Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3878z ostatnich 7 dni
14656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Data zamieszczenia: 2019-10-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rynek 1
38-400 Krosno
powiat: Krosno
Tel.: +48 134375535, Faks: +48 134375511
przetargi@pwsz.krosno.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno/proceedings
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do laboratoriów uczelni przy ul. Dmochowskiego 12 w Krośnie

Numer referencyjny: DTG/212/ZP-7/19
II.1.2)Główny kod CPV
38000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Część I przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu do laboratorium odnawialnych źródeł energii,

b) Część II przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu do badań wytrzymałościowych do laboratorium badań elementów i konstrukcji inżynierskich,

c) Część III przedmiotu zamówienia - dostawa stendu badawczego z siłownikami do laboratorium badań elementów i konstrukcji inżynierskich,

d) Część IV przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu do laboratorium inżynierii drogowej,

e) Część V przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu do laboratorium górnictwa i geotechniki,

f) Część VI przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu do laboratorium oceny jakości produktów rolnych i żywności, oraz laboratorium dla kierunku Zielarstwo,

g) Część VII przedmiotu zamówienia - dostawa dygestoriów i stołów laboratoryjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 7
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do laboratorium odnawialnych źródeł energii

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000
38540000
30200000
30210000
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

II.2.4)Opis zamówienia:

Ogniwo paliwowe-1 szt.

Aparatura do badań akustycznych-1 szt.

Turbina gazowa-1 szt.

Aparatura do badania charakterystyki układów kogeneracyjnych-1 szt.

Aparatura do badania sprawności energetycznej -1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do badań wytrzymałościowych do laboratorium badań elementów i konstrukcji inżynierskich.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000
38540000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

II.2.4)Opis zamówienia:

Uniwersalny system do badań własności wytrzymałościowych dla obciążeń min. 600 kN-1 szt.

System pomiarowy z zakresu tensometrii oporowej-1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 147
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa stendu badawczego z siłownikami do laboratorium badań elementów i konstrukcji inżynierskich.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000
38540000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

II.2.4)Opis zamówienia:

Stend badawczy z siłownikami do Laboratorium badań elementów i konstrukcji inżynierskich- 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 190
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do laboratorium inżynierii drogowej.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000
38540000
30200000
30210000
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

II.2.4)Opis zamówienia:

Wiertnica mobilna zintegrowana na przyczepie-1 szt.

Ugięciomierz dynamiczny-1 szt.

Profilograf laserowy-1 szt.

Ugięciomierz belkowy Benkelmana -1 szt.

Profilograf ręczny-1 szt.

Ubijak i prasa Marshalla-1 kpl.

Piktometry-1 kpl.

Zestaw sit-1 kpl.

Zestaw próżniowy do odpowietrzania-1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do laboratorium górnictwa i geotechniki.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000
38540000
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do oznaczania BZT w wodzie i ściekach-1 kpl.

Uniwersalna elektro-hydrauliczna wyciskarka do próbek -1 szt.

Bęben Los Angeles -1 szt.

Bęben Micro Devala-1 szt.

Ucierak moździerzowy-1 szt.

Waga Baroid-1 szt.

Prasa filtracyjna-1 szt.

Lejek Marsh'a-1 szt.

Lepkościomierz-1 szt.

Zestaw do pomiaru zapiaszczenia -1 szt.

Szirometr-1 szt.

Przyrząd do pomiaru zawartości fazy stałej-1 szt.

Urządzenie współczynnika filtracji, komora badawcza i cylinder do piasków i żwirów-1 kpl.

Mikroskop do obserwacji w świetle odbitym, z kamerą cyfrową, z dedykowanym oprogramowaniem, zestaw obiektywów-1 kpl.

Kamera wodoszczelna do badań stanu technicznego studni-1 szt.

Fotometr z wyposażeniem standardowym (kabel interfejsu do fotometru, wzorce)-1 szt.

Sonda Dynamiczna Lekka SD-10 - ręczna - DPL [obciążnik 10 kg] zestaw do 10 m p.p.t.-1 szt.

Przyrząd do badania wskaźnika CBR z wyposażeniem-1 szt.

Zestaw do badań gruntów RKS-1 kpl.

Stacja monitoringu powietrza i promieniowania elektomagnetycznego-2 szt.

Konduktometr-1 szt.

Program komputerowy do elektrooporówki-1 szt.

GPS-1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 147
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu do laboratorium oceny jakości produktów rolnych i żywności, oraz laboratorium dla kierunku Zielarstwo.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000
38500000
38540000
42200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do oznaczenia jakości mikrobiologicznej wody i innych produktów płynnych-1 kpl.

Zestaw homogenizatora typu Stomacher z wyposażeniem-1 kpl.

