Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3899z ostatnich 7 dni
15451z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2019-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: KWAZAR Energy Sp. z o.o
ul. Długa 5 lok. 75
20-346 Lublin
powiat: Lublin
668110909
piotr_kulak@interia.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215200
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: 100 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiałów i robót budowlanych polegających na budowie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW w miejscowości Marianka oraz linii kablowej SN
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych polegających na budowie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW w miejscowości Marianka oraz linii kablowej SN.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych polegających na budowie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW w miejscowości Marianka oraz linii kablowej SN w ramach projektu pt. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW", współfinansowanego ze środków RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, nabór nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych polegających na budowie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW w miejscowości Marianka oraz linii kablowej SN.
Przedmiot zamówienia musi posiadać parametry nie mniejsze niż:
I. Budowa linii kablowej SN - zgodna z dokumentacją techniczną, warunkami przyłączenia do sieci do sieci dystrybucyjnej PGE i przedmiarem robót;
- kabel energetyczny średniego napięcia o parametrach minimum XRUHAKXS 1x240/50 12/20kV
II. Budowa stacji transformatorowej - zgodna z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót;
- minimalna gwarancja producenta na wady ukryte 5 lat;
III. Instalacja wewnątrz stacji transformatorowej - zgodna z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót;
IV. Montaż paneli fotowoltaicznych:
- nie więcej niż 3224 szt.;
- moc pojedynczego modułu nie mniejsza niż: 310 Wp;
- fabrycznie nowe;
- minimum 5 busbar;
- sprawność min. 18,5%
- żywotność paneli PV minimum 30 lat;
- minimalna gwarancja na produkt oferowana przez producenta obejmująca wszelkie wady ukryte (uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie ogniwa) produktu wynosząca min 10 lat;
- minimalna gwarancja producenta na uzysk mocy: 10 lat gwarancji na min. 90% sprawności minimalnej oraz 30 lat gwarancji na min 82,5% sprawności nominalnej;
- typ gwarancji dotyczącej utraty mocy - liniowa gwarancja spadku mocy;
- typ ogniwa monokrystaliczny.
V. Montaż konstrukcji pod moduł PV:
- konstrukcja stalowa z powłoką typu magnelis (magnelis - metaliczna powłoka, która dzięki swym właściwościom zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni, posiadająca najlepsze właściwości antykorozyjne, zapewniając odporność na korozję znacząco wyższą niż stal ocynkowana),
- stal zetowa typu magnelis,
- konstrukcja wolnostojąca
- wbijana w grunt,
- rodzaj konstrukcji dostosowany do wymagań paneli fotowoltaicznych,
- zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót,
- minimalna gwarancja producenta na wady ukryte 15 lat;
VI. Montaż inwerterów:
- 16 szt.
Dane elektryczne (minimalne):
- Maksymalne napięcie wejściowe - 1100 V;
- Znamionowa moc czynna (AC) - 60000 W;
- Zakres napięć roboczych 180 - 1100 V;
- Napięcie startowe (rozruchowe) - 200 V;
Inne minimalne wymagania:
- Inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej;
- Inwertery powinny umożliwiać komunikację, np. wykorzystując media bezprzewodowe Bluetooth, WiFi albo przewodowe;
- Inwertery powinny posiadać minimum IP65;
- Sprawność minimum 98%;
- Minimalna gwarancja producenta na wady ukryte 10 lat;
VII. Uruchomienie farmy fotowoltaicznej wraz z pomiarami - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót;
VIII. Montaż głównych rozdzielnic oddziałowych - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót;
IX. Instalacja uziemiająca - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót;
X. Instalacja DC - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót;
XI. Oprzewodowanie AC - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót;
XII. Budowa oświetlenia zewnętrznego - prace ziemne - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót;
XIII. Montaż i stawianie słupów - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót;
XIV. System monitorująco - kontrolujący pracę farmy fotowoltaicznej z okablowaniem - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót;
XV. Montaż ogrodzenia - zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1215200

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 21-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy złożyć w:
KWAZAR Energy Sp. z o.o., ul. Długa 5 lok. 75, 20-346 Lublin
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej, na adres mailowy: piotr_kulak@interia.pl.
