fakturowanie za wykonane roboty nastąpi po całkowitym zakończeniu robót
i ich protokolarnym odbiorze poprzez jedną fakturę końcową.
- Płatność nastąpi w terminie 30 dni od przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy. . Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia
przelewu bankowego.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.
Cena wykonania zamówienia - 100%
Kryterium ,,cena wykonania zamówienia" będzie rozpatrywana na podstawie ceny
brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
W kryterium zostanie zastosowany następujący wzór:
C = Cmin. x 100 pkt. x waga proc./ C badana
C min. -100 pkt.
Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba
przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą,
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów:
Najkorzystniejsza oferta = max. C

Kontakt:
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:
a) Katarzyna Nosko - Inspektor ds. utrzymania dróg - tel. (0-94) 36 66149
w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia
b) Ireneusz Otfinowski - Inspektor ds. zamówień publicznych - tel. (0-94) 36 66125
w zakresie formalno-prawnym

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.