Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: SERWIS INSTALACJI ODDYMIANIA W BUDYNKU

Przedmiot:

SERWIS INSTALACJI ODDYMIANIA W BUDYNKU

Data zamieszczenia: 2019-10-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĄD REJONOWY W CHORZOWIE
ul. Dr Józefa Rostka 2
41-500 Chorzów
powiat: Chorzów
tel. 32 34 99 413 lub 32 34 49 99 416
gospodarczy@chorzow.sr.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiot Postępowania
SERWIS INSTALACJI ODDYMIANIA W BUDYNKU
SĄDU REJONOWEGO W CHORZOWIE
o Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz bieżąca naprawa systemu oddymiania w
budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie, ul. Rostka 2 w terminach: luty 2020, sierpień
2020.
o W skład systemu wchodzą następujące urządzenia:
Typ sterowania- elektryczne 24V
Lp. Rodzaj instalacji Centrala Urządzenia Ilość
1 Przeciwpożarowa- oddymiająca Centrala sterująca oddymianiem MCR 9705- 5a -1 szl Centrala pogodowa z czujnikiem wiatr-deszcz 1
Klapy oddymiające MCR PROL1GHT 4
2 Automatyka drzwiowa Centrala sterująca automatyką drzwiową MCR 9705- 1 SzL Elektromagnesy drzwiowe 21
Ilość oddzieleń ppoż: MCR PROFILE E30 dwuskrzydłowe 3
Ilość oddzieleń ppoż: MCR PROFILE E30 jednoskrzydłowe 15
3 Oddymiania Centrala oddymiania i przewietrzania AFG-2004 rok produkcji 213 nr fabryczny 07842 Brama ppoż typ: MARC-K producent MARTECH, klasa odporności ogniowej EW 60/E9O 1
o Zakres rzeczowy robót konserwacyjnych będzie obejmował m.in. czynności
takie jak:
SERWIS I KONSERWACJA OKIEN ODDYMIAJĄCYCH
o optyczna kontrola urządzeń;
otwarcie okien oddymiających (wszystkie scenariusze przewidziane dla
systemu);
optyczne sprawdzenie okien po otwarciu;
o sprawdzenie stanu uszczelek;
o sprawdzenie i regulacja mocowania siłowników;
o kontrola mocowania zawiasów okien;
o zamknięcie okien;
naklejenie naklejki z dokonanego przeglądu.
SERWIS I KONSERWACJA URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH
o optyczna kontrola urządzeń;
uruchomienie urządzeń (wszystkie scenariusze przewidziane dla systemu);
o uruchomienie urządzeń z przycisku wentylacyjnego
o sprawdzenie pojemności akumulatorów
o kontrola i regulacja prądu ładowania akumulatorów
o sprawdzenie połączeń przewodów w centrali
o uruchomienie automatyki pogodowej
o regulacja czułości czujnika wiatr/deszcze
o naklejenie naklejki dokonanego przeglądu
SERWIS I KONSERWACJA ODDZIELEŃPPOŻ .
SERWIS I KONSERWACJA BRAMY POŻAROWEJ
o Wykonawca zapewnia serwis całodobowy. Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie awarii
nastąpi w okresie nie dłuższym niż 24 godziny (1 dzień roboczy) od momentu zgłoszenia:
e-mailem bądź faksem, z zastrzeżeniem, iż zgłoszenie nastąpi do godziny 13:00 bieżącego
dnia.
o Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do naprawy instalacji wykonuje wycenę
naprawy instalacji, określając cenę usługi oraz koszt części zamiennych i przedstawiają
Zamawiającemu, Po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca może przystąpić do naprawy
instalacji.
o Czas wykonania wyceny naprawy instalacji nie może być dłuższy niż jeden dzień roboczy
od dnia przyjazdu technika do tut jednostki.
o Czas naprawy instalacji - cztery dni robocze, licząc od dnia przesiania przez
Zamawiającego faksem/ e-maitem do Wykonawcy akceptacji przedstawionej wyceny.
o Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania nieprzewidzianych czynności. Wykonawca
sporządzając ocenę stanu technicznego określi zakres prac wraz z kwotą jaką Zamawiający
będzie winien uiścić Wykonawcy. Wykonawca przystępuje do dodatkowej,
nieprzewidzianej naprawy po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego,
o Materiały podstawowe zakwalifikowane do wymiany w czasie wykonania czynności
bieżących oraz zgłoszone w trybie awarii i przypadków losowych, zapewni Wykonawca.
o Wykonawca ma obowiązek potwierdzić każdorazowy przyjazd w tzw. książce przeglądów-
zamieszczonej na portierni głównej.
Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określono w załączniku do zaproszenia -
projekcie umowy.