Zestaw do wykrywania i analizy grzybów w powietrzu i na powierzchniach-1 kpl.

Zestaw do oceny jakości mikrobiologicznej wody i innych cieczy-1 kpl.

Gastronomiczna kuchenka elektryczna-2 szt.

Chłodziarko-zamrażarka-1 szt.

Suszarka laboratoryna-1 szt.

Urządzenie kuchenne do wszechstronnego zastosowania z osprzętem-1 szt.

Prasa ślimakowa do wytłaczania oleju na zimno-1 szt.

Automatyczne urządzenie do makaronu-1 szt.

Wielofunkcyjny mikser z osprzętem-1 szt.

Urzadzenie służace do wyciskania soku z warzyw, owoców i ziół z osprzętem-1 szt.

Urządzenie do mielenia i rozdrabniania produktów spożywczych z osprzętem-1 szt.

Cyfrowy refraktometr Abbego-1 szt.

Refrakto-polarymetr do oznaczania fruktozy i wody w miodzie-1 szt.

Wagosuszarka-2 szt.

Waga laboratoryjna - analityczna-1 szt.

Waga laboratoryjna - precyzyjna-2 szt.

Waga laboratoryjna - techniczna-1 szt.

Mikroskop stereoskopowy z kamerą, osprzętem i laptopem do obsługi -1 kpl.

Stanowisko z binokularami - mikroskop binokularowy-10 kpl.

Mikroskop-1 szt.

Zamrażarka szafowa-1 szt.

Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza-1 szt.

Komora do badań in vitro-1 szt.

Wagosuszarka-1 szt.

Wirówka z wymiennymi rotorami-3 szt.

Wytrząsarka sitowa laboratoryjna z sitami molekularnymi-1 szt.

Gęstościomierz przenośny-1 szt.

Mętnościomierz na podczerwień-1 szt.

Młynek laboratoryjny-1 szt.

Lampa UV do odczytu płytek cieczowej chromatografii cienkowarstwowej-1 szt.

Cyfrowy aparat do badania temperatury topnienia-1 szt.

Kamera do mikroskopu-1 szt.

Kalorymetr-1 szt.

Piec muflowy do oznaczania popiołu-1 szt.

Wyparka prózniowa z pompą i kontrolerem-1 szt.

Lepkościomierz rotacyjny-1 szt.

Suszarka laboratoryjna-1 szt.

Wytrząsarka laboratoryjna z platformami-1 szt.

Analizator Bliskiej Podczerwieni-1 szt.

Kolorymetr wraz z osprzętem-1 szt.

Liofilizator-1 szt.

Spektrofotometr UV-VIS-1 szt.

Polarymetr-3 szt.

Łaźnia wodna wraz z wyposażeniem-3 kpl.

Mieszadła mechaniczne-6 szt.

Mieszadła magnetyczne-6 szt.

Waga analityczna-2 szt.

Zamrażarka laboratoryjna-1 szt.

Demineralizator wody-1 szt.

Homogenizator ultradźwiękowy z wyposażeniem -3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 147
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa dygestoriów i stołów laboratoryjnych.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000
39181000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

II.2.4)Opis zamówienia:

Dygestorium 1 do Laboratorium oceny jakości produktów rolnych i żywności-2 szt.

Dygestorium 2 do Laboratorium oceny jakości produktów rolnych i żywności-1 szt.

Dygestorium 1 do laboratorium zielarstwa-3 szt.

Dygestorium 2 do laboratorium zielarstwa-1 szt.

Stoły wyspowe do laboratorium zielarstwa-4 szt.

Stół wagowy do laboratorium zielarstwa-2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.06.04.02-18-0003/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności może dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

CPV: 38000000, 38500000, 38540000, 30200000, 30210000, 48000000, 42200000, 39180000, 39181000

Dokument nr: 506764-2019, DTG/212/ZP-7/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie z siedzibą: Rynek 1, 38-400 Krosno, pokój nr 104

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Franciszek Tereszkiewicz, Maciej Krukar, Andrzej Jakubowski.

Sesja otwarcia ofert jest jawna.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno/proceedings

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz.krosno/proceedings

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/12/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Każda oferta (każda z części) musi być zabezpieczona wadium wniesionym najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 3 grudnia 2019 r., do godz. 10:00 o wartości:

a) w części I, 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

b) w części II, 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),

c) w części III, 40 000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100),

d) w części IV, 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

e) w części V, 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

f) w części VI, 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

g) w części VII, 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Kontakt:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Rynek 1
Krosno
Kod NUTS: PL821
38-400
Polska
Osoba do kontaktów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
E-mail: przetargi@pwsz.krosno.pl
Tel.: +48 134375535
Faks: +48 134375511

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.