Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3186z ostatnich 7 dni
14262z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie pomiarów skuteczności działania wentylacji oraz jej regulacja

Przedmiot:

Wykonanie pomiarów skuteczności działania wentylacji oraz jej regulacja

Data zamieszczenia: 2019-10-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Narutowicza 80
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel. (22) 344 64 00, 344 64 71 FAX (22) 344-64-74
zampub@otwock-szpital.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Wykonanie pomiarów skuteczności działania wentylacji oraz jej regulacja w pomieszczeniach części wschodniej Pawilonu Głównego MCLChP i G w OTWOCKU
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dokument nr: A/ ZP.26.31 ZO.1.2019

Otwarcie ofert: 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego : 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zampub@otwock-szpital.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 do dnia 15.11.2019r do godz. 10:00 .

Miejsce i termin realizacji:
II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
max. 30 dni od udzielenia zamówienia

Wymagania:
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedstawienia próbek oferowanych wyrobów celem weryfikacji zgodności z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.otwock-szpital.pl
V. OCENA OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena -
60,00%
Doświadczenie /Referencje - potwierdzenie kompetencji
40,00%

ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego w/w kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Algorytm oceny kryterium cena oferty:
Cena najniższa
Wp (C) = ------------------------------- x 60%, gdzie:
Cena oferty badanej

Cena min.- najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

Algorytm oceny kryterium Doświadczenie:
doświadczenie oferty badanej
Wp (D) = ------------------------------- x 40%, gdzie:
największe doświadczenie

największe doświadczenie - spośród wszystkich ocenianych ofert

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl
VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną - e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.