3. Datą wiążącą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego. Przy ocenie zachowania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego wiadomości email, przesyłki pocztowej, oferty dostarczonej osobiście.
4. Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i oceniane.
5. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
6. Wyniki postępowania zostaną niezwłocznie po ocenie ofert upublicznione na bazie konkurencyjności.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: włodawski Miejscowość: Marianka
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin przekazania ternu budowy - w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy nastąpi protokolarne przekazanie terenu budowy.
2. Termin realizacji całości Inwestycji (rozumiany jako ukończenie Inwestycji całkowicie i pod każdym względem, potwierdzony podpisanym ostatecznym bezusterkowym protokołem odbioru końcowego Inwestycji oraz data podpisania przez PGE Dystrybucja i Zamawiającego ,,Protokołu sprawdzenia technicznego ze sprawdzenia realizacji warunków przyłączenia w części dotyczącej podmiotu przyłączanego" dającym techniczną możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do sieci po raz pierwszy - do dnia 31.10.2020 r.
3. Przez wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć w szczególności:
3.1 Zakończony protokołem odbioru robót budowlanych;
3.2 Przekazanie Zamawiającemu Inwestycji do użytkowania; przekazanie dokumentów do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, data podpisania przez PGE Dystrybucja i Zamawiającego ,,Protokołu sprawdzenia technicznego ze sprawdzenia realizacji warunków przyłączenia w części dotyczącej podmiotu przyłączanego";
3.3 Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.
W umowie z wybranym Wykonawcą za przekroczenie termin wykonania przedmiotu umowy zostanie wprowadzona kara umowna.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną naziemną instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 0,95 MW wraz z podaniem nazwy i adresu właściciela instalacji, miejsca budowy instalacji fotowoltaicznej, mocy zainstalowanej oraz daty (dzień, miesiąc, rok) budowy rozumianej jako data ostatecznego protokołu odbioru instalacji.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże iż dysponuje personelem w liczbie co najmniej 1 osobą o odpowiednich kwalifikacjach zdolnych do prawidłowego wykonania usługi, w szczególności osobami posiadającymi kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych**. Wymagane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie:
- Wykształcenie wyższe techniczne;
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do pełnienia funkcji kierowania robót bez ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia;
- Nie mniej niż 3-letnie doświadczenie jako kierownik budowy robót elektrycznych, w tym pełnienie funkcji jako kierownik budowy, kierownik robót, kierownik projektu lub inspektor nadzoru.
Dodatkowo Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 4 osobowym zespołem posiadającym wykształcenie elektryczne i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z instalacjami elektrycznymi.
** Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jednolity Dz. U z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 65).
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wraz ofertą przedłoży ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (trzy miliony złotych).
Dodatkowe warunki
1. Spełnia warunki gwarancji opisane w pkt IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ppkt. 6.
2. Wykonawca dokonał wizji lokalnej potwierdzonej podpisanym przez strony protokołem z wizji lokalnej.
3. Nie zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
4. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
WADIUM:
1. Wykonawca przystępujący do zapytania ofertowego, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
64 1020 3150 0000 3202 0104 3041 z dopiskiem ,,wadium instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,99 MW w miejscowości Marianka". Wadium uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
5. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta został wybrana, odmawia zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zmawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.
7. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zatrzymuje i uznaje jako część zabezpieczenia należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. Zasady zwrotu zabezpieczenia zostały przedstawione w pkt XVI ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
8. Zamawiający zwraca wniesione wadium Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania ofertowego rozumianego jako data podpisania protokołu wyboru ofert.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Warunki zmiany umowy
Szczegółowe warunki zmiany umowy znajdują się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w pkt XVII.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Szczegółowo w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
A. Cena netto - waga 60 punktów
Liczona według następującego wzoru:
Pc = 60 pkt x (Cn / Co),
gdzie:
Pc - oznacza liczbę punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie,
Cn - oznacza najniższą łączną cenę netto zaoferowaną za realizację przedmiotu Zamówienia,
Co - oznacza łączną cenę netto rozpatrywanej oferty za realizację przedmiotu Zamówienia.
