Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
196z dziś
3880z ostatnich 7 dni
15612z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie pomiarów skuteczności działania wentylacji oraz jej regulacja

Przedmiot:

Wykonanie pomiarów skuteczności działania wentylacji oraz jej regulacja

Data zamieszczenia: 2019-10-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Narutowicza 80
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel. (22) 344 64 00, 344 64 71 FAX (22) 344-64-74
zampub@otwock-szpital.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Wykonanie pomiarów skuteczności działania wentylacji oraz jej regulacja w pomieszczeniach części wschodniej Pawilonu Głównego MCLChP i G w OTWOCKU
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dokument nr: A/ ZP.26.31 ZO.1.2019

Otwarcie ofert: 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego : 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zampub@otwock-szpital.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 do dnia 15.11.2019r do godz. 10:00 .

Miejsce i termin realizacji:
II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
max. 30 dni od udzielenia zamówienia

Wymagania:
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedstawienia próbek oferowanych wyrobów celem weryfikacji zgodności z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.otwock-szpital.pl
V. OCENA OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena -
60,00%
Doświadczenie /Referencje - potwierdzenie kompetencji
40,00%

ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego w/w kryterium.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Algorytm oceny kryterium cena oferty:
Cena najniższa
Wp (C) = ------------------------------- x 60%, gdzie:
Cena oferty badanej

Cena min.- najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

Algorytm oceny kryterium Doświadczenie:
doświadczenie oferty badanej
Wp (D) = ------------------------------- x 40%, gdzie:
największe doświadczenie

największe doświadczenie - spośród wszystkich ocenianych ofert

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl
VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną - e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.