Dokument nr: OG 35-11/20

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Termin
15 LISTOPADA 2019 rok godz. 09:00
Miejsce
SĄD REJONOWY W CHORZOWIE
41-500 Chorzów, ul. Dr Józefa Rosika 2
I piętro, pok. 120
FORMĘ SKŁADANIA OPER TY OKREŚL ONO W PKT. VII G

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN
02.01.2020r. do 31.12.2020r.

Wymagania:
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
a) Uzupełnienie formularza ofertowego: Wykonawca jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich wolnych pozycji w formularzu ofertowym wskazując
odpowiednio ceny netto/brutto dla każdej pozycji.
Cenę Oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca podaje cenę ofertową całkowitą z uwzględnieniem wszystkich
kosztów i prac niezbędnych do całkowitego i należytego wykonania przedmiotu
zamówienia, niezależnie od ich przewidzenia przez zamawiającego m.in. opisie
przedmiotu zamówienia i projekcie umowy.
b) W cenach jednostkowych Wykonawca musi ująć wszystkie koszty jakie będzie
ponosił w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
c) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w PROJEKCIE
UMOWY stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
d) Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie
prowadzone rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.
e) Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym nie będą
zmieniane w toku realizacji zamówienia.
f) Prawidłowe ustalenie podatku VAT, obowiązującego w dniu złożenia oferty,
należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
g) Zamawiający do oceny ofert, której wybór prowadziłby do powstania po jego
stronie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie
informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,
Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z oferty oraz ceny za poszczególne
rodzaje asortymentu/usług pomniejszone zostaną o wartość podatku od
towarów i usług, którą Zamawiający miałby rozliczyć zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
h) Należność za wykonaną destawę/usługę/robotę budowlaną, będzie regulowana
w każdym przypadku przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od
daty wystawienia faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest
podpisany przez obie strony protokół odbioru, po skutecznym odbiorze
przedmiotu umowy. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 7 dni od daty
podpisania protokołu odbioru.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, albo od siebie, albo też
jako partner we wspólnym przedsięwzięciu, z jedną ostateczną ceną.
b) Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
c) Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.
d) Oferta oraz wszystkie dokumenty odnoszące się do oferty muszą być
sporządzone w języku polskim, pismem czytelnym, bez użycia ścieralnego
nośnika pisma (np. ołówka), a wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł
zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
e) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym,
zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi lub osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawców w przypadku składania oferty
przez kilka podmiotów występujących wspólnie.
f) Dopuszczalne jest składanie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających
sie o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Razem z oferta musi zostać złożone
pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się
odpowiednio przepisy dot. Wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu,
uważa się za spełnione, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą się ich spełnieniem.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
zostanie wybrana Zamawiający może przez zawarciem umowy o zamówienie
publiczne żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
g) Wykonawca ma możliwość nadesłania- złożenia oferty:
* na adres pocztowy Zamawiającego. wówczas winien zamieścić
ofertę w zamkniętej kopercie która będzie zaadresowana na adres
Zamawiającego (tj. Sąd Rejonowy w Chorzowie Oddział
Gospodarczy ul. Rosika 2, 41-500 Chorzów) oraz będzie posiadać
oznaczenie: ,,SERWIS SYSTEMU ODDYMIANIA"
* na adres e-mailowv Zamawiającego. wówczas w temacie
wiadomości prosimy o wpisanie nazwy postępowania oraz numeru
postępowania
osobiście- wyłącznie w Oddziale Gospodarczym pok.120

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.