Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2019-10-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Lubartów
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów
powiat: lubartowski
tel. 818 552 273, faks 818 552 016
bzp@um.lubartow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lubartów
Wadium: 100 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową w Lubartowie w ramach projektu Mobilny LOF
1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową w Lubartowie w ramach projektu Mobilny LOF, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zadanie będzie realizowane na podstawie dwóch dokumentacji technicznych: A. W zakresie przebudowy chodnika ul. Lubelskiej na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Piaskowa - Kolejowa po stronie wschodniej do rowów odwadniających przy ul. Lubelskiej Lubartowie, o długości odcina 499,18 m, znajdują się: - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie robót ziemnych, - ustawienie krawężnika, obrzeży, - wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy pod chodnik, opaskę przykrawężnikową, ścieżkę rowerową i zjazdy, - wykonanie nawierzchni chodnika, opaski przykrawężnikowej, ścieżki rowerowej i zjazdów z kostki brukowej betonowej, - roboty wykończeniowe. W dniu 01.02.2018 r. dokonano zgłoszenia budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Starostwo Powiatowe w Lubartowie nie wniosło zastrzeżeń i wydało stosowne zaświadczenie znak AIB.670.1.35.2018 z dnia 06.03.2018 r. B. W zakresie przebudowy ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 do skrzyżowania z ulicami Kolejową i Piaskową, o długości 1386,49 m, znajdują się, - ograniczenie jezdni obustronnymi krawężnikami na całej długości, - szerokość jezdni 10,0 m na całej długości, z podziałem na 3 pasy ruchu, skrajne pasy przeznaczone dla ruchu przelotowego, pas środkowy - do skrętów w lewo, - podzielenie środkowego pasa ruchu wysepkami na krótsze odcinki, w celu zapobieżenia wykorzystaniu tego pasa do wyprzedzania i jazdy ze zbyt dużą prędkością, - zwiększenie liczby wyznaczonych miejsc przekraczania jezdni, z urządzeniem azyli dla pieszych i wyposażeniem wszystkich przejść w ułatwienia dla osób z niepełnosprawościami (obniżone krawężniki, żółte płytki ostrzegawcze z wypustkami), - budowa chodnika przyległego do jezdni, o szerokości 2,0 m, po zachodniej stronie ulicy na całej długości między skrzyżowaniem z drogą krajową nr 19, - budowa opaski (bezpiecznika) przy wschodniej krawędzi jezdni, - przebudowa istniejącego ciągu asfaltowego wzdłuż zabudowy po wschodniej stronie ulicy na potrzeby ruchu rowerowego i pieszego, - wyposażenie wszystkich posesji i dróg prowadzących w głąb osiedla w miejscowości Łucka w zjazdy łączące się bezpośrednio z jezdnią ulicy Lubelskiej, - urządzenie dwóch zatok postojowych przy jezdni w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wsi Łucka, w miejscach niekolidujących ze zjazdami, skrzyżowaniami, przejściami przez jezdnię i przystankami autobusowymi, skrzyżowaniami, przejściami przez jezdnię i przystankami autobusowymi, - budowa zatok przystankowych z wiatami i wymiana wiat przystanków istniejących w celu nadania im jednolitej formy, - budowa ścieków przykrawężnikowych na całej długości ulicy, - odprowadzenie wody do rowów przydrożnych ściekami podchodnikowymi tam, gdzie te rowy istnieją lub da się je wykonać, - wykorzystanie istniejących studzienek ściekowych na odcinku ulicy bez rowów, - wprowadzenie oznakowania informującego o przeznaczeniu pasów ruchu i o zasadzie ruchu na pasie środkowym, - wykonanie oznakowania zgodnie z wprowadzaną organizacją ruchu. W dniu 04.08.2017 r. dokonano zgłoszenia budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Starostwo Powiatowe w Lubartowie nie wniosło zastrzeżeń i wydało stosowne zaświadczenie znak AIB.670.1.120.2017 z dnia 6 września 2017 r.. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do niniejszej IDW-SIWZ: - dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, - przedmiarze robót, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), - informacji BIOZ

CPV: 45233000-9,45233140-2,45110000-1,45112710-5,45232450-1,45000000-7,45100000-8,45111000-8,45232000-2,45111100-9

Dokument nr: 613703-N-2019, BZP.271.66.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://umlubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, osobiście, pocztą lub kurierem
Adres:
Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, Sekretariat pok. 108

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-15, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania; - spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone SIWZ; - spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 4.000.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt III.1.2) Wykonawcy zobowiązani są przedstawić na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 4.000.000,00 PLN
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie zdolności technicznej wykażą, że zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej inwestycji o wartości co najmniej: 2 000 000 PLN brutto, obejmującą budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych;. B) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie zdolności zawodowej wykażą, że dysponują osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniane będzie ich łączne posiadanie zdolności zawodowych). Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65): wymagane jest wykazanie dysponowania odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu obsadzenia stanowiska kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej - 1 osoba;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: A) W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt III.1.3) A) wykonawcy zobowiązani są przedstawić na wezwanie Zamawiającego Wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do IDW-SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Ad B) W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt III.1.3) B) wykonawcy zobowiązani są przedstawić na wezwanie Zamawiającego Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do IDW- SIWZ).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publ., zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 3 do IDW-SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty odrębnie dla każdego z nich). b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do IDW-SIWZ, c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do IDW-SIWZ d) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 4.000.000,00 PLN,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.