B. GWARANCJA Wykonawcy na wady ukryte dla całej instalacji - waga 20 punktów
Kryterium oceny będzie złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1, o okresie gwarancji Wykonawcy na wady ukryte dla całej wykonanej instalacji (oferowany okres gwarancji nie dotyczy minimalnych gwarancji producenta na panele, inwertery) podanej w latach. Minimalny okres gwarancji zgodnie z ppkt. IV.12 wynosi 5 lat. Wykonawca podaje okres gwarancji w latach.
Zamawiający zastosuje następującą punktację:
- 5 lat (włącznie) 0,0 pkt
- powyżej 5 lat do 8 lat (włącznie) 10,0 pkt
- powyżej 8 lat 20,0 pkt
Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie żadnego terminu gwarancji, oferta w powyższym kryterium otrzyma 0 punktów.
C. SERWIS - waga 20 punktów
Kryterium oceny będzie złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 o ilości godzin czasu usunięcia zgłoszonej usterki, wady lub awarii od momentu zgłoszenia.
Liczona według następującego wzoru:
Ocenie podlega zaoferowany przez Oferenta czas usunięcia zgłoszonej usterki, wady lub awarii, wyrażony w pełnych godzinach (Ps)
Ps = 20 pkt x (Cn / Co)
Ps - oznacza liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie,
Cn - oznacza najkrótszy czas usunięcia zgłoszonej usterki, wady lub awarii spośród złożonych ofert,
Co - oznacza czas usunięcia zgłoszonej usterki, wady lub awarii badanej oferty.
Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie żadnego czasu reakcji serwisu, oferta w powyższym kryterium otrzyma 0 punktów.
Zamawiający określa czas reakcji serwisu (długość czasu, w jakim nastąpi usunięcie zgłoszonej usterki, wady lub awarii) - maksimum 24 godziny zegarowe od momentu zgłoszenia.
Kryterium ,,czas reakcji serwisu" rozumiany jako, liczony w godzinach czas usunięcia zgłoszonej usterki, wady lub awarii w miejscu wybudowania elektrowni fotowoltaicznej od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego, tj. od chwili wysłania wiadomości w formie sms lub e-mail. Usunięcie awarii powinno nastąpić niezwłocznie po przybyciu, a jeżeli charakter awarii wymagał będzie dodatkowego czasu związanego np. z wymianą wadliwego istotnego elementu instalacji fotowoltaicznej typu panel lub inwerter, czas usunięcia awarii zostanie odpowiednio wydłużony na podstawie ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym. Czas usunięcia awarii dotyczy wyłącznie okresu gwarancji.
Maksymalny czas usunięcia zgłoszonej usterki, wady lub awarii jaki dopuszcza Zamawiający to 24 godziny. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji dłuższy niż podano powyżej, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena ofert będzie liczona według następującego wzoru:
P = Pc + Pg + Ps,
gdzie:
P - całkowita liczba przyznanych punktów,
Pc - liczba punktów przyznana za oferowaną cenę,
Pg - liczba punktów przyznana za okres gwarancji,
Ps - liczba punktów przyznana za czas usunięcia awarii,
Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie żadnej odpowiedzi, oferta w powyższych kryteriach otrzyma łącznie 0 punktów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykluczenia
Szczegółowo w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KWAZAR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Gabriela Narutowicza 56a
20-016 Lublin
lubelskie , Lublin
Numer telefonu
815343200
Fax
815343200
NIP
9462650783
Tytuł projektu
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW
Numer projektu
RPLU.04.02.00-06-0286/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Kulak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
668110909